උද්ධච්ච කමින් වැනසෙන ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මය – ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වූ තහනම් කෘෂිරසායන දැන් කළු කඩේ!
Posted on October 5th, 2021

One Response to “උද්ධච්ච කමින් වැනසෙන ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මය – ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වූ තහනම් කෘෂිරසායන දැන් කළු කඩේ!”

  1. NeelaMahaYoda Says:

    Can Sri Lanka survive Rajapakse Brothers’ shameful onslaught on indigenous agriculture? It is time for an effective opposition to government corruption.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress