මේක සිංහල බෞද්ද රටක්.. පාලකයන්ට ඔ්නෑ විදිහට නටන්න දෙන්නේ නෑ.. – අස්ගිරි මහ නාහිමියෝ සිහ තේජසින් දැහැන් බිඳිති..
Posted on July 26th, 2016

lanka C news

මේ ගැන පාලකයන්ගෙන් විමසූ විට එවන් ප‍්‍රශ්ණයක් නැති බවත් ඒව බොරු ප‍්‍රචාර බවත් කියන්නේ යයි කී මහ නාහිමියෝ ගේ ඇතුලේ වෙස් බැන්ඳට නටන්න වෙන්නේ එලියේ බවත් මෙරට භික්‍ෂුන් වහන්සේලා කිසිකලෙක පසුබාන්නේ නැති බවද කියා සිටියහ.

කොළඹ සම්බෝධි විහාරයේ පැවති උත්සවයක් අමතමින් මහ නාහිමියෝ මේ බව කියා සිටියහ.

මේ රට බෞද්ද රටක් බවත් සිංහල ජාතිය ජීවත් වන රට බවද සිහිපත් කල එහිමියෝ පාලකයන්ට අත්තනෝමති ලෙස කටයුතු කරන්නට කිසිලෙසකින්වත් ඉඩ නොදන බවද අවධාරණය කලහ.

ජාතිය ආගම වෙනුවෙන් අද රටේ ආන්දෝලනාත්මක තත්වයක් ඇති වී තිබෙන බව අස්ගිරි මහ නායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ඥාණරතන හිමියන් පවසති.

47,759 Viewers

11 Responses to “මේක සිංහල බෞද්ද රටක්.. පාලකයන්ට ඔ්නෑ විදිහට නටන්න දෙන්නේ නෑ.. – අස්ගිරි මහ නාහිමියෝ සිහ තේජසින් දැහැන් බිඳිති..”

 1. Hiranthe Says:

  Now come up with a statement after Cardinal Ranjith has spoken strongly on the same thing.

  These lazy monks are feeling shy now. My great respect to Cardinal Ranjith Malcolm for coming forward to protect Buddhism and Sinhala Culture

 2. Ananda-USA Says:

  Why do we need 16 Thiruvalluvar Statues to be Installed in Sri Lanka??

  This is MORE TAMILIZATION and INDIANIZATION of Sri Lanka to HELP ANNEX Sri Lanka to Tamil Nadu/India in the future!

  Thiruvalluvar is ALIEN to Sri Lanka, unknown in Sri Lanka, and has NO CONNECTION or RELEVANCE to Sri Lanka!

  There is NO OTHER PURPOSE to this INSTALLATION of an UNKNOWN Tamil Ethicist’s statues in Sri Lanka other than to CREATE TAMIL FACTS on the ground, not only in the North and East, but also in UPCOUNTRY!

  Together with the Ramayana Religious Circuit being set up EVEN AS I WRITE, this is all a DEVIOUS PROGRAM to PERMANENTLY TAMILIZE/INDIANIZE Sri Lanka with things that can NEVER BE REMOVED LATER, to make up for the fact that there are VERY FEW Tamil archeological artifacts in Sri Lanka to support EELAMIST claims to the LAND, and to ultimately CULTURALLY make Sri Lanka an APPENDAGE of India!

  Why is the YAMAPALANA GoSL ALLOWING this CREEPING INDIANIZATION of Sri Lanka to OCCUR? The MR/UPFA GoSL would not have allowed any of these DEVIOUS MACHIAVELLIAN STRATEGIES by INDIA and the EELAMISTS!

  INSTEAD, these TREACHEROUS Yamapalanaya leaders are AIDING & ABETTING this unadulterated CRAP to CONSUME our Sinhala Motherland, STEP BY STEP, INCH by INCH … CREATING NEW FACTS on the GROUND!

  ……………………..
  16 Thiruvalluvar statues to be installed in Sri Lanka soon: Minister

  July 25 (Hindu) Sixteen statues of Thiruvalluvar, the author of Tamil treatise on ethics Tirukkural, will be installed across Sri Lanka in the coming weeks, according to V. Radhakrishnan, State Minister of Education.

  Among the places where the statues would be kept would be Mannar, Kilinochchi, Mullativu and Chavakachcheri (Jaffna), all in the Northern Province; Puttalam in the North West; Colombo in the Western; Matale, Hatton and Nawalapitiya in the Central; Rakwana in Sabaragamuwa and Kaddaiparichchan (Trincomalee), Batticaloa and Thambiluvil (Ampara), all in the Eastern province.

  After Haridwar incident

  Asked whether there would be any problem in the country in the light of the recent controversy over the installation of a Thiruvalluvar statue in Haridwar of Uttarakhand, India, Mr Radhakrishnan told The Hindu at his office in Battramulla near here on Monday evening that it was precisely for this reason that he had taken all into confidence before making any move in this regard. While the payment of certain taxes such as import duty had been exempted for bringing in the statues from India, some other levies such as Value Added Tax had been paid.

  Earlier, Mr. Radhakrishnan took part in an event to receive formally the statues, which, the Minister said, had been donated by the VGP International Tamil Association.

  ‘For greater bilateral understanding’

  V. G. Santhosam, president of the Association, said the rationale behind the move was to foster greater understanding between India and Sri Lanka. He also expressed the desire to develop an amusement park in Colombo or Batticaloa.

 3. Ratanapala Says:

  Where is the Mahanayake of the Malwatte Chapter? Is he still sleeping in Kandy? It is time he lifted his fat ar*e and came down to Colombo to talk about Sinhala Buddhist issues. Otherwise he must relinquish his post and give it to somebody who is up to the task – Protecting the Buddha Sasana.

 4. plumblossom Says:

  Mangala must be replaced by a patriotic foreign minister. Actually Ranil, Sirisena, CBK traitors must be replaced too. However Mangala must be replaced as soon as possible. A country’s government should first and foremost look after the country’s security. sovereignty, territorial integrity and in the case of a small country such as Sri Lanka its unitary status. Mangala has betrayed Sri Lanka by accepting the UNHRC resolution which no country with any integrity will accept. Mangala must realise that those LTTE terrorists who massacred the citizens of this country for over 26 years simply because they wanted a large chunk of this island for themselves, illegally, that they should be dealt with in a very careful manner without betraying the security. sovereignty, territorial integrity and in the case of a small country such as Sri Lanka its unitary status, even if extremely powerful forces such as the US,UK, EU, Canada, Sweden, Norway and India are behind the LTTE terrorists. In addition, we must place forth the argument that those who settled in the island quite recently only during the past few hundred years i.e. the Sri Lankan Tamils who are only but 11.2% of the population do not have any rights whatsoever to demand over 28% of the land area, 66% of the coastline and 66% of the vast ocean resources which belong to Sri Lanka. This message should be conveyed to the TNA, the separatist terrorists and those who support them i.e. the US,UK, EU, Canada, Sweden, Norway and India as soon as possible so that they understand our position. This is the task of a foreign minister. Mangala therefore has betrayed Sri Lanka and must go. Sri Lanka cannot afford large self ruling entities which are illegal anyway since this island as a whole belong to all its people in total. It is the foreign minister’s task to covey this message to everyone concerned.

 5. plumblossom Says:

  The missing persons commission, the name is a misnomer. it should be called ‘those combatants on all sides who died in the war i.e. Sri Lankan Forces, Police Force. Civil Defence Forces, IPKF, Tamil Armed Groups against the LTTE and the LTTE terrorists themselves and whose bodies have not be found’. Therefore the name itself is wrong and invented by the UNHRC to tarnish the image of the armed forces of Sri Lanka.

  The missing persons commission to date has receive 24,000 complaints from 1983-2009 period. Of this number over 5,000 are regarding missing Sri Lankan Forces members, whereabouts unknown, almost certainly executed by the LTTE terrorists. Over 12,000 complaints are against the LTTE itself recruiting young persons by coercion. Therefore over 70% of complaints are against the LTTE itself which amounts to over 17,000 complaints. The rest of the complaints are I am sure about the whereabouts of LTTE combatants or terrorists who died while fighting but whose bodies have not been found.

  My question is, why cannot the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India accept that Sri Lankan Forces, Police Force, Civil Defence Forces, IPKF, Tamil Armed Groups against the LTTE and the LTTE terrorists themselves died fighting in this war and leave it at that. What is the point in looking for these combatants now? Why is it that the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India never ever talk about the over 35,000 Sri Lankan Forces, Police Force, civil Defence Force members who died in the war? or the 1,200 IPKF members or the over 2,000 Tamils Armed Groups against the LTTE members who died in the war? or the over 6,000-7,000 Sinhala civilians and even Muslims civilians who were massacred by the LTTE? or the around (my estimate) over 3,000 Tamil civilians massacred by the LTTE?

  Why is it that the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India is not concerned about the over 10,000 Sri Lankan Forces members permanently disabled by the war, or the over 23,000 Sri Lankan Forces members both temporarily and permanently disabled by the war? or the over 136,000 Sri Lankan Forces members who were injured due to the war?

  Why is it that the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India not concerned about the over 65,000 Sinhala people and over 75,000 muslims ethnically cleansed from the North?

  Why is it that the only the around 35,000 LTTE terrorists who died inclusive of Prabhakaran are the concern of the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India? Perhaps this missing persons commission should answer that question first.

 6. plumblossom Says:

  Even if the constitution will be changed since this idiotic government follows whatever instructions the US, UK, EU, Norway, Canada, Sweden, India, the TNA and the separatist terrorists tell it to do, we must ensure that the unitary status of the country is not compromised in any way whatsoever. The clause in the 13th amendment which says that ‘the North and the East is the homeland of the Tamil speaking people’ must be deleted since it is totally false when looking at the history of the island. This clause must be replaced with the clause ‘the entire island is the homeland of all its peoples’. The provision which allows for the merger between two provinces should be deleted. As much subjects from the concurrent list should be included in the national list. Under no circumstances should land, police or fiscal powers be given to provincial councils. All of us need to ensure that the above happens since if the system reverts back to a parliamentary system and the presidential system is scrapped, the only way to ensure the unitary status of the country is the make sure that the provincial councils do not get any more powers than they have at present. The Public Security Ordinance should not be amended in anyway as well. If any provincial councils acts out of line, the head of government should dissolved such a provincial council and direct rule by the head of government should be enforced under those circumstances.

 7. plumblossom Says:

  I would please urge any person who has any influence whatsoever with Ranil, Mangala, Sirisena, CBK to let them know that these Western Countries i.e. the US,UK, EU, Canada, Sweden, Norway and India will only back off if Sri Lanka takes a very firm stance and refuses to carry out this unjust UNHRC resolution. Sri Lanka must do this without any fear since I am sure if Sri Lanka takes a very firm stance and refuses to carry out this unjust resolution the UNHRC, the US,UK, EU, Canada, Sweden, Norway and India will back off. I can guarantee that will happen. So it is up to Sri Lanka or rather Ranil, Mangala, Sirisena, CBK whether they are going to place our Sri Lankan armed forces in jeopardy for crimes they did not commit or whether they are going to defend the country’s armed forces and the country’s sovereignty, independence, freedom, integrity, unitary status etc. by refusing to carry out this unjust UNHRC resolution which no country on this planet earth with any integrity will carry out. However, if they keep complying with whatever unjust demands are made by the US,UK, EU, Canada, Sweden, Norway and India, they will have to keep complying with those unjust demands at the expense of Sri Lanka breaking up into pieces and placing the Sri Lankan people’s security in jeopardy. Sri Lanka will end up being partitioned too.

 8. Ancient Sinhalaya Says:

  Traitor chief die hard catholic token Buddhist alogusu (to Sinhalese only) pol pot ponil wickramaSinhalakiller is going to make 3 countries from 1 soon to please catholic west,
  india, traitor tamils, mussies and catholics. He tried to create with the CFA with his catholic buddy hitler pira(mala)
  paharan. He even grassed millennium city intelligent officers to expedite the cause. Unfortunately for him
  MR scuppered his grand plan. This time around he is going to do it. A lot of traitor Sinhala modayas support
  him. So there is no stopping unless this alogus pol pot ponil wickramaSinhalakiller is stopped.

  He got the ideal environment this time. Puppet vairapala sorrysena the rubber stamp there. With the rampaging
  tamils, mussies, traitor Sinhala modayas and the catholics the job is going to be very very easy for the traitor
  YAMA PALLA. He got all his catholic buddies john mara, maha horandran, karu paiya karunkanayagam,
  reginald cooray, austin fernando, xxxx harin, gonja etc. etc. to support him all the way.

 9. Ancient Sinhalaya Says:

  Why do we need 16 Thiruvalluvar Statues to be Installed in Sri Lanka?
  Thanks very much Ananda for publicising this. There is only one thing Sinhala modayas have to ask. We going
  to put 100 Buddhist statues in the north and east. Surely racist cancer will never going to accept that. That’s
  how the low lives’ racism. Their true colour showed again recently when they attacked Sinhalese students
  in jaffna university. The traitor low lives can go to any university (write in tamil, marked up by tamils, university
  through back door) and qualify to be doctors etc. All FREE OF CHARGE OF COURSE. But Sinhalese students,
  in their own country, can’t go to jaffna university. Vairapala sorrysena, pol pot ponil, bandit queen etc.
  all have forgotten racists cancer killed more than 150,000 Sinhalese. It is same in Colombo. Racists are every
  where. While they own Colombo, foreigners want a separate country in the north and the east.

  The idea behind this is, in few years, when these current generations are dead they can
  claim these are 1000s of years old and been there since their ancient kings’ times. We won’t be around to dispute
  the claims. Then they will have a few books as well about this 1000s of years old statues. Sinhala modayas
  will accept it without a whim. Clever dicks OR crafty, ungrateful, selfish, never happy, never enough sods?

 10. Ananda-USA Says:

  The Mahanayaka theros 9are distinguished only BY THEIR ABSENCE at the FTONT the ongoing battle by PATRIOTS to protect our Motherland!

  They are all playing political footsie with the Yamapalana GoSL and have gone into HIDING deep in their pothgulas.

  They will come out once the battle is lost to advise the people to remain calm and accept the “inevitable”!

  In other words, they will say Aney, Aichawatta Sankara, Burumen Genapu Wattaka!

  USELESS!!

 11. Hiranthe Says:

  We should propose 16 statues of Mahagama Sekara to be installed in Tamil Nadu to see their reaction.

  Our ponna leaders are allowing this?? shameful..

  Our mahanayaka’s were very delighted and active when Michelle Scisson arrived.. She mesmerised these two old monks by doing something or showing something.. Ever since they became pro-American and supported the regime change project.

  We cannot expect anything from them…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress