රාඡිතගේ රෙදි ගැලවෙන්නම හිටපු හමුදා ප්‍රධානියෙක් දුන්න උත්තරේ මෙන්න – Major General Kamal Gunaratne
Posted on June 13th, 2018

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress