Special Message from His Excellency Hon. Mahinda Rajapaksa-JO protest march gives a good message – Mahinda
Posted on August 3rd, 2016

අපිට අද පේනවා වැට් බද්දට රට පුරාම විශාල විරෝධයක් ඇතිවෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම නගර ආශ්‍රිත වෙළඳ ප්‍රජාව අද ජනතා සහයෝගයත් ඇතිව මේ බද්දට විරුද්ධව පාරට බැහැල තියෙනවා. ආණ්ඩුව මේ බද්ද සාධාරණීකරනය කරන්න පහුගිය කාලේ විශාල මුදලක් වියදම් කරලා හැම ජනමාධ්‍යකම දැන්වීම් දාල කිවුවේ මගේ පාලන සමය තුළ ගත්ත ණය ගෙවන්න බදු අයකරන්න වෙලා තියෙනවා කියලා. මෙතන ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නෙ මොකක්ද කියලා ජනතාවට කියන්න ඕන කියලා මම හිතුවා.

 

JO protest march gives a good message – Mahinda

9 Responses to “Special Message from His Excellency Hon. Mahinda Rajapaksa-JO protest march gives a good message – Mahinda”

 1. Fran Diaz Says:

  Thank you former Pres Mahinda for putting out the real facts on the Economy.

  Thank you so much also for the Paada Yaathra which was a great success, and is the best way for the masses of Lanka to protest on being bullied by the present Yahap people in power.

  We note that the Yahap govt supporters tried hard to block the Paada Yaathra non violent march. Yahap is lost in globalised politics/economics and taking Lanka down the drain ! Their Central Bank scam was proof positive that they do not mean well by the People of Lanka and that they are inept too. They have done nothing for nearly two years, and only concentrate on FALSE accusations and taking large loans which are frittered away on luxury cars for their supporters and large pay packets, luxury travel abroad, etc. How they intend paying back these loans is obscure. They are also harrassing the ordinary people financially who have suffered greatly through the 30 yr LTTE terrorism and the Tsunami, Climate Change, FALSE War Crimes charges, downing of morale, etc.

  Selling off parts of the country & public enterprises, jobs, to pay off loans is evident through :

  – ETCA
  – 5,000 acre lots on 99 yr leases to foreigners (Parampara leases)
  – sea tunnel to Tamil Nadu
  – New Constitution (what might that bring ??)

  There is Global confusion on Human Rights & Human Life Values. It is time to revive life saving Value Systems everywhere, for all to Survive.

  Our gratitude to our former Pres Mahinda who cared for the wellbeing of all citizens of Lanka – may the Triple Gem bless him and all Patriots of Lanka !

 2. Susantha Wijesinghe Says:

  FRAN !! IN USA, WHEN A PRESIDENT LEAVES OFFICE, UNDER WHATEVER CIRCUMSTANCES, HE IS NOT REFERRED TO AS *FORMER* OR *PAST* PRESIDENT. THE SALUTATION REMAINS AS PRESIDENT. THEY ARE ALWAYS REFERRED TO AS PRESIDENT SO AND SO.

  THE PRESENT PRESIDENT SIRISENA SHOULD NOT GET HIS FEATHERS UNRUFFLED, SIMPLY BECAUSE MR IS REFERRED TO AS PRESIDENT. SOMEDAY, EVEN SIRISENA WILL BE ADDRESSED AS PRESIDENT, AFTER HE LEAVES HIS POST.

 3. Ananda-USA Says:

  As President Mahinda Rajapaksa clearly explained, the KEY DIFFERENCE between the loans taken by his Government and the present Yahapalanaya government are:

  1. The MR/UPFA government took LONG TERM loans NOT FOR CONSUMPTION SPENDING but for INVESTMENT in National Infrastructure that wold deliver a future return to the nation that far exceeds the invested amount. It is a FORVRD INVESTMENT in ENDURING LONG TERM ASSETS, not spending on short term consumption without a residual retained value.

  2. The MR/UPFA government took such loans at fair interest rates and repayment terms that could be met by current government income without having to take additional loans to make the annual payments.

  This is analogous to ordinary people taking out a home mortgage to buy/build a house that appreciates in value, converts the rent they previously paid into monthly payments to buy that home as a permanent asset they will finally own, provides them the freedom and stability of housing as a homeowner, and is well within their income to make the monthly mortgage payments.

  This kind of borrowing is the BEST KIND for it allowd an enduring asset to be acquired and owned, something that would not be possible without taking that loan.

  This is NOT taking a SHORT TERM loan out to “kaala, beela, jolli karapalla” kind of wasteful current consumption spending, but a FORCED SAVING in ACQUIRING an ENDURING PERMANENT ASSET.

  IN CONTRAST, the current Yamapalana govt promised salary increases, and other perks, took vast short term loans to finance that CONSUMPTION spending, allowed various scamers, including Arjuna Mahendran, to milk the nation of its money, gave luxury autos and various perks to its new care of Ministers and MP’S who were as numerous as in the previous government, and did not recognize that they had to make the affordable periodic payments on the investmeng losns taken out by the previous government.

  In other words, within a little more than 2 year of “kaala, beela, jolli karapalla” on a national credit card, they had dug themselves and the nation a deep dark hole from which they could not recover.

  As an excuse, they blamed the infrastructure loans and alleged whole sale theft of funds by the previous government. Alhough that excuse goes down well with the foreign sponsors, the minorities and die-hard followers of the UNP, it cuts no ice with the international lenders, who are demanding payment and refusing to lend more money on the national credit card to service the existing loans.

  As President Mahinda Rajapaksa said, now the Yamapalanaya government has to not only accept ANY and ALL CONDITIONS set by the IMF and the World Bank demands, but also agree to all the POLITICAL DEMANDS made by those Western Nations who sponsored the REGIME CHANGE. They now have Sri Lanka exactly where they want it … RIGHT IN THE CROSSHANDS of the gun.

  The ONLY WAY LEFT to make ends meet now, is to.MILK THE CITIZENS, even UNBELIEVABLY as they import more luxury vehicles to placate their political cadre.

  This can last only for a very short time ….. only until the S**T HITS THE FAN … as it is beginning to now!

  If all that Ranil learned during his sabbaticals to the USA is REGIME CHANGE and HOW TO BANKRUPT his MOTHERKAND to make it defenceless against its foreign and internsl enemies, he has learned well and functioned as a good little foreigner’s puppet.

  But, he will not survive this FIASCO and BEING LABELLED A TRAITOR by the Sri Lankan people!

 4. Fran Diaz Says:

  Susantha,

  You are correct !
  We should all say “President Mahinda Rajapakse” and not “former Pres MR”. However, the media in Sri Lanka insist on saying ‘former Pres MR’. We wonder why …. possible that the present Prez likes it that way – a matter of feeling secure in his position … !

 5. Susantha Wijesinghe Says:

  FRAN !! MOST MEDIA PEOPLE ARE IGNORANT OF OTHER COUNTRIES PROCEDURES AND TERMINOLOGIES. POSSIBLY, THATS WHY. MEDIA HAS TO PLEASE SIRISENA. PRESENT MEDIA IS AFRAID TO SPEAK OUT. SIRAA AND RANIL HAS PUT THE FRIGHT INTO THEM. I HOPE THE MEDIA WILL SEE OUR COMMUNICATION, SO THAT THEY WILL BE INFORMED.

  IN USA, EVEN AFTER A PRESIDENT IS DEAD AND GONE, HE IS ADDRESSED AS PRESIDENT SO AND SO.

 6. Fran Diaz Says:

  You are correct in this, Susantha.

  I did note earlier the strange manner in which Pres MR was addressed by the media, as ‘hitapu Janadhipathi …” and thought this is the Sri Lankan way, and kept to that manner of addressing MR in my comments.

  How are other former Presidents addressed ?
  Pres Premadasa is never called former Pres Premadasa ?
  Pres Chandrika is never called former Pres Chandrika ? etc.

 7. Susantha Wijesinghe Says:

  FRAN !! PRESIDENT SIRISENA IS A VERY JEALOUS AND A VERY VINDICTIVE MAN. HIS ACTIONS, THOUGHTS, AND UTTERENCES HAVE PROVED IT HITHERTO.

  Yes, as you say, Premadasa is referred to as President Premadasa, and Chandrika as President Chandrika. Why not then, Mahinda Rajapakse ? MEDIA PERSONNEL ARE OBVIOUS IN THEIR SELECTIVE REPORTING. PLEASE TELL ME, WHO IS DOING A STRAIGHT JOB TODAY ? WHAT IS IN EVERYBODYS MIND IS TO MAKE A KILLING BEFORE THEY FADE AWAY. THE POOR IS STILL POOR. OFTEN POORER. THEY HAVE NO SALVATION.

  JUST SEE HOW KIRIELLA MAKES UNEDUCATED HENCHAIYAS, CONSULTANTS, DAMNING AND REPREHENSIBLE, AT THE EXPENSE OF THE TAX PAYER. HOPE A TSUNAMI WILL HIT SOON, TO ARREST THESE CARDINAL SINS.

 8. Fran Diaz Says:

  Susantha,

  You are probably correct in all you say.

  Have you seen the earlier 2009 videos of Pres MS praising Pres MR sky high, after the LTTE was removed ?
  You would swear it was another person praising Pres MR ….

  This whole political game has gone super silly – Kali Yuga kollang !

  Politics almost everywhere in the world is in poor shape, especially in places like Lanka which are small countries struggling to survive. As you say, in this fiasco in Lanka, it is the poor who suffer most.

  Economics said to be the ‘hand maiden’ of politics, but in Lanka there is political obtuseness/silliness wiping out the Economy & the Nation as well.

  What has Dr Indrjit Coomaraswamy (new Gov. CB), done to rectify matters re the two scams at the Central Bank ?

  How is all this going to end up, unless Yahap straightens up and governs properly ?

 9. Susantha Wijesinghe Says:

  FRAN !! WHEN ONE SAYS SOMETHING ON VIDEO, AND THEN CONTRDICTS HIS OWN STATEMENTS IN ANOTHER, THAT IS THE POINT AT WHICH *** HE CLOWNS HIMSELF***. HE IS THEREAFTER KNOWN AS A CLOWN.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress