තවමත් විසඳුමක් නැති එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පවතින නායකත්ව අර්බුදය
Posted on January 21st, 2020

උපුටා ගැන්ම හිරු නිව්ස්

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පවතින නායකත්ව අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් අදත් විවිධ පාර්ශ්වයන් අදහස් පළකළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress