අධ්‍යයන වැඩ මුළුව (සිංහල මාධ්‍ය) 2017.08.05 දින ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයේදී පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.1.00 දක්වා
Posted on July 6th, 2017

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ- අභියාචනාධිකරණයේ සහ සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණයේ නඩු පැවරීම සම්බන්ධ අධ්‍යයන වැඩ මුළුව (සිංහල මාධ්‍ය) 2017.08.05 දින ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයේදී පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.1.00 දක්වා


 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress