මං සලකුණු 1 – සීගිරිය
Posted on March 30th, 2015

සීගිරි ඉතිහාසයේ නොලියැවුනු කතාව කියවන්නට​…

 

2 Responses to “මං සලකුණු 1 – සීගිරිය”

  1. Christie Says:

    Namaste: Recently a Tamil woman was writing her name on the mirror wall and was sentenced to jail. Some so called Sinhala do gooders including a Nalu Battek were trying to take her side and release her. These are the work of Indian terrorist to say that Tamils were visiting Sigiriya to support non Indians claims of a history longer than the Sinhalese though they came on the back of the British. Jai Hind

  2. Senevirath Says:

    සීගිරි කුරුටු ගී අතර කුරුටුගා එය විනාශ කල දෙමල ගැහැණිය ජනාධිපති සමාව ලබා හිරෙන් නිදහස් කර ඇත සිංහලේ විනාශ කරන සියලු දෙමළුන් ඉදිරියේදී වීරයන් බවට පත් කරනු ඇත යහ පාලන යමපල්ලොත් දෙමළුන්ට බයය්සීගිර්යේ හිටියේ ”’කාසි අප්පන් ” ලු උගේ නයෙක් වෙන්නැති මෙදා කුරුටුගාවේ ගෝඨාභය අතින් සීගිරි ගලේ පතුරක් හරි ගැලවුනා නම් කොහොමට හිටීද

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress