මෙවර අ.පො.ස සා.පෙළ විභාගයේ (2018) ඌව පළාතේ විශිෂ්ටතම ප්‍රතිඵල බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය හිමිකරගනී.
Posted on May 29th, 2019

විනිදු දයානන්ද මහතා, මාධ්‍ය ඒකකය, බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය – 

මෙවර අ.පො.ස සා.පෙළ විභාගයේ (2018) ඌව පළාතේ විශිෂ්ටතම ප්‍රතිඵල බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය හිමිකරගනී.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress