දින 51 ආණ්ඩුව සාර්ථකව කරගෙන ගියා… නියංගොඩ විජිතසිරි අනුනාහිමි
Posted on June 10th, 2019

Ada Derana

One Response to “දින 51 ආණ්ඩුව සාර්ථකව කරගෙන ගියා… නියංගොඩ විජිතසිරි අනුනාහිමි”

  1. Christie Says:

    Another Indian trick stupid.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress