රාජ්‍ය සේවකයින් 05 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුට මානසික ආතතිය… (One out of five of State Employees suffer from Mental Stress)-Rajitha Senratne
Posted on October 12th, 2017

Dr Sarath Obeysekera

October 12, 2017 at 8:02 am | lanka C news

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මානසික සෞඛ්‍ය සදහා වෙනම ඒකකයක් ද ස්ථාපිත කර තිබෙනවා. එහි දැනට ඇති සංඛ්‍යා ලේඛණ වලට අනුව රජයේ සේවකයින් 05 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුට මානසික ආතතිය ඇති බව සොයාගෙන තිබෙනවා. රැකියා ස්ථානයේ ගැටලු, නිවසේ ගැටලු ඒ සදහා හේතු වී තිබෙනවා.

All the law makers  ( Member of Parliament) are also state employees getting a salary and a pension.They are also considered as Employees  of the People ( selected by the people )

It will not be incorrect to mention that 40 or more ( 5 out of 225 members– 20%)  ) also suffer from Mental Stress and the remaining   may be suffering from Dementia (loss of memory) These MP’s have given many promises to the masses ,and it seems that they keep forgetting that they stated before coming to Parliament ? It can be either due to mental stress or pressure?

Another problem we have is that most of the criminals also tend to lose memory due to Stress and during legal proceeding  that they claim that they  lost memory >

Sri Lanka needs a another ministry of Mental Health Services ( in Addition to Ministry of Health) which should be headed by a psychiatrist .( there is nothing wrong as our minister of health is a Dentist who does not mince ( chew)  words  !)

Every MP should undertake a Fitness Certificate carried out by this Ministry before they contest and afterwards .There should also be a Lie Detector” test which can be used to allocate KPI ( Key Performance Indicators ) in order to decide whether the MP is selected to Re contest.

Dr Sarath Obeysekera

One Response to “රාජ්‍ය සේවකයින් 05 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුට මානසික ආතතිය… (One out of five of State Employees suffer from Mental Stress)-Rajitha Senratne”

  1. Senerath Says:

    Yes, yes.
    We shoudl also close all jails and construct ‘HospiJails’. Everybody has මානසික ආතතිය and they plan and kill people, break banks etc etc . Poor things ! Not their fault !

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress