යාපනේ බුදු පිළිම කඩයි.. සිරස් ගලවා දමයි..
Posted on August 31st, 2016

දිවයින

යාපනය – මහනුවර ඒ-09 මාර්ගයේ කනගරායන්කුලම ප්‍රදේශයේ මීට වසර කීපයකට පෙර යුද හමුදාව විසින් ස්‌ථාපිත කරන ලද බුදු පිළිම දෙකක්‌ 29 දා රාත්‍රී කිසියම් පිරිසක්‌ විසින් විනාශ කොට තිබේ.

අඩි තුනහමාරක්‌ සහ අඩි එකහමාරක්‌ උස සුදු පැහැති මෙම බුදු පිළිම දෙක කැබලිවලට කඩා සිරස්‌ දෙක ඒ අසල තබා ඇත. මෙම බුදු පිළිම දෙක යුද හමුදාව විසින් ස්‌ථාපිත කොට තිබුණේ හමුදා සේනාංක එම පළාත්වල සිටි කාල වකවානුවේදී වන්දනාමාන කිරීමටය.

බුදු පිළිම දෙක විනාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසිවෙකුත් පොලිසියට පැමිණිලිකොට නැතත් කනගරායන්කුම පොලිසිය මේ සිද්ධිය පිළිබඳව වන්නි දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්‌පතිවරයාට දැනුම්දී තිබේ.

 

5 Responses to “යාපනේ බුදු පිළිම කඩයි.. සිරස් ගලවා දමයි..”

 1. S.Gonsal Says:

  This is exactly like LTTE days Mavil Aru war.
  LTTE is being formed underground with the aid of India, this time in Sri Lanka it self. They are in schools, Universities, government offices …..everywhere now. They are encouraged by power struggle between Sinhala politicians.
  No one was and is interested getting rid of TAMIL NET somehow. These are the projects that can be done with a straight thinking strong government.

 2. Ancient Sinhalaya Says:

  What do you expect from catholic-run UNPatriotic party you Sinhala modayas? Last time they were ruling Sri
  Lanka
  60,000+ Buddhist jvpers burnt in tyres, headless bodies in rivers, town centres etc. etc

  over 100,000 Buddhists were killed by the catholic tigers of tamil drealam inc. Buddhist monks

  650 policemen in the east to catholic tigers bullet by the lk alugosu porisadaya

  millennium city intelligent officers to the catholic tigers bullet by traitor chief die hard catholic, token Buddhist
  pol pot ponil wickramaSinhalakiller to expedite the catholic drealam project

  traitor chief pol pot ponil wickramaSinhalakiller gave half the country to his catholic buddy hitler pira(mala)paharan
  on a plate to rule

  Catholic-run UNPatriotic party’s agenda is to destroy Sinhalese culture and Buddhism from Sri Lanka. Sinhalese
  being famous for modayas can’t understand this simple truth. A lot of these modayas have this absurd mentality if they got a
  bit of money they have to be UNPatriotic party supporters. So the destruction by the catholic-run UNPatriotic
  party goes on unabated with the support of trator tamil, mussies and catholic.

  Just look at what’s happening now under catholic-run UNPatriotic YAMA PALLAN.
  Jaffna University is for tamils only. Sinhalese are attacked there. While traitor tamils can write in tamil, marked up by tamils and go to any university (medicine preferred of course). Univeristy through back door, depriving
  Sinhalese of their share.

  Sinhalese are not supposed to live in the north and east while they own Colombo plus they can live anywhere
  in the country (Sinhalese in their own country not supposed to live in the north and east while the traitor cancer
  foreigners can live anywhere)

  Forces personnel who sacrificed their lives to save the country from the terrorists catholic tigers of tamil drealam are sent to prison while the terrorists are compensated

  Only last week YAMA PALLA, minister of erection (permanent) put foundations to start a tamil only school in Wattala.
  Of course minister of erection will support the move since it is anti Sinhalese, anti Buddhist. All these things are
  blessed by the traitor chief die hard catholic token Buddhist pol pot ponil wickramaSinhalakiller.

  Sinhalaya mara ninde. At least open your eyes and ears and understand that YAMA PALLAN ARE DESTROYING BUDDHISM, SINHALESE RACE AND SRI LANKA.

 3. plumblossom Says:

  When looking at Sri Lanka’s history, it is extremely obvious that from 600BC to around 1400AD there were three kingdoms, all Sinhala Buddhist, Ruhuna, Pihiti or Rajarata and Maya or Malayarata. Rajarata encompassed today’s North Central, North Western, Northern and even the Central Province. Ruhunu rata encompassed today’s Uva, Eastern and Southern Provinces. The Kandyan Kingdom from 1400AD encompassed most of the island inclusive of today’s Northern and the Eastern Provinces except for the Jaffna Peninsula. Even the Jaffna Peninsula was invaded and occupied by force by Aryachakravarthi (Pandyan) and actually did belong to Rajarata earlier and later the Kandyan Kingdom.

  Today’s provincial boundaries were drawn up by the British colonialists as per their divide and rule policy and the Sinhala people were not consulted when drawing up these provincial boundaries. In the meantime, most Sri Lankan Tamils of today were actually brought over during Dutch and British times to the Jaffna Peninsula and elsewhere to work on tobacco and indigo plantations which were planted extensively in all the colonies since they were much sought after and made a lot of money for the colonialists. Therefore they are recent arrivals and cannot claim homelands or separate states whatsoever.

  The usual practice when a colonial power hands over their former colonies is to hand it over to its original owners. Therefore the British colonialists should hand over the Kandyan Kingdom to the Kandyan Sinhalese from whom they took it by force. Since the Kandyan Kingdom encompassed the North and the East, these provinces too should be handed over to the Kandyan Sinhalese who are its rightful owners. Even the Jaffna Peninsula should be handed over to the Kandyan Sinhalese since it was part of Rajarata and was forcefully occupied by Aryachakravarthi (Pandyan).

  Since this has now been done already, the TNA and other separatist terrorists or the US, UK EU, Canada, Norway, Sweden and India cannot demand that present day Northern or even the Eastern provinces be provided any more powers or be made into federal states since this is totally going against the history and archaeology of the island and totally going against the rights of the Sinhala people who also have fundamental rights to claim the entire island inclusive of the North and the East as their homeland first and foremost. Therefore, the TNA , the separatist terrorists, the US, UK, Norway, Sweden, Canada and India has to respect the history and archaeology of the island and accept that the present day provincial councils are more than sufficient to run the affairs of the provinces. Sri Lanka must be a unitary state and no more powers should be provided to the provincial councils. In fact, when talking about the 13th amendment, the concurrent list subjects must be included in the national list. The provision where two provinces can merge should be deleted. The bogus claim of the North and the East being the homeland of the Tamil speaking people should be deleted. The entire island should be declared the homeland of all its peoples.

  Sinhala people should be resettled in the North in quite a large number if there is to be peace and harmony within the island since Sinhala people have every historical right to live in the North as well as the East. It is only due to ethnic cleansing of the North of Sinhala people by the LTTE and the other separatists that Sinhala people are not at present living in the North. Many thousands of landless elsewhere in the island especially Sinhala people should be provided land in the North since most of the vacant land in the country is in the North and in the East since both these provinces encompass over 28% of the land area of the island. Then only will there be peace since when people mix, there is more harmony. This is the only way towards peace and development in the island.

 4. plumblossom Says:

  Apart from highly commending you for taking legal action against the treacherous CBK (Chaura Rejina) regarding the defamatory and utter lies she keeps repeating to defame her rivals, legal action should be taken against her for stating that she will definitely devolve more powers to provincial Councils within the new constitution. Does this evil woman CBK think she owns Sri Lanka and that she is the one who is going to draw up the new constitution of Sri Lanka (according to the wishes of the imperialistic US, UK, EU, Canada, Norway, Sweden, India, the racist TNA and the separatist terrorists)? The constitution of Sri Lanka should satisfy first and foremost the majority of people of this island i.e. the Sinhala people and the Sinhala people firstly do not want to draw up a new constitution nor do they want any more powers whatsoever be provided to the provincial councils especially land, police and fiscal or to illegally merge the North and the East.

  Someone has to go to the supreme court and take action against treacherous CBK for suggesting that she will definitely devolve more powers to provincial councils within the yet to be drawn up constitution since this means the treacherous Ranil, Sirisena, CBK and Mangala have already drawn up a constitution to satisfy the imperialistic US, UK, EU, Canada, Norway, Sweden, India, the racist TNA and the separatist terrorists which is illegal.

 5. Ananda-USA Says:

  I fully agree with Gonsal that the LTTE is being revived at a rapid rate in Sri Lanka.

  As in the pre-2006 days, with the Army confined to the barracks, under the Yamapalana Govt the Army is being ousted from their bases, is threatened and demonized, and placed on the defensive, preventing it from patrolling the North and the coastline.

  While the Army CAT is away, the Eelamist RATS are at play.

  As Gonsal pointed out, the disarray among Sinhala leaders and the TACIT support from the UNPatriotic Party is ENCOURAGING the EELAMISTS to be more aggressive.

  Another EELAM WAR is clearly in the OFFING unless the Yamapalana GOSL is OUSTED SOON, the Provincial Council System DISMANTLED, and the EELAMIST TRAITORS are brought to heel and kept toothless firmly!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress