සම්පුර්ණ වීඩියෝව – බොදු සේනා මාධ්‍ය සාකච්චාව 24/03/2016
Posted on March 25th, 2016

 

2 Responses to “සම්පුර්ණ වීඩියෝව – බොදු සේනා මාධ්‍ය සාකච්චාව 24/03/2016”

  1. Christie Says:

    56දී සිට බන්ඩා ඉඩම්නැති සින්හලයන්ට ඉඩම්ලබාදී නැවත පදින්චි කිරීම නවතා දැම්මේය.

  2. ranjit Says:

    Keep it up the fight to the end without fear. We Sinhala buddhists are with you to save our Motherland from all traitors and terrorists. Sinhala buddhists must be saved from Tamil and Muslim terrorists and land grabbers. Sinhala people must be resettled in the North and East without delay. Sinhala nation belongs to Sinhalese and the rest can live harmonuesly without unnecessary demands if not they can leave the country and live peacefully anywhere they like. Sinhala people do not have any other place other than Sri Lanka to call home. So let’s unite to fight our enemies to the land together. We must rally behind the Buddhist monks and all the progressive forces in the land to fight Tamil and Muslim extremists in this country.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress