මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගෙන් ඡන්ද දායකයින්ට විශේෂ පණිවිඩයක්!-CBK ran one of the most repressive governments – Rajapaksa
Posted on September 10th, 2015

උපුටාගැණීම www.mahinda.info

එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයට ඡන්දය ලබා දුන් හිතවත් ඡන්ද දායකයින්ට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නිකුත් කරන ලද පණිවිඩය.

5 comments to මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගෙන් ඡන්ද දායකයින්ට විශේෂ පණිවිඩයක්!

3 Responses to “මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගෙන් ඡන්ද දායකයින්ට විශේෂ පණිවිඩයක්!-CBK ran one of the most repressive governments – Rajapaksa”

 1. Christie Says:

  Mahinda, Chandrika is the Governor appointed by the Indian Empire. SWRD was the first Governor of India. You were appointed by Indian Empire in 2005 by Indian colonial parasites abstaining from voting. Indian Empire enrolled Sarath in 2010. In 2015 Indian colonial parasites block vote selected Sirisena and Ranil.

 2. Hiranthe Says:

  This is the way to write. Not in crying tone like in the past.

  I love this!!

  The Lion has roared.

 3. ranjit Says:

  I hate to hear or see some in the S.L.F.P. say we must bring SIRA/CHANDRIKA/MAHINDA in to one stage for what??????? Mahinda should never get in to any stage with these two evil minded cobras. They are evil and live with hate towards Mahinda.They will not stop until they bury him alive. Mahinda is a fool to believe these two hypocrits. He should get away from their hypnotism. He should leave S.L.F.P. party if not he will not have even 47 lacks or 58 lacks because people are fed up of this party and their leaders. This is the truth.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress