නන්දා මාලිනී ගේ දෙබිඩි බව
Posted on October 10th, 2017

වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 

සමාජ පරිවර්තනයකට අත ගැසිය යුත්තේ එහි වගකීම් හිස දරාගෙනය , නන්දා / සුනිල් ආරියරත්න මේ වගකීම් දැරුවේ නැත. ධනාත්මක සමාජ පරිවර්තකයන් ලෙස බොබ් ඩිලන් , වික්ටර් හාරා , බොබ් මාලි , ව්ලැදිමීර් විසෝස්කි යන ගායකයන් ගේ සහ ලංකාවේ නන්දා මාලිනී ගේ දෙබිඩි පිළිවෙත  ගැන මීට වසර 5 කට පමණ පෙර මා විසින් Sunday Leader පුවත් පතට ලියූ ලිපියක් මේ ලින්කුවෙන් කියවන්න. 

http://www.thesundayleader.lk/2010/03/14/music-and-mission-%E2%80%93-bob-dylan-to-nanda-malani/

Music And Mission – Bob Dylan To Nanda Malani

By Dr. Ruwan M. Jayatunge

Bob Dylan and Nanda Malini

Music is a social force and unquestionably a powerful form of expression. Many elements of human existence are touched by music. Song has accompanied social movements, social justice and human freedom. Music can deeply affect the way that people think. Therefore, musicians can direct society with their musical ability, passion and sincerity.

Among the singers with a genuine passion for positive social stream, Bob Dylan plays a major role. American singer-songwriter and musician Bob Dylan made a deep impact in the 1960′s and his songs became the anthems for the civil rights and anti Vietnam War movement. He was called master poet, caustic social critic and intrepid, guiding spirit of the counter-culture generation.”

Beside Bob Dylan, a female icon that emerged in the ’60s was Joan Baez. As a musician and a singer Joan Baez stood for the ideals that she believed were correct. She protested at misleading government propaganda that clouded the nuclear proliferation, War on Vietnam and attacking of Civil Rights activists as Communist conspirators. Her song Birmingham Sunday was dedicated to the four little African American girls who were killed in the 1963 bombing of a Black church by the KKK (Ku Klux Klan). Joan Baez pioneered to establish the US branch of Amnesty International that brought awareness on human right violations in the United States. In 2003, she performed in San Francisco to protest against the US invasion of Iraq.

Although the world is not fully aware of the music and mission of Vladimir Vysotsky who began performing in the 1960s in the USSR, he was a talented as well as an outspoken artiste.  He was quite critical of the errors of the Communist regime. He highlighted bureaucracy that ruled the system, criticised the unfair privileges of the elite and objected to repression. He could be called the Russian Bob Dylan.  Although he was the living soul and conscience of his time, his songs were forbidden to be played and his poems went unpublished. Vysotsky’s songs were more profound and carried the message of love and truth. He openly fought against the hypocrisy and double standards. He was the voice of the silent generation of the Soviet Union. Today Vysotsky is considered as a cultural icon and a musician with a true  conscience.

Among the singers who stood by the people, Victor Jara was exceptional. Victor Jara made an extremely important influence on the music and culture of Chile becoming the best-known and most influential musical figures of Latin America. The songs of Victor Jara were filled with his thoughts on love for the simple people of Chile. Many of his songs attacked injustices in society and the dictatorship that crushed  human rights. His songs became the hope for the oppressed people of Chile.

Jara renounced money and comfortable lavish living that he could have achieved via his musical talents. He stood and sang for the people.  For his candid stand, Jara paid heavily. He was arrested and murdered during the 1973 Chilean coup, which was led by Augusto Pinochet. Although Jara is dead, he is still remembered by the millions of people around the world.

Like Victor Jara the Jamaican singer, Bob Marley almost experienced death when he faced an assassination attempt for his politically influential music. Bob Marley was a symbol of freedom for people who faced oppression and racial distress. Marley preached his music message of equality, anti racism, and freedom from oppression through an elegant reggae rhythm. His music and profound wisdom created songs with a deep philosophical sense. His stunning song on enslaved African soldiers who used to fight against Native Americans — Buffalo Soldiers became a worldwide hit that brought black identity.

Marley described the ways in which racial inequality can lead to war in his song War. The Redemption Song that was performed by Bob Marley spoke of slavery and oppression in Jamaica. In the Redemption Song he used an enriched phrase —- Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds, have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time.” The music and mission of Bob Marley was strongly and truly affiliated to the interest of the people.

When one talks about protest songs that enlighten the public about human freedom and injustice around them, some songs of the renowned Sri Lankan vocalist Nanda Malani can be mentioned. For instance, her song Rana Derane questions soldiers who fight people who call for justice. In this song, she pleads with the soldiers not to raise their weapons against these freedom fighters.

Nanda Malani sang the popular song Me Sinhala Upage Ratai (This Is Our Sinhala County) which was hailed by the nationalists. When Sri Lankan society absorbed  multiculturalism, she denounced her own song and refused to perform it in public. In the early ’80s, her songs were critical of the Open Economy that was introduced by  President J. R. Jayewardene in 1977. When the Premadasa regime violated human rights, she became the voice of the people. The young rebels of the south in 1980s embraced her protest songs. According to some classified reports, ultra left wing youth faced executions for singing her protest songs especially the song Yadamin Banda that glorified revolutionary activities. Hence, Nanda Malini made a reflective impact on people.

However, she was unable to give leadership and make her music a powerful social force that could be a strong voice for social justice since she did not believe in what she sang. Her music was dependent on the people’s requests. When they appealed for nationalism, she fulfilled the request with songs like Me Sinhala Apage Ratai. When the trend changed, she refused to perform it. When the trend was anti open economic system, her music changed accordingly despite the fact that she enjoyed the benefits of the market economy selling her music albums.

In the beginning of the terrorist activities in the north, the Jayewardene regime was reluctant to take stern measures. He preached Gandhian Avihinsa concepts and condemned the war actions of King Dutugemunu. Jayewardene  was criticised by the public heavily. In these disputed times Nanda Malani released her song Mugurak Avasi Thana (When a club is required, take a club to your hand) that gained immense popularity. The mindset of President Jayewardene drastically changed. He appointed Brigadier Tissa Weeratunga  to eradicate” terrorism in the north within six months. But the conflict aggravated and the rest is history.

Her song Yadamin Banda speaks of bravery and self-sacrifice when fighting social injustice.  However journalist and film critic Gunasiri Silva narrated the reactions of Nanda Malani and Professor Sunil Ariyaratne soon after the assassination of Vijaya Kumaratunga in the book Pihatu Pena. According to Gunasiri Silva, Nanda Malani and Professor Sunil Ariyaratne avoided him when he wanted to get a newspaper comment on Vijaya’s brutal killing. As Gunasiri Silva states Nanda Malani did not even answer his calls.

Nanda Malani could have been the symbol of freedom and social justice in Sri Lanka and she could have accomplished a worthwhile mission through her music like Dylan, Joan Baez and other outstanding charismatic singers who spoke against injustice with intellect, responsibility and without double standards. Unfortunately, Nanda Malani missed that opportunity.

5 Responses to “නන්දා මාලිනී ගේ දෙබිඩි බව”

 1. DR M D P DISSANAYAKE Says:

  Early 1990’s Nanda Malini came with her team to Sydney. Nanda, Sunil and several others were invited to our house at Cherrybrook, NSW. After dinner, there was natural requests from my family as well as others at the party, for Nanda to sing few songs.

  She sang quite a few and said that is enough. Then,I asked Nanda to sing “MAY SINHALA APAGAY RATAI”, Sunil Ariyaratne too agreed. But Nanda said in sinhala ” I WILL SING ANY SONG, BUT NOT THAT SONG”.

  As the host, I was very annoyed and I demanded Nanda and her team to leave my house immediately. As the SPINELESS singer prepared to leave my home, all of us LOUDLY SAND MAY SINHALA APAGAY RATAI several times.

 2. Senerath Says:

  But…. doctor.. you were in Australia. Australian Citizens singing MAY SINHALA APAGAY RATAI , meaning Australia is our Sinhala country.
  No wonder Nanda Malini refuse to sing it becuase she didn’t want’ Australia to be her land !

  I like
  සංග්‍රාමයට නවගුණවැල ගෙන නොයමූ
  සංග්‍රාමයෙන් පසු නවගුණවැල ගණිමූ

 3. Fran Diaz Says:

  Nanda Malini probably felt too moved by the words of the song – she thought she may cry while she sang that song ?
  Did she also feel that the Sinhale had lost their country – the song was meaningless to her at that time, and too sad ?

  The 1990s were a time of great strife. The serious parts of the Cold War were just ending.
  In Lanka, it was a time of grave political turmoil, death and despair.

  Looking back, a sensitive and highly talented person like Nanda Malini must have wept within …..
  She IS a PATRIOT. She probably must have ‘died inside’ many times over Lanka ….

 4. Dilrook Says:

  I completely disagree with the conclusion of the writer.

  Nanda is a national asset and must be hailed for that reason. She has given leadership to social change through singing far more than any other singer at grave risk to her life. The service of such a giant personality cannot be assessed by personal experience!

  She also sings “thun hele kale thula singha pataw”. What is most important is the timing of its release.

  It is highly appropriate for her to avoid political camps. In fact, avoiding all political camps not just parties is another reason for her greatness. Surely there is a limit of social change a singer can achieve in the Lankan society where media and politics are far too powerful.

  The only disagreement I have is her strong views on Sri Lankan music today. It has not collapsed or demeaned its taste in any way. Music has diversified.

 5. Vaisrawana Says:

  I like Dr Dissanayake’s anecdote about his experience with Nanda Malani. In today’s world, people leave their motherland to live abroad for genuine personal reasons. Any lack of love for the land of their birth is not one of them. In fact, you begin to love the country you left behind more acutely when you are an expatriate citizen in another country; you begin to appreciate more why we call your country of birth ‘motherland’. One can easily understand how Dr Dissanayake must have felt in that convivial situation, playing host to a group of his beloved compatriots visiting in his adopted country Australia. He must have been shocked by a sharp sense of Nanda Malani’s treacherous attitude towards our motherland (something more than ‘homeland’) implicit in her flat refusal to sing that number of hers. That particular song immensely contributed to enhancing her stature and popularity among Lankan people. It was very ungrateful of her to have forgotten about it and thus disappoint her own people like that. Dr Dissanayake’s exasperation is not surprising. (Of course, Nanda’s conduct was in accordance with the JVP politics of the time, I guess.)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress