සමලිංගික පනතට අගරදගුරු හිමිගේ විරෝධය – “සැළකුවට කමක් නෑ සංස්ථාගත කිරීමට විරුද්ධයි” 
Posted on June 22nd, 2024

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress