යාපනය පුරා ප්‍රභාරන්ගේ පෝස්ටර් ඇලවූ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට.
Posted on October 13th, 2016

Eethalayanews

දෙමළ ඊළාම් කොටි සංවිධානයේ නායක ප්රභාකරන්ගේ ඡයාරූපය සහිත පෝස්ටරයක් මරුදනාර්මඩම් බස් නැවතුම් පොළේ ඇලවීමේ චෝදනාව මත ජර්මණියේ සිට පැමිණ සංචාරක හෝටලයක නවාතැන්ගෙන සිටි කාන්තාවක් 2016.10.11 දින රාත්රී අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මරුදනාර්මඩම් ආන්ජිනේයර් කෝවිලේ සවිකර ඇති සීසීටීවී කැමරාවක පටිගතවූ දර්ශණ පදනම් කරගෙන මෙම කාන්තාව අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත. ප්රභාකරන්ගේ රුව සහිත පෝස්ටරය ඇලවූ බව පිළිගෙන ඇති අදාල කාන්තාව, එය සාධාරණීකරණය කරන අන්දමින් අදහස් දක්වා තිබුණි.

දෙමළ ඊළාම් කොටි සංවිධානයේ නායක ප්රභාකරන්ගේ ඡායාරූපය සහ දෙමළ ඊළාම් ජාතික සංකේත මුද්රණය කල පෝස්ටර්, 2016.10.10 වන දින අලවා තිබුණි. සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වූ පොලීසිය මරුදනාර්මඩම් ආන්ජිනේයර් කෝවිලේ සවිකර ඇති සීසීටීවී කැමරාවක පටිගතවූ දර්ශණ පදනම් කරගෙන අදාල කාන්තාව අත් අඩංගුවට ගත්තේය.

2 Responses to “යාපනය පුරා ප්‍රභාරන්ගේ පෝස්ටර් ඇලවූ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට.”

 1. plumblossom Says:

  The Sri Lankan Tamils demanding a ‘Tamil homeland’ is a bogus demand as per the history and archaeology of the country. Even a few months back, a discovery was made of an archaeological site in Anuradhapura dating back to 800BC and included beads, pottery etc. Anuradhapura was a large village by 900BC and there was an expansion into a city by 600BC. There is plenty of evidence of pre-historic cave discoveries such a the Fa Hien caves, the Bellanbendi pellessa and other cave discoveries especially in the wet zone of pre-historic sites or iron age and stone age discoveries (due to the clay in the wet zone preserving such sites well). The oldest skeleton found on the island is 37,000 years old. We know there were four tribes Yaksha, Naga, Raksha and Deva and around 600BC there was an influx of people from India, possibly Bengal or Orissa. These people together with the four tribes Yaksha, Naga, Raksha and Deva together then formed the Sinhala nation. This is why Anuradhapura which was a village by 900BC expanded into a city by 600BC.

  Does all this archaeological evidence not prove that the Sinhala people are the descendants of the indigenous people of the island i.e. the yakshas, Nagas, Rakshas and Devas? Much later by around the 16th century due to the Aryachakravarthi invasion of the Jaffna Peninsula the Sri Lanka Tamils migrated but into the Jaffna peninsula only. Later during the Portuguese, Dutch and British colonial times, there were further migrations of Sri Lankan Tamils (called Malabars meaning those from the Malabar coast of India) for purposes of planting tobacco and indigo brought in by the colonialists.

  Of course other people such as the Arab traders, Malays, then the Burgers (descendants of colonisers) also migrated to the island too.

  Does this not then prove that this island inclusive of the North and the East is the homeland of all its people? So is this demand for a separate state by the Sri Lankan Tamils (called Malabars meaning those from the Malabar coast of India), descendants of recent migrations to the island, not absurd and unacceptable?

  Let us state in the constitution that this island is the homeland of all its people, for the sake of justice and fairplay, by everyone concerned.

 2. plumblossom Says:

  There are further historical facts and figures which prove that this ‘Tamil homeland’ demand is completely bogus. Apart from many Buddhist ruins, a very important part of the Sinhala Buddhist civilization which is the extensive hydraulic system that still prevails in the dry zone of Sri Lanka. The Sinhala kings built over 10,000 (please check this figure in research papers for accuracy) large, medium and small scale irrigation reservoirs in Rajarata and Ruhuna encompassing today’s, North Central, North, Eastern, North Western provinces. For example Yodha Wewa Reservoir in today’s Mannar in the North was built by the Sinhala King Dathusena. The Pavatkulam Reservoir in Vavuniya in the North was built by the Sinhala King Mahasen. The Kanthale Reservoir in the East was built by Sinhala King Agbo II. All of the irrigation reservoirs present in the North Central, North, North Western and East were built by Sinhala Kings.

  In fact, to get the water to flow out of the reservoirs in a smooth manner, the Sinhala Engineers invented the biso kotuwa or the besi kotuwa (as in wathura besi kotuwa), a type of valve pit, or a type of water outlet out falling from the reservoir where water pressure can be managed so as not to damage the tank bund. Another use of the Sinhala irrigation engineer was the anicut where a river’s water was diverted using a dam type structure built across the river partially blocking the river flow and diverting the water into open channel flow canals.

  The amazing and extensive irrigation system in Sri Lanka’s dry zone encompassing today’s North Central, North, East and North Western Provinces encompassing over 10,000 (please check this figure for accuracy) large, medium and small scale reservoirs, open channel flow canals etc. was built by the Sinhala Kings.

  Therefore there is no doubt whatsoever that there was a Sinhala Buddhist civilization encompassing today’s North Central, North, East and North Western Provinces, even just by considering this extensive irrigation reservoir system. R.L. Brohier , H.C.P. Bell, D.LO. Mendis, Henry Parker and many archaeologists, irrigation engineers and surveyors have written many books and research papers on this subject. In fact even the British Governor at the time Sir Henry Ward marvelled at the ingenious Sinhala irrigation engineer and wrote on the subject and Even Sir Emerson Tennent, another British Governor marvelled at the ingenious Sinhala irrigation engineer and wrote on the subject. In fact, the Sinhala irrigation engineer was a master of hydraulics. Not only that, extensive data on rainfall patterns would have had to be collected to figure out the capacity of the irrigation reservoirs. Very accurate surveying of the lay of the land would have had to be carried out to come up with very accurate contour maps in order to figure out the placing of the reservoirs and the traces of the open channel flow canals.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress