කොමිස් වලට ගෙනා චීන දුම්රිය ඉංජින් කට්ටලවල තිරිංග ක්‍රියාත්මක කළාම නතර වන්නේ 2km / m100 ක් ගිය පසුවයි.
Posted on August 26th, 2018

කොමිස් වලට ගෙනා චීන දුම්රිය ඉංජින් කට්ටලවල තිරිංග ක්‍රියාත්මක කළාම නතර වන්නේ 2km / m100 ක් ගිය පසුවයි. ලංකා දුමිරිය නියාමක සංගමයේ සභාපති බි. ආර්. ඒ. ඒ. ජයසිජහ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress