ආදරණීය ‘අරගලයද?’ ආදරණීය ‘ඩොලර්ද?’ | ජාතිකවාදී බලවේග නිහඬ කරවමින්, ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය බිඳවට්ටපු හැටි!
Posted on May 18th, 2024

Politics

ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී මොහාන් සමරනායක මහතා

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress