ජීවනෝපාය අහිමි වූ පුද්ගලයින්ට රජය ලබා දෙන දීමනාව ලබා දීමට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සියල්ල සූදානම්.
Posted on August 22nd, 2021

රාජ්‍ය ආරක්ෂක ආපදා කළමනාකරණ සහ  ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය 

නිරෝධාන ඇඳිරි නීතිය පැනීම හේතුවෙන් ජීවනෝපාය අහිමි වූ පුද්ගලයින් සඳහා රජය ලබාදෙන රුපියල් 2000 දීමනාව ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හා ප්‍රාදේශි ලේකම් කාර්යාල සියල්ල සූදානම් කර ඇති බව වාරිමාර්ග අමාත්‍ය සහ රාජ්‍ය ආරක්ෂක , ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා පැවසීය.

රජය විසින් එම දීමනාව ලබා දීමට නිර්දේශ කර ඇති පුද්ගලයින්ගේ නාමලේඛනය කඩිනමින් සකස් කර ලෙස  දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට    පසුගියදා  අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

ඒ අනුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් විසින් ඊට අදාළ නාමලේඛනය මේ වන විට සකස් කර අවසන්.

නිරෝධාන ඇඳිරි නීතිය පැනවීම හේතුවෙන් ජීවනෝපාය අහිමි වූ පුද්ගලයන් සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත ඊට අදාළ මුදල්ය යොමු කිරීමෙන් පසු  කඩිනමින්  අදාල පුද්ගලයින්ට එම සහනය ලබාදීමට නියමිතයි.

සියලු ප්‍රාදේශි ලේකම් කාර්යාල වල ග්‍රාම නිලධාරීවරුන්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්,  සහ සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ පූර්ණ කැපවීමෙන් මෙම දීමනාව ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සකසා ඇත.

   ජීවනෝපාය අහිමි වූ සියලු  ජනතාවට රජය ලබාදෙන මෙම දීමනාව අක්‍රමිකතා වෙන් තොරව විධිමත් ක්‍රමවේදයක් යටතේ ලබාදීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

ඔබ මාධ්‍ය ආයතනය අප වෙත දක්වන සහය අගය කොට සලකමි.

කසුන් වීරතුංග

මාධ්‍ය ප්‍රධානී

රාජ්‍ය ආරක්ෂක ආපදා කළමනාකරණ සහ  ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress