එක්සත් ජාතික පක්ෂ අර්බුදය ගැන අදත් විවිධ අදහස්
Posted on March 10th, 2020

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සම්බන්ධයෙන් ඇතිව තිබෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වය පිළිබඳ දේශපාලනඥයින් අදත් මෙලෙස අදහස් පළ කලා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress