බර අවි මුහුදු බත් කිරීම
Posted on August 10th, 2016

ඔබ මේ දකින්නේ චිත්‍රපටයක හෝ නාට්‍යයක දර්ශනයක් නොවේ.මෙම රූපරාමු අපට එවන ලද නිලධාරියාගේ රහස්‍යභාවය ද සුරැකීම ට ද බැඳී සිටින්නෙමු. ඔබ මේ දකින්නේ මහ දවල් අමු අමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂාව මුහුද ට දමන ආකාරයයි.ජාත්‍යන්තරයේ ඉල්ලීම මත ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිවිද හමුදාව සතුව පවතින බර අවි සියල්ල ම මුහුදු පතුලට දමන ආකාරය මේ වීඩියෝ පටයේ දැක්වේ. ත්‍රිකුණාමලය නාවික කඳවුර වෙත ගෙන එන ලද බර අවි සියල්ල කෝනේෂ්වරම් සිට නාවික සැතපුම් 8ක් ඈත මුහුදේ මීටර් 180 පමණ ගැඹුරු මුහුදට මෙම අවි දමන බව සඳහන් වේ.,L821 සහ ශක්ති යන නාවික නැවු මේ සඳහා උපයෝගී කර ගනී.

එමෙන් ම නාවික හමුදාවේ බටයන් 40ක් මෙම එක් නැවක් සඳහා යොදා ගනී. සාලාව අවි ගබඩාවේ පිපිරවීම ද හිතාමතා සැළසුම් කළ එකක් බව අප වෙත වාර්තා වී ඇත.

ජාතික ආරක්ෂාව මෙවැනි අණතුරක හෙළීම ශ්‍රී ලංකා වාසී අපට කිසිසේත්ම අනුමත කළ නොහැකි අතර යහපාලනයට ඡන්දය දුන්නේ මේ ආකාරයෙන් රට අණතුරේ හෙළීමට ද, LTTE ය යළි නැගී සිටියහොත් යුද්ධ කිරීමට සිදුවන්නේ T56 ගිණි අවි වලින් ය.

මෙම රූපරාමුව පසුගිය සතියේ ගත් එකක් වන අතර තවත් සතියකින් ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා ඇති බර අවි සියල්ලක් ම කිමිදුම් කරුවන්ට පවා යා නොහැකි ගැඹුරක මුහුදු පත්ළේ සැඟවී යනු ඇත.

ttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=267780070248298&id=101580643534909

https://video-lhr3-1.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/13598525_478892295640610_831525031_n.mp4?efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9zZCJ9&oh=e06803f880a5e8fd3f579db666f328f3&oe=57AA96E7

15 Responses to “බර අවි මුහුදු බත් කිරීම”

 1. Sarath W Says:

  It is time for our patriotic armed forces once again show their courage and send these Yahapalanaya traitors to hell. Now it is obvious who is responsible for the recent fire to destroy the huge stock of ammunition. All these activities are planed to weaken our armed forces to please the Tamils and help them to achieve their ultimate goal.

 2. plumblossom Says:

  Mangala must be replaced by a patriotic foreign minister. Actually Ranil, Sirisena, CBK traitors must be replaced too. However Mangala must be replaced as soon as possible. A country’s government should first and foremost look after the country’s security. sovereignty, territorial integrity and in the case of a small country such as Sri Lanka its unitary status. Mangala has betrayed Sri Lanka by accepting the UNHRC resolution which no country with any integrity will accept. Mangala must realise that those LTTE terrorists who massacred the citizens of this country for over 26 years simply because they wanted a large chunk of this island for themselves, illegally, that they should be dealt with in a very careful manner without betraying the security. sovereignty, territorial integrity and in the case of a small country such as Sri Lanka its unitary status, even if extremely powerful forces such as the US,UK, EU, Canada, Sweden, Norway and India are behind the LTTE terrorists. In addition, we must place forth the argument that those who settled in the island quite recently only during the past few hundred years i.e. the Sri Lankan Tamils who are only but 11.2% of the population do not have any rights whatsoever to demand over 28% of the land area, 66% of the coastline and 66% of the vast ocean resources which belong to Sri Lanka. This message should be conveyed to the TNA, the separatist terrorists and those who support them i.e. the US,UK, EU, Canada, Sweden, Norway and India as soon as possible so that they understand our position. This is the task of a foreign minister. Mangala therefore has betrayed Sri Lanka and must go. Sri Lanka cannot afford large self ruling entities which are illegal anyway since this island as a whole belong to all its people in total. It is the foreign minister’s task to covey this message to everyone concerned.

 3. plumblossom Says:

  The missing persons commission, the name is a misnomer. it should be called ‘those combatants on all sides who died in the war i.e. Sri Lankan Forces, Police Force. Civil Defence Forces, IPKF, Tamil Armed Groups against the LTTE and the LTTE terrorists themselves and whose bodies have not be found’. Therefore the name itself is wrong and invented by the UNHRC to tarnish the image of the armed forces of Sri Lanka.

  The missing persons commission to date has receive 24,000 complaints from 1983-2009 period. Of this number over 5,000 are regarding missing Sri Lankan Forces members, whereabouts unknown, almost certainly executed by the LTTE terrorists. Over 12,000 complaints are against the LTTE itself recruiting young persons by coercion. Therefore over 70% of complaints are against the LTTE itself which amounts to over 17,000 complaints. The rest of the complaints are I am sure about the whereabouts of LTTE combatants or terrorists who died while fighting but whose bodies have not been found.

  My question is, why cannot the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India accept that Sri Lankan Forces, Police Force, Civil Defence Forces, IPKF, Tamil Armed Groups against the LTTE and the LTTE terrorists themselves died fighting in this war and leave it at that. What is the point in looking for these combatants now? Why is it that the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India never ever talk about the over 35,000 Sri Lankan Forces, Police Force, civil Defence Force members who died in the war? or the 1,200 IPKF members or the over 2,000 Tamils Armed Groups against the LTTE members who died in the war? or the over 6,000-7,000 Sinhala civilians and even Muslims civilians who were massacred by the LTTE? or the around (my estimate) over 3,000 Tamil civilians massacred by the LTTE?

  Why is it that the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India is not concerned about the over 10,000 Sri Lankan Forces members permanently disabled by the war, or the over 23,000 Sri Lankan Forces members both temporarily and permanently disabled by the war? or the over 136,000 Sri Lankan Forces members who were injured due to the war?

  Why is it that the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India not concerned about the over 65,000 Sinhala people and over 75,000 muslims ethnically cleansed from the North?

  Why is it that the only the around 35,000 LTTE terrorists who died inclusive of Prabhakaran are the concern of the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India? Perhaps this missing persons commission should answer that question first.

 4. plumblossom Says:

  Even if the constitution will be changed since this idiotic government follows whatever instructions the US, UK, EU, Norway, Canada, Sweden, India, the TNA and the separatist terrorists tell it to do, we must ensure that the unitary status of the country is not compromised in any way whatsoever. The clause in the 13th amendment which says that ‘the North and the East is the homeland of the Tamil speaking people’ must be deleted since it is totally false when looking at the history of the island. This clause must be replaced with the clause ‘the entire island is the homeland of all its peoples’. The provision which allows for the merger between two provinces should be deleted. As much subjects from the concurrent list should be included in the national list. Under no circumstances should land, police or fiscal powers be given to provincial councils. All of us need to ensure that the above happens since if the system reverts back to a parliamentary system and the presidential system is scrapped, the only way to ensure the unitary status of the country is the make sure that the provincial councils do not get any more powers than they have at present. The Public Security Ordinance should not be amended in anyway as well. If any provincial councils acts out of line, the head of government should dissolved such a provincial council and direct rule by the head of government should be enforced under those circumstances.

 5. plumblossom Says:

  I would please urge any person who has any influence whatsoever with Ranil, Mangala, Sirisena, CBK to let them know that these Western Countries i.e. the US,UK, EU, Canada, Sweden, Norway and India will only back off if Sri Lanka takes a very firm stance and refuses to carry out this unjust UNHRC resolution. Sri Lanka must do this without any fear since I am sure if Sri Lanka takes a very firm stance and refuses to carry out this unjust resolution the UNHRC, the US,UK, EU, Canada, Sweden, Norway and India will back off. I can guarantee that will happen. So it is up to Sri Lanka or rather Ranil, Mangala, Sirisena, CBK whether they are going to place our Sri Lankan armed forces in jeopardy for crimes they did not commit or whether they are going to defend the country’s armed forces and the country’s sovereignty, independence, freedom, integrity, unitary status etc. by refusing to carry out this unjust UNHRC resolution which no country on this planet earth with any integrity will carry out. However, if they keep complying with whatever unjust demands are made by the US,UK, EU, Canada, Sweden, Norway and India, they will have to keep complying with those unjust demands at the expense of Sri Lanka breaking up into pieces and placing the Sri Lankan people’s security in jeopardy. Sri Lanka will end up being partitioned too.

 6. plumblossom Says:

  When looking at Sri Lanka’s history, it is extremely obvious that from 600BC to around 1400AD there were three kingdoms, all Sinhala Buddhist, Ruhuna, Pihiti or Rajarata and Maya or Malayarata. Rajarata encompassed today’s North Central, North Western, Northern and even the Central Province. Ruhunu rata encompassed today’s Uva, Eastern and Southern Provinces. The Kandyan Kingdom from 1400AD encompassed most of the island inclusive of today’s Northern and the Eastern Provinces except for the Jaffna Peninsula. Even the Jaffna Peninsula was invaded and occupied by force by Aryachakravarthi (Pandyan) and actually did belong to Rajarata earlier and later the Kandyan Kingdom.

  Today’s provincial boundaries were drawn up by the British colonialists as per their divide and rule policy and the Sinhala people were not consulted when drawing up these provincial boundaries. In the meantime, most Sri Lankan Tamils of today were actually brought over during Dutch and British times to the Jaffna Peninsula and elsewhere to work on tobacco and indigo plantations which were planted extensively in all the colonies since they were much sought after and made a lot of money for the colonialists. Therefore they are recent arrivals and cannot claim homelands or separate states whatsoever.

  The usual practice when a colonial power hands over their former colonies is to hand it over to its original owners. Therefore the British colonialists should hand over the Kandyan Kingdom to the Kandyan Sinhalese from whom they took it by force. Since the Kandyan Kingdom encompassed the North and the East, these provinces too should be handed over to the Kandyan Sinhalese who are its rightful owners. Even the Jaffna Peninsula should be handed over to the Kandyan Sinhalese since it was part of Rajarata and was forcefully occupied by Aryachakravarthi (Pandyan).

  Since this has now been done already, the TNA and other separatist terrorists or the US, UK EU, Canada, Norway, Sweden and India cannot demand that present day Northern or even the Eastern provinces be provided any more powers or be made into federal states since this is totally going against the history and archaeology of the island and totally going against the rights of the Sinhala people who also have fundamental rights to claim the entire island inclusive of the North and the East as their homeland first and foremost. Therefore, the TNA , the separatist terrorists, the US, UK, Norway, Sweden, Canada and India has to respect the history and archaeology of the island and accept that the present day provincial councils are more than sufficient to run the affairs of the provinces. Sri Lanka must be a unitary state and no more powers should be provided to the provincial councils. In fact, when talking about the 13th amendment, the concurrent list subjects must be included in the national list. The provision where two provinces can merge should be deleted. The bogus claim of the North and the East being the homeland of the Tamil speaking people should be deleted. The entire island should be declared the homeland of all its peoples.

  Sinhala people should be resettled in the North in quite a large number if there is to be peace and harmony within the island since Sinhala people have every historical right to live in the North as well as the East. It is only due to ethnic cleansing of the North of Sinhala people by the LTTE and the other separatists that Sinhala people are not at present living in the North. Many thousands of landless elsewhere in the island especially Sinhala people should be provided land in the North since most of the vacant land in the country is in the North and in the East since both these provinces encompass over 28% of the land area of the island. Then only will there be peace since when people mix, there is more harmony. This is the only way towards peace and development in the island.

 7. Susantha Wijesinghe Says:

  THIS IS A VERY SINISTER MOVE BY A CRIMINAL MIND TO THROW VALUABLE ORDNANCE INTO THE SEA.

  MEDIA MUST INTERROGATE THE SHIPS CAPTAIN AND INFORM THE WHOLE COUNTRY, AS TO WHO GAVE THE ORDER TO DUMP HEAVY AMMUNITION INTO THE SEA NAME OF THE SHIP**SHAKTHI**

  IF SRI LANKA HAS TO DEFEND AGAINST AN ENEMY, , HELL, ***NO AMMO***

  LOOKS LIKE THE GOVERNMENT HAS NO QUALMS IN THROWING MILLIONS WORTH ORDNANCE INTO THE SEA. WHO IS ACCOUNTABLE FOR THIS ? THE FORCES WILL BE SCHOOL GIRLS WITHOUT AMMO. WHATS HAPPENING TO SRI LANKA ?

 8. Cerberus Says:

  You can be sure that somebody will do a deal to buy new arms to replace what has been destroyed and dumped and will make a handsome profit on the purchase.

 9. Ananda-USA Says:

  This THROWING AWAY of VALUABLE ammunition, AND the recent destruction of the ammunition storage facility at SALAWA are both planned attempts by the Yamapalanaya acting on orders of Western Powers to weaken the Sri Lankan Military and render Sri Lanka DEFENCELESS!

  What is their plan for the future, I wonder. Are they expecting RESISTANCE from the Armed Forces to what they have in store for the country through the AMENDMENTS to the CONSTITUTION, to the ETCA, to DEVOLUTION of full sovereignty to the North and East under the 13A, and so on?

  Are they pulling the teeth of Sri Lanka’s security forces so they can declare martial law and DO WHATEVER THEY WANT TO DO?

  These are VERY SUSPICIOUS ACTIVITIES and DO NOT BODE WELL for Sri Lanka.

  Why is this not being investigated and addressed in Parliament …. so we can get to know the truth?

 10. S.Gonsal Says:

  Don’t worry friends. This is a ploy to buy new bombs with 2000% commission to Vidaney.

 11. Dilrook Says:

  The allegation heavy weapons are disposed of is misleading. These are not heavy weapons. We must not politicise this as it is a national security issue. They are small weapons. Looks more like mortars than artillery. They have a finite useful life and must be disposed of after that. Disposing of them is also needed to make room in limited warehouse space.

  However, the bigger question is, has the government replenished them. If not, the country faces a huge security threat. Sirisena increased the defence budget by 25% year on year which is the highest after war. Our defence budget is more than 75% higher than 2008-09. The government must not let down the nation’s defences.

  After we pointed out the severe lack of operational jets and the potential of losing jet propulsion capability (again), the government has moved to buy jets. According to reports 10-12 will be purchased. However, the question is what. If they buy ‘flying coffins’ from India (Teja jets and used MiG jets from India), that is a colossal waste and a threat to security. Chinese jets are best candidates as they are cheaper, of good quality for the price, better avionics and we already have expertise flying them. We also need Mi-24/35 helicopter gunships as most of our gunships were ‘donated’ to India after the war in the guise of refurbishment. No refurbishment takes so long.

 12. Ananda-USA Says:

  Dilrook,

  You are wrong; the shells being disposed of in the video are for large caliber artillery, and are not motor shells.

 13. Ananda-USA Says:

  Correction, I meant mortar shells, not motor shells! LOL!

 14. plumblossom Says:

  There is absolutely no doubt about imperialistic US plans to build a US army, navy and air force base at Trincomalee. Please note that once the US builds their US army, navy and air force base at Trincomalee, they are not going to stop there. They will build other bases within the island. For example, Hambantota harbour could also end up as a US navy base and the Mattala airport a US air force base. Iranawila will again recommence their CIA operations and Palaly in the North in Jaffna will also be converted into a US air force base.

  This is the main reason that the US has, from the every beginning, supported the LTTE terrorists, who are their proxy force, wage a war against Sri Lanka to set up a bogus Eelam. The US knows that the only people who are standing against them are the Sinhala people who due to they being majority Buddhist and wanting to preserve Buddhism, being the indigenous people of the island with over 2500 years of history behind them and with our tribal ancestors having over 30,000 years of history within the island and due to they being very socialist in nature and supportive of socialist ideals will never, ever let the US set up any bases in the island.

  Therefore the imperialistic US, UK ,EU, Canada, Sweden, Norway and India supported the LTTE terrorists and the TNA set up their Eelam within the island for sure so that they can then set up US army, navy, air force bases within the island.

  Sri Lanka lies along the world’s busiest sea route or the maritime silk road. South of Sri Lanka is a the vast Indian ocean. Sri Lanka is located at a most strategic location with the Middle East, Africa and Europe to the North West, with India to the North and with South East Asia and East Asia to the North East of Sri Lanka.

  At present the US uses its Diego Garcia base extensively to subdue, bomb, decimate and dominate the rest of the world. However, due to sea level rises, low lying Diego Garcia may even be taken over by the sea. What better place therefore to build a US base than Sri Lanka? This is the reason that the US supports Eelam since sepoy, slavish LTTE, TNA will do whatever the US tells them to do. The only people standing in the way of the US building bases in Sri Lanka are the Sinhala people and they have been slapped with bogus US resolutions at the UNHRC with a view to partitioning the island and bringing on an Eelam with these constitutional changes to turn Sri Lanka into federal states or to even implement the13th amendment to the full which should never ever be implemented and no more powers should be given to the provincial councils, especially no land, police or fiscal powers should be given to the provincial councils under any circumstances. Also the concurrent list subjects should be given over to the national list.

  About Trincomalee Harbour, please visit this absolutely stunningly and vast harbour and then anyone can see its potential. Already, the road from Trincomalee has been built and the roads and bridges around Trincomalee harbour has been built. There are over 99 oil tanks near the harbour. There is the existing Sri Lankan air force, army and navy bases. Trincomalee town has been refurbished. Trincomalee harbour is the world’s second largest natural harbour. It has a submarine canyon along its sea floor which is a very deep canyon along the sea floor which can accommodate submarines which then cannot be detected by radar. The harbour itself can accommodate a large fleet of ships. There is also a railwayline all the way from Colombo to Trincomalee. All the infrastructure development was completed by the previous government.

  Therefore, there is no doubt that the US would want to build a US army, navy, airbase at Trincomalee. For that they only need an Eelam or federal state and this treacherous Ranil, Sirisena, CBK and Mangala will make sure that happens since they have accepted the bogus US resolution at the UNHRC and placed our armed forces in deep trouble when our armed forces are totally not guilty but the LTTE war criminals are now suddenly totally innocent of all the war crimes that the LTTE terrorists committed for over three decades. Also all Sri Lankans should totally oppose implementing the 13th amendment to the full or any more powers being given to the provincial councils than they have at present. Especially no land, police or fiscal powers should be given to the provincial councils under any circumstances. Also the concurrent list subjects should be given over to the national list.

 15. Dilrook Says:

  Ananda, nothing of the lot appears to be MBRL or other similar sized artillery. Compared to the men handling them, they seem to be mortar shells much smaller than those weapons. Even larger artillery have a safe use by date and if not used by then, have to be disposed. The question is have they been replenished. If they are, there is no cause for concern.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress