Author Archive for Rohana R. Wasala

Nila Maha Yodaya praised

Thursday, September 7th, 2017

By Rohana R. Wasala Excellent! Thank you, you anonymous scholar  writing under the pen name Nila Maha Yodaya  (Lankaweb/September 6, 2017) සිල්වාගේ ප්‍රශ්නය – කතෝලික බැතිමතුන්ට ආගමේ අය යයි කියන්නේ ඇයි? පිලිතුර– වචනයේ පරිසමාර්ත අර්ථයෙන්ම  කතෝලික ආගම ආගමකි. කතෝලික අය බෞද්ධගම් කාරයින්ට කියන්නේ අන්‍යාආගම් කාරයින් කියායි Yes, I for one, agree with your answer to […]

More >

Freedom of religion in Sri Lanka

Saturday, September 2nd, 2017

By Rohana R. Wasala The United States State Department’s 2016 International Religious Freedom Report on Sri Lanka is replete with distortions of the factual situation in the country regarding religious freedom. This is my personal view as an ordinary Sri Lankan for what it is worth. Genuine reconciliation through religious harmony among other things cannot […]

More >

Coupling Malala and Olcott

Monday, August 28th, 2017

By Rohana R. Wasala Waruna Chandrakirthi’s interesting article under the curious title මලාලා ගේ පාඩම සහ ඕල්කොට්තුමා Malala’s lesson and Olcott (Lankaweb/August 28, 2017) prompted me to write this.  Chandrakirthi says: ඕලකොට්තුමා මුල්වෙලා ආරම්භ කරපු බෞද්ධ ඉස්කෝලවල උගන්වන්නෙත් මලාලා කියලා දෙන්න හදන පාඩම් ම තමයි කියලා කියන එක හොඳ නිරීක්‍ෂණයක්. (That what is taught in […]

More >

Another perspective to the Jesus-lived-in-India controversy

Saturday, August 26th, 2017

By Rohana R. Wasala (The Island published in two installments an essay by Bhante S. Dhammika of Australia under the title ‘Did Jesus live in India?’ on Saturday 2nd  and Wednesday 6th January, 2016. He dismissed the idea as baseless fiction. Though his arguments were unconvincing to me, I felt his intentions were laudable. The […]

More >

Grapes of wrath and the elixir of compassion

Thursday, August 10th, 2017

By Rohana R. Wasala Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord:  He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored;  He hath loosed the fatal lightning of his terrible swift sword:  His truth is marching on. -From ‘The Battle-hymn of the Republic’ by Julia Ward Howe (1819-1910) […]

More >

Asgiriya Statement: Harbinger of a force for genuine reconciliation

Wednesday, July 5th, 2017

By Rohana R. Wasala Sri Lankans call the coconut tree a kapruka (kalpavriksha)  – wish fulfilling divine tree- because every part of this tropical palm is so very useful to human life. The process of latent Maha Sangha unity becoming manifest can be likened to a coconut (seed-nut) germinating slowly as it normally does. The […]

More >

Bhikkhus on the brink of desperation

Tuesday, July 4th, 2017

By Rohana R. Wasala (This article was written on December 25, 2016, but remained unpublished. I am offering it to the Lankaweb community in view of its topicality in the current context.) What’s wrong with Ven Gnanasara being among the religious leaders who met with the president? Latheef Farook’s opinion piece under the title ‘Pampering […]

More >

BBS bashing

Friday, June 23rd, 2017

By Rohana R. Wasala Although we do not in any way approve of Bhikkhu Gnanasara’s agitated behavior and style of expressing his views, we do not dismiss his ideas. We strongly condemn the vilification of the whole Sangha community based on those incidents instead of investigating the truth or otherwise of the matters raised by […]

More >

Barking up the wrong tree

Saturday, June 17th, 2017

By Rohana R. Wasala A writer by the name of Dr M. Harris Z Deen (Attacks on Islamic places of worship and properties go unabated despite assurances/The Island Features/May 22, 2017) begins his feature article with these words: The patience of the Sri Lankan Muslims is at a breaking point and can certainly boil over […]

More >

Beating adversity with books: Wimal Weerawansa’s slingshot

Saturday, June 10th, 2017

By Rohana R. Wasala Courtesy The Island The time has come to be proud of what we are.-Alvaro Garcia Linera, Vice President of Bolivia In trying to silence Wimal Weerawansa for a time his enemies have succeeded in provoking him to talk louder than usual by means of two books he has written during his eighty-seven […]

More >

Controversy about Islamophobia: a brief review of literature

Thursday, June 8th, 2017

By Rohana R. Wasala The argument that there is no Islamophobia as such seems to be gaining credence.  If, as Muslims claim, theirs is the world’s fastest growing religion (Wikipedia), how can there be any? But it is a fact that many people, particularly non-Muslims, make negative comments on some central aspects of Islam. The […]

More >

Will Sri Lanka be robbed of its oil and other mineral resources in the north and east?

Thursday, June 1st, 2017

By Rohana R. Wasala When prospecting for petroleum in Sri Lanka began more than forty years ago at the initiative of the government, we were silently jubilant at the promise of a comfortable petrodollar-rich future for the country, which enhanced the general euphoria experienced in the wake of the adoption of the republican constitution in […]

More >

The SAITM nonissue: The neck or the necklace?

Wednesday, May 10th, 2017

BY ROHANA R. WASALA The landmark appeal court ruling delivered  on January 31, 2017 upholding the right of a graduate of the South Asian Institute of Technology and Medicine (SAITM) to be granted provisional registration with the Sri Lanka Medical Council (SLMC) was thought by many to have put an end to the private medical […]

More >

Most momentous May Day in living memory

Saturday, May 6th, 2017

By Rohana R. Wasala  When sovereign and ministers show perversity of mind, it is impossible even for a Sun Tzu to encounter the foe.-Huai-nan Tzu A couple of days back, we celebrated the most momentous May Day in living memory held in Sri Lanka. I watched the five hour long Joint Opposition rally live on […]

More >

Is Aluth Parapura insulting the intelligence of Sri Lanka’s new generation?

Tuesday, April 25th, 2017

By Rohana R. Wasala Courtesy The Island The following was prompted by the news story, appropriately headlined Punish perpetrators of war crimes, atrocities – NGO pack”, in The Island of April 20, 2017, according to which, Akalanka Hettiarachchi, representing an NGO called Aluth Parapura (New Generation), stressed that all those who had perpetrated crimes during […]

More >

A FAIRER VIEW OF THE GENERAL’S BOOK

Sunday, March 26th, 2017

By Rohana R. Wasala Foreign Minister Mangala Samaraweera’s critical observation that retired Major General Kamal Gunaratne’s book containing his personal war memoirs Road to Nandikadal” (Vijitha Yapa Bookshop, Colombo, 2016) becomes a war crime dossier” was reported in an article published in the Sunday Island of March 19, 2017 (a reproduction of a news report […]

More >

Gilgamesh factor in regime change

Tuesday, March 7th, 2017

By Rohana R. Wasala (A sequel to ‘Jousting with the JO: Let the real opposition do its duty to the country’/March 3, 2017) In two articles written to The Island roughly within a year, namely, ‘A long view of constitution making’ with the subtitle ‘The things people first wrote down’ (The Island/January 24, 2016) and […]

More >

Jousting with the JO: Let the real opposition do its duty to the country

Thursday, March 2nd, 2017

By Rohana R. Wasala Kumar David (‘First trounce the Joint Opposition’/Sunday Island/February 19, 2017), speaking for those whom he calls ‘many experts’, asserts that ‘if amendments to the constitution live up to what is really needed, they have to be substantial and hence need to be approved at a referendum. If an entirely new constitution […]

More >

Looming danger of federalism before complete separation

Monday, February 13th, 2017

By Rohana R. Wasala Because of the Indian-imposed 13th amendment to the Sri Lankan constitution, Sri Lanka already has a quasi-federal system of government. What the diaspora Tamils, the TNA, and Tamil Nadu politicians are currently striving for is fully fledged federalism. The nature of the various proposals these activists are making and their cynically […]

More >

Enough is enough:  Stop torturing the university students!

Saturday, February 11th, 2017

By  Rohana R. Wasala Thousands of university students (medical students and their counterparts from other faculties) have been demonstrating over many months against the South Asian Institute of Technology and Medicine at Malabe; they have been cursed by the public for the disruptions and inconveniences caused by their conduct; tear-gassed, water-cannoned, and baton-charged by the […]

More >

In dependence

Tuesday, February 7th, 2017

By Rohana R. Wasala This year, we are supposed to be celebrating 69 years of independence from the British. But, with  the national security deteriorating, the economy taking a nosedive, and inter-communal relationships unravelling as never before, one could wonder what there is to celebrate. The disconcerting truth is that, politically and economically, we have […]

More >

Lotteries: Mass gambling that brings in camouflaged tax revenue

Friday, February 3rd, 2017

By Rohana R. Wasala We sometimes talk about national scourges such as the current crassly perverted political culture, rank corruption in high places, abject dependence on and implicit faith in astrology and other occult practices, rampant abuse of drugs and drinking, smoking, and gambling, all of which, due to the existing circumstances, get lashed into […]

More >

Delivering rejected goods in a new wrapper?

Wednesday, January 18th, 2017

By Rohana R. Wasala An obviously complacent Chandrika  Bandaranaike, in a recent interview (as seen on a news video on Lankaweb on January 12, 2017) asserted that Ranil has today accepted her own constitutional proposals of 2000, which he rejected at that time. Commenting on what she took to be a vindication of her stand, […]

More >

Fall of the Eagle  

Wednesday, January 4th, 2017

By Rohana R. Wasala (It is with pleasure that this article is being shared with Lankaweb readers, particularly for those among them who enjoy reading poetry as well as reading about it. It is expected to provide a few minutes of recreational diversion and desirable respite from monotony. Published here courtesy The Island.-RRW) What is […]

More >

A reply to ‘Governing Council National Peace Council’/Lankaweb/December 02, 2016

Saturday, December 3rd, 2016

By Rohana R. Wasala The piece inserted in the Lankaweb under the title ‘Immediate deterrent action needed to eradicate inter-community violence’  by a so-called ‘Governing Council National Peace Council’ on December 01, 2016 is a scurrilous attack on the helplessly beleaguered Sinhalese Buddhist majority of Sri Lanka. The Sinhalese are a global minority of a […]

More >

Hotel in the Sri Pada range

Saturday, November 12th, 2016

By Rohana R. Wasala Courtesy The Island The controversy that is raging over the alleged building of what is variously described as a hotel or a holiday resort or a holiday home or just a circuit bungalow by an Arab businessman (a senior official of a proprietary rank in a multinational communications company) in the […]

More >

Aborting the hard won peace to placate the implacable – III

Monday, November 7th, 2016

By Rohana R. Wasala Continued from Saturday November 5th, 2016 Touching on the economic aspect of the current Sri Lankan problems, Draper quotes prime minister Ranil Wickremasinghe as saying: It’s a history of missed opportunities”. We are told that here Wickremasinghe was referring to the unfulfilled economic potential of the country” during the Rajapaksa administration. […]

More >

Aborting the hard won peace to placate the implacable – II

Saturday, November 5th, 2016

By Rohana R. Wasala Continued from Wednesday, October 26th, 2016 Samantha Power, the US Ambassador to the UN, Draper reminds the reader, praised President Sirisena for the government’s ‘extraordinary progress’ in working towards ‘a durable peace, an accountable democracy, a new relationship with the outside world, and expanded opportunities for all’. Actually, Power’s alleged observation […]

More >

Aborting the hard won peace to placate the implacable

Wednesday, October 26th, 2016

By Rohana  R. Wasala Courtesy The Island The article entitled Can Sri Lanka hold on to its fragile peace?” on the National Geographic  website by American journalist Robert Draper  seems to be nothing more than a sample of the run-of-the-mill false propaganda that is usually churned out to promote the Tamil separatist cause in Sri […]

More >

Kandula – ‘the king of elephants’

Sunday, October 23rd, 2016

By Rohana R. Wasala (Following is the entertaining story of Kandula, the battle elephant of king Dutugemunu, pieced together from incidental details found in the classic historical epic poem The Mahavamsa of the 5th CE, which I consider a rich source humour, humanity and wisdom. This article recently appeared in the Sri Lankan daily The […]

More >

Copyright © 2017 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress