විමල් මහ සෙනඟක් සමඟ විල්පත්තුවට කඩා පනී
Posted on June 17th, 2019

Gossip TV

 

https://youtu.be/Jl-DjURETAs

2 Responses to “විමල් මහ සෙනඟක් සමඟ විල්පත්තුවට කඩා පනී”

 1. Sarath W Says:

  The sad thing is the Sinhala officials have sold the country to these evil Muslim politicians. My3 as the minister in charge must take the full responsibility for the destruction of the forest. It is obvious these houses are built to settle illegal Muslim radicals from overseas. The government should either destroy or give these houses to armed forces families.

 2. Dilrook Says:

  Sirisena is fully aware of it as it comes under his Ministry and he supports it.

  Our thanks to Wimal Weerawansa and team for this bold expose.

  With each Thirupathy visit by Sri Lankan leaders, the nation is cursed more and more. After Sirisena and Ranil’s latest Thirupathy visit just before the 4/21 attacks, the nation has collapsed very badly.

  All patriotic forces must form into one political party. They must stop supporting others. Wimal, Musammil, Venerable Rathana, BBS, RB, MB, Patali Champika, Udaya, etc. should all join in.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress