මහින්ද බලලෝභීනම් ඩඩ්ලි සිරිමාවෝ රනිල් කවුද ?-දයාන් ජයතිලක
Posted on July 12th, 2015

මහින්ද බලලෝභීයැයි කියන අයට ප්‍රවීන දේශපාලන විශ්ළේශක ආචාර්යය දයාන් ජයතිලක මහතා ලංකාවේ දේශපාලන ඉතිහාසය මතක්කර දෙයි.

 

 

One Response to “මහින්ද බලලෝභීනම් ඩඩ්ලි සිරිමාවෝ රනිල් කවුද ?-දයාන් ජයතිලක”

  1. nilwala Says:

    WHY IS THIS COMING UP AS A BLANK PAGE??

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress