2012 ජන සංගණනයේ හෙලි නොකල තොරතුරු!
Posted on June 20th, 2019

ලංකාව තුල මුස්ලිම් ජනගහනය වේගයෙන් වර්ධනය වෙනවා

2012 ජන සංගණනයේ හෙලි නොකල තොරතුරු!

ලංකාව තුල මුස්ලිම් ජනගහනය වේගයෙන් වර්ධනය වෙනවා! 😧

Posted by Protect Sri Lanka on Miðvikudagur, 19. júní 2019

3 Responses to “2012 ජන සංගණනයේ හෙලි නොකල තොරතුරු!”

 1. Christie Says:

  මෙන්න මුගෙත් ඇටදෙක එලියෙ. කෝ බොල 0-4 දක්වා වයස දෙමල පැටව්?

 2. dingiri bandara Says:

  It has been obvious for some time that most Muslims are producing more children while the Sinhalese limit their numbers mostly due to economic reasons in addition to many other reasons. The important question is What are we doing doing about it ? In previous comments I have suggested that we need start and organization to address this problem and to help poor Sinhalese families. There are enough extremely rich Sinhalese families in Sri Lanka and abroad who can financially help. I mentioned that I would help in every way I can.There was no response.
  Mr Gammanpila, what is your solution? Mere talk will not help.

 3. Christie Says:

  Mr. Gammanapila like Champaka is silent about the breeding by Tamils.

  Tamils have the highest breeding rate in the island. That is the biggest problem the Sinhalese have.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress