ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන, අපනයන කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීමට සහ ආයෝජන අවස්ථා පුළුල් කිරීමට රුසියාවේ සහාය…
Posted on October 13th, 2013

The Media Team Ministry of Power & Energy

‚  · ·Å - ¶» ·”  ¶½ ¶”š ¶Å¡ · ·â‚¬ ·Å¡  ¶± ·’ ·”š ·Å  ¶´ · ¶¯ ¶±  ¶… ¶´ ¶± ¶º ¶±  ¶Å¡ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶± ·Å  ¶­ ¶º  · ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’ ¶¸ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ·Æ’ ·”ž · ¶º  ¶´ ·…  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶¶ ·â‚¬  ¶» ·” ·Æ’ ·’ ¶º · ·â‚¬  ¶… ·â‚¬ ¶° · ¶» ¶« ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶º ·’.

 · ·Å - ¶» ·”  ¶½ ¶”š ¶Å¡ · ·â‚¬ ·Å¡  ¶» ·” ·Æ’ ·’ ¶º · ¶± ·”  ¶­ · ¶± · ¶´ ¶­ ·’  ¶”¡ ¶½ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ · ¶± ·Å  ¶© ¶» ·Å   ¶Å¡ ¶» ·Å  ¶  · ·â‚¬ · (His Excellency Mr. Alexander Karchava)  ¶¸ ·”ž ¶­ · 2013.10.10  ·â‚¬ ¶±  ¶¯ ·’ ¶±  ·Æ’ ¶± ·Å  ¶° ·Å - ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ·”ž ·  ¶¶ ¶½ · ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º  ¶± ·” ¶­ ·’ ¶¥  ¶´ ·â‚¬ ·’ ¶­ ·Å - ¶» · ‚  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·’ ¶”  ¶» ¶  ·Å  ¶  ·’  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶± ·’ ¶º  ·”ž ¶¸ ·”  ·â‚¬ ·–  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ·Å¡ ¶¯ ·”  ¶¸ ·Å¡  ¶¶ ·â‚¬  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶Å¡ ·… ·Å¡ ¶º.  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ·”ž ¶¸ ·” ·â‚¬  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ·”ž ·  ¶¶ ¶½ · ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º · ¶”š · ¶º ·Å¡  ¶¯ ·”  ¶´ · ·â‚¬ · ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·’ ¶« ·’.  ¶¸ ·â„¢ ¶» ¶§  ¶”  ¶º · ¶¢ ¶±  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® ·  ¶´ ·” ·… ·” ¶½ ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§ ¶¯  ¶» ·” ·Æ’ ·’ ¶º · ·â‚¬  ·Æ’ ·– ¶¯ · ¶± ¶¸ ·Å   ¶¶ ·â‚¬  ¶­ · ¶± · ¶´ ¶­ ·’ ·â‚¬ ¶» ¶º ·  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ·”ž ¶¸ ·” ·â‚¬ ·Å¡ ¶¯ ·”  ¶Å¡ ·” ¶º.

 · ·Å - ¶» ·”  ¶½ ¶”š ¶Å¡ · ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶» ·” ·Æ’ ·’ ¶º · ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶… ¶­ ¶»  ¶… ¶± ·Å   ¶Å¡ ·â‚¬ ¶» ¶¯ · ¶§ ¶­ ·Å   ·â‚¬ ¶© ·  ¶» · ¶¢ ·Å - ¶º  ¶­ · ¶± ·Å  ¶­ ·Å - ¶» ·’ ¶Å¡  ·Æ’ ¶¶ ¶³ ¶­ ·  · ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’ ¶¸ ¶­ ·Å   ·â‚¬ ·”  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å ,  ¶‘ ¶º  ¶”° ¶­ ·  ·Æ’ ·” ·â‚¬ ·’ · ·Å¡ ·”š ·”  ¶­ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å ,  ¶» ·” ·Æ’ ·’ ¶º · ¶± ·”  ¶­ · ¶± · ¶´ ¶­ ·’  ¶”¡ ¶½ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ · ¶± ·Å  ¶© ¶» ·Å   ¶Å¡ ¶» ·Å  ¶  · ·â‚¬ ·  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶Å¡ ·… ·Å¡ ¶º.

 ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ·”ž ¶¸ ·” ·â‚¬ ·Å¡ ¶¯ ·”  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º  ¶± ·” ¶­ ·’ ¶¥  ¶´ ·â‚¬ ·’ ¶­ ·Å - ¶» ·  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·’ ¶”  ¶» ¶  ·Å  ¶  ·’  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶± ·’ ¶º  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶Å¡ ·… ·Å¡  ¶… ¶­ ·’ ¶Å ¶» ·”  ¶¢ ¶± · ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·’  ¶¸ ·”ž ·’ ¶± ·Å  ¶¯  ¶» · ¶¢ ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶³ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶± ·’ ·â‚¬ · ¶» ¶¯ ·’  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å¡ ·  ¶´ ·Å - ¶» ¶­ ·’ ¶´ ¶­ ·Å  ¶­ ·’ ¶º  ¶± ·’ ·Æ’ ·,  ¶» ·” ·Æ’ ·’ ¶º · ·â‚¬  ·”ž ·  · ·Å - ¶» ·”  ¶½ ¶”š ¶Å¡ · ·â‚¬  ¶… ¶­ ¶»  ¶¯ ·” ¶» ·Å  ¶  ¶Å¡ · ¶½ ¶º ¶Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·’ ¶±  ¶» · ¶¢ ·Å - ¶º  ¶­ · ¶± ·Å  ¶­ ·Å - ¶» ·’ ¶Å¡  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ¶­ · ·â‚¬ ¶º  ¶­ ·â‚¬ ¶¯ ·” ¶» ¶§ ¶­ ·Å   · ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’ ¶¸ ¶­ ·Å   ·â‚¬ ·”  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¶ ·â‚¬ ¶º ·’.  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° ¶º  ¶± ·’ ¶¸ ·  ·â‚¬ ·” ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶… ¶± ¶­ ·” ¶» ·” ·â‚¬  · ·Å - ¶» ·”  ¶½ ¶”š ¶Å¡ · ·â‚¬  ¶­ ·” ·…  ¶Å¡ ¶© ·’ ¶± ¶¸ ·Å   ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶± ¶º ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·’ ¶±  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å ,  ¶’  ·Æ’ ¶³ ·”ž ·  ¶» ·” ·Æ’ ·’ ¶º · ·â‚¬  ¶½ ¶¶ · ¶¯ ·â„¢ ¶±  ·Æ’ ·”ž · ¶º  ¶… ¶Å ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶± ·” ¶­ ·’ ¶¥  ¶´ ·â‚¬ ·’ ¶­ ·Å - ¶» ·  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·’ ¶”  ¶» ¶  ·Å  ¶  ·’  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶± ·’ ¶º  ¶´ ·Å - ¶» ¶Å¡ · ·  ¶Å¡ ·… · ¶º.  ¶¶ ·Å¾ ¶¯ ·Å  ¶° · ¶½ · ¶Å¡  ¶¸ · ·â‚¬ ¶­ ·Å¡  ¶”° ¶¯ ·’ ·â‚¬ ·â„¢ ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·’ ¶±  · ·Å - ¶» ·”  ¶½ ¶”š ¶Å¡ · ·â‚¬ ·Å¡  ¶± ·â‚¬  ¶» ·” ·Æ’ ·’ ¶º · ¶± ·”  ¶­ · ¶± · ¶´ ¶­ ·’  ¶Å¡ · ¶» ·Å  ¶º · ¶½ ¶º  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¯  ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·’ ¶¯ ·”  ·Æ’ · ¶Å¡ ¶  ·Å  ¶¡ ·  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·’ ¶«.

 ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ·”ž ·  ¶¶ ¶½ · ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º · ¶”š · ¶º ·Å¡  ¶… ¶­ ·’ ¶» ·Å¡ ¶Å¡  ¶½ ·Å¡ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶» ¶”š ¶¢ ·’ ¶­ ·Å   ¶Å ·” ¶« ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶±  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶”¡ ¶­ ·” ·… ·”  ¶”° ·”ž ·…  ¶± ·’ ·… ¶° · ¶» ·” ·”ž ·”  ¶´ ·’ ¶» ·’ ·Æ’ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·”ž ¶· · ¶Å ·”  ·â‚¬ ·”  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º ·”ž.

 ·Æ’ ·’ ·Æ’ ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¢ ·Å¡ ·Æ’ ·’ ¶”š ·”ž

 ¶¸ · ¶° ·Å - ¶º  ¶½ ·Å¡ ¶Å¡ ¶¸ ·Å ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 

2010.10.13

The Media Team

Ministry of Power & Energy

One Response to “ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන, අපනයන කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීමට සහ ආයෝජන අවස්ථා පුළුල් කිරීමට රුසියාවේ සහාය…”

  1. Christie Says:

    A great step in the NEW WORLD.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress