ලෝකය මොනවා හිතනවද කියලා රට ආගදයට යන කම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තපස් රකින්න ඕනි කියලා හිතන අයට. අපේ පාර්ලිමේන්තුව හොඳයි බං
Posted on November 17th, 2018

ලෝකය මොනවා හිතනවද කියලා රට ආගදයට යන කම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තපස් රකින්න ඕනි කියලා හිතන අයට.
අපේ පාර්ලිමේන්තුව හොඳයි බං

ලෝකය මොනවා හිතනවද

මෙම උපුටා ගැනීමලෝකය මොනවා හිතනවද කියලා රට ආගදයට යන කම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තපස් රකින්න ඕනි කියලා හිතන අයට.අපේ පාර්ලිමේන්තුව හොඳයි බං

Posted by Podujana Peramuna – පොදුජන පෙරමුණ – இலங்கை பொதுமக்கள் on Föstudagur, 16. nóvember 2018

3 Responses to “ලෝකය මොනවා හිතනවද කියලා රට ආගදයට යන කම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තපස් රකින්න ඕනි කියලා හිතන අයට. අපේ පාර්ලිමේන්තුව හොඳයි බං”

 1. Hiranthe Says:

  Dear Patriots,

  People are worried about the situation and the brawls taking place in the Parliament.

  These little hick-ups are nothing compared to the total disaster of losing our Motherland of the Hela nation to foreign invaders including Ealamists, if another one year is allowed for Yahaps to continue.

  Just relax and wait and see. The overlooking deities of this Sinhaladeepa are at work.

 2. Randeniyage Says:

  Agree with Hirante, people is SL are very worried. Situation is similar to JVP Bheetiya times or 1987 time. This whole thing can be a total disaster for us.
  By any norm in the world, who on this earth can accept behavior of Mad Palitha, Kassippu Premalal , Johnston Mahindananda and almost all SLPP memebers as we saw very well on videos. These criminals should be punished ASAP, before Mahinda from outright winning position next year dropped to the ranks of Kim Jong Ill soon !

 3. Randeniyage Says:

  If රට ආගදයට යනව නම්, will the REAL PATRIOTS

  1. Smash the chairs and hit innocent police officers ?
  2. Pour water on Speaker’s Chair
  3. Throw bible and other books at police ?
  4. mercilessly throw r Chilie Water to the eyes of police officers ?

  Are these the methods of saving the motherland ? Why Mahinda sat there smiling ?
  If you think people are fools, sure you will win the next election with 2/3 majority.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress