අතුරු සම්මත ගිණුම සංශෝධනයට ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව ඉල්ලා අස්කර ගැනීම ගැන විවිධ අදහස්
Posted on February 20th, 2020

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

2020 අතුරු සම්මත ගිණුම සංශෝධනය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව ඉල්ලා අස්කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ කැඳවා තිබූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවලදී ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂය අදහස් පළකළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress