මෙහෙම රට පාවාදෙන්න බෑ.. හම්බන්තොට වරාය චීනයට දීම ගැන ඇමති විජේදාස පාර්ලිමේන්තුවම හොල්ලයි.. ආණ්ඩුව තක්කු මුක්කු වෙයි..
Posted on July 31st, 2017

lanka C news

හම්බන්තොට වරාය චීනයට පැවරීම සම්බන්ධයෙන් දැඩිව විරෝධය පල කරමින් එම ගිවිසුමද දැඩිව විවේචනයට ලක් කරමින් අධිකරණ හා බුද්ධශාසන ඇමති විජේදාස රාජපක්‍ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී වේගවත් අදහස් දැක්වීමක් කලේය.

29,296 Viewers

7 Responses to “මෙහෙම රට පාවාදෙන්න බෑ.. හම්බන්තොට වරාය චීනයට දීම ගැන ඇමති විජේදාස පාර්ලිමේන්තුවම හොල්ලයි.. ආණ්ඩුව තක්කු මුක්කු වෙයි..”

 1. Christie Says:

  Jai Hind!

 2. Lorenzo Says:

  Kithsiri,

  I got the same feeling.

  He OPPOSES H’tota China deal and talks a lot of sense at the start. Then it becomes CLEAR why he opposes China – ENDIA!!

  Finally he wants SL to be part of Endian military protection!!

  Time to time he makes some GOOD statements but never forget he is another UNP guy. UNP needs this type of people also.

 3. Nihal Perera Says:

  I liked his speech, until he started praising India. He naively thinks that India is our friend. He conveniently forgot that India is the reason why our country suffered 30 years of Tamil terrorism. India financed and trained Tamil terrorists in order to please Tamils, and partition the country. India NEVER helped us to get rid of LTTE. If it wasn’t for China, Pakistan and Russia we would be still fighting terrorism.

  Our politicians are bunch of corrupted, self-serving morons, who cannot be trusted, no matter which side of the political spectrum they come for.

  Sri Lanka is in great danger – thanks to evil forces within and outside. Sinhalese need to get their act together before it’s too late.

 4. Ananda-USA Says:

  I too liked Wijedasa Rajapaksa’s BELATED AFTER THE FACT speech IN PRINCIPLE, given that he is after all a die-hard UNP Minister who has aided and abetted …. UNTIL NOW …. all of the DESTRUCTIVE policies of the Yamapalanaya, but not his characterization of India as a “friend” of Sri Lanka.

  ALL of Sri Lanka’s PAIN & SUFFERING since INDEPENDENCE stems from attempts by India to CONTROL and SUBJUGATE our Sovereign Nation to its regional agenda and hegomonistic will.

  NO AMOUNT of soothing palliatives, mumbo-jumbo and licking of the Indian-arse by Wijedasa Rajapaksa can change that.

  Therefore, it is IMPERATIVE for Sri Lanka to remain a friend of China which has supported Sri Lanka through thick and thin in every way in every international forum, even ignoring the transgressions against its friendship by the current Yamapalanaya, and to involve China not only in our economic development but also in our defensive military alliances. It is India that we have to BEWARE OF, NOT CHINA!

  HAVING SAID THAT, Sri Lanka SHOULD NOT ALIENATE it’s LAND and SUBJUGATE it’s Sovereignty to ANY FOREIGN Nation, and set in motion long-term agreements (like the Hambantota Port and ETCA agreements) that have the POTENTIAL to settle foreign communities within Sri Lanka and change our demography in the long-term, whether it is China, India or the USA.

  That should be a PERMANENT INVARIANT POLICY of the ANY and ALL national governments of Sri Lanka, and SHOULD INCLUDE LONG-TERM LEASES of NATIONAL TERRITORY and critical National Infrastructure.

  To ENSURE that beyond the ability of any government to VIOLATE IT, I propose that this POLICY be EMBEDDED as an UNALTERABLE Article in our National Constitution.

  The ownership of the PEOPLE of Sri Lanka of their Motherland, is a SACRED DUTY that our forefathers ENTRUSTED to us to PRESERVE & PROTECT in PERPETUITY to be passed onto our descendents in generations yet unborn. It is not something to be traded away and sold like inconsequential chattel to overcome temporary setbacks. The YAMAPALANAYA CLEARLY does not UNDERSTAND this, and as such HAS NO RIGHT to remain in power as a National Government!

  The CURRENT Hambantota Port Agreement, should be REJECTED and REVOKED IMMEDIATELY. A NEW AGREEMENT should be negotiated REDUCING the LEASE PERIOD and the ownership share of China to well below 50%, retaining ALL Security and Law ENFORCEMENT powers in Sri Lanka’s hands, INCLUDING provisions to EMPLOY PRIMARILY Sri Lankan workers at ALL LEVELS except the TOP MOST positions where they may a minority, specifying upper limits to the number of Chinese workers who may reside in Sri Lanka, eliminating the sale of 15, 000 acres allocated EXCLUSIVELY to the Chinese, and MOST IMPORTANTLY, INCREASING the VALUATIONS OF THE TWO COMPANIES SUFFICIENTLY to REFLECT the FUTURE VALUE of this STRATEGICALLY PLACED PORT, so that the PAYMENT by the Chinese may not only COMPLETELY OFFSET the cost of CONSTRUCTING the port, but also would provide SUBSTANTIAL ADDITIONAL FUNDS to PAYOFF/REDUCE other debts of Sri Lanka to China.

  With respect to the last requirement on INCREASING THE LEASE VALUATION, we should remember that NO ONE sells a HIGHLY VALUABLE PROPERTY at its CONSTRUCTION COST, but at SEVERAL TIMES the COMSTRUST ION COST. For examplr, in Sri Lanka even a house can be constructed for about 1/3 the price it is sold at once it has been permitted and constructed. That MULTIPLE of 3 should be EVEN GREATER for STRATEGIC INFRASTRUCTURE ASSET like the Hambantota Port. Let us NOT GIVE AWAY this National TREASURE for PEANUTS; let us make it WORK in PERPETUITY for the BENEFIT of ALL of OUR PEOPLE!

  FIN ALLY, I would like to ask Minister Wijedasa Rajapaksa WHERE HE HAS BEEN all this time while these DESTRUCTIVE policies INIMICAL to the Nation and its Sinhala Buddhist majority were being plotted, crafted, presented in Cabinet and in Parliament, and the TREASONOUS AGRREEMENTS actually SIGNED, BEFORE he emerges from HIDING to HOWL in PROTEST!

  May the HATARAWARAN DEVIYOS DAMN ALL of you RASCALS!

 5. Dilrook Says:

  Wijedasa is the only sensible government MP, however, his speech raises doubts about his true intentions. So the port has been leased to China for 99 years as China leased Hong Kong to Britain for 99 years. He wants all in parliament to join (not to take back the port – right or wrong) but to pass the new constitution and to protect Indian interests! India is as alien as China. There is no need to give away Trincomalee to India just because Hambantota was leased to China.

  This approach of wrongly “balancing” India and China creates a North Korea or an Eastern Europe in Sri Lanka. A buffer zone between rival powers. If Trincomalee is handed over to India in any shape or form, that is the formal creation of Tamil Eelam – a pro-Indian buffer zone like North Korea to China and Russia. With that in mind, the new constitution will create an alternative homeland for Tamils outside the north and east. These moves must be defeated.

 6. ranjit Says:

  Although we send 225 representatives to the parliament to solve the problems of each constitution they represent and other issues related to our Motherland in whole they never do their homework except have their own agenda’s and build their own lives which suits for them only. Before they go to the parliament they say they are the servants of the people but when they go there we become servants of them and suffer immensely. We need to beg to get a job done from those uneducated, inexperienced, corrupt thugs who day by day eat the flesh of our citizens and the land without any mercy.

  We are a great nation with lots of best educated sons and daughters and we have the willpower and resources to make our Motherland proud and great if we get together as a nation. We shouldn’t bow down to anyone because we survived many obstacles in our history led by great sons and daughters of mother lanka. We have great Educationists, Scientists, philosophers, thinkers, pundits with great respect who loves this nation and ready to serve to steer our great country in the correct path. We need to get rid of party politics and those corrupt politicians for good and have a good young and old set of leaders who really love this nation and has a vision and long term plans to make our country wonder of Asia as MR and Gota tried to do once. We lost many years of development due to poltical corruption in this country. Our leaders who wished to govern this country in the future must correct their mistakes and be truthful and honest and sincere to the people in this country. Citizens cannot be fooled everyday by those corrupt, uneducated politicians by telling lies and promising sun and the moon which they cannot provide. The current power hungry evil lot should be kicked out sooner than later if not we will not have a land to call home. They are playing with fire therefore we sinhala buddhists should unite together to overcome our difficulties and face the enemies of our Motherland before it’s too late.

 7. Ananda-USA Says:

  What we are seeing NOW is the RESURRECTION of Militant Separatism in the North & East!

  If we KEEP DISMANTLING bases of the ARMED FORCES and EMPOWERING Separatist LOcal Governmernts in the North & East, we will SOON HAVE a Full Fledged Militant Separatist Movement in the North & East!

  The YAMAPALANAYA Leaders who NEVER SUPPORTED the PATRIOTIC WAR won decisively in 2009, ARE RESPONSIBLE for this EMERGING SECURITY DISASTER!

  OUST the Yamapalanaya NOW before the SITUATION GETS OUT OF HAND and RESTORE a PATRIOTIC government!

  Then,

  REPEAL the 13th Amendment,
  DISSOLVE the Provincial Council System,
  STRENGTHEN the Executive Presidency,
  RESTORE ALL BASES of the Armed Forces DISMANTLED since 2009,
  RESTORE and STRENGTHEN the National Security & Military Intelligence Services,
  STRENGTHEN the Protection Against Terrorism Security Legislation,
  REPEAL the Missing Persons Act,
  REJECT the ETCA agreement as a CREEPING ANNEXATION of Sri Lanka by India,
  RENEGOTIATE the Hambantota Port LEASE Agreement,
  ARREST & PROSECUTE ALL Separatist TRAITORS to the Nation,
  and ABROGATE ALL COMMTMENTS made by the TRAITOR Avamangala SAmaraweera to the United Nations!

  DO IT FAST, DO IT NOW!

  ………………………………………
  Ava gang responsible for attack on police officers in Jaffna – IGP
  Mon, Jul 31, 2017, 10:46 pm SL Time, ColomboPage News Desk, Sri Lanka.

  July 31, Colombo: Members of a gang called ‘Ava’ were responsible for the attack on two policemen at Kopai in Jaffna yesterday, the police said.

  Revealing the details of the attack, the Inspector General of Police Pujith Jayasundera said a comprehensive operation is underway to apprehend the suspects.

  Two policemen came under attack of a gang of thugs, who arrived at the scene of the incident on four motorcycles and assaulted the policemen with swords and clubs in Kopai yesterday.

  The IGP visited Jaffna today to inspect the situation and also inquired into the welfare of the two policemen who are receiving treatment at the Jaffna Teaching Hospital.

  IGP Jayasundera directed the senior police officers in Jaffna to apprehend the suspects as soon as possible.

  “We have identified the person who was leading this team (Ava gang). He was an ex-LTTE,” the IGP said addressing the media after meeting with the Chief Minister of Northern Province C. V. Wigneswaran and members of the police.

  The IGP instructed the police to use minimum power and be cautious in carrying out their duties in an environment where war situations prevailed for several years.

  He said the Special Task Force (STF) will be deployed and if needed, the police will get the assistance of the Army and the Navy to ensure law and order in the area.

  “We are in the process of police patrolling, checking and arresting suspects, with the assistance of the STF and if we need we are going to get the assistance of Sri Lanka Army, Navy and Air Force as well to get this area under proper control,” he said.

  Until the police arrest the all responsible wrong doers and bad characters, this special search, operation and patrol system will be implemented.

  “One law in the country has to be applied for everybody,” the IGP stressed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress