ඉතාලියේ සිට ආවේගශීලී වීඩියෝවක් එවූ තරුණයා ගැන කියමින් තරුණියක් කොරෝනා ගැන කී කතාව
Posted on March 20th, 2020

Hiru News

One Response to “ඉතාලියේ සිට ආවේගශීලී වීඩියෝවක් එවූ තරුණයා ගැන කියමින් තරුණියක් කොරෝනා ගැන කී කතාව”

  1. Cerberus Says:

    Thank you for this heartfelt appeal to take this Covid 19 seriously. Some of the youth who were allowed to come to Sri Lanka without undergoing quarantine are going all over place infecting everyone. They will kill everyone in Sri Lanka.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress