ආප්පයගේ දෙමල සුන්දරී ට කට උත්තර නැති වී කොඳුරයි
Posted on October 10th, 2016

සිරාගේ පෙම්වතිය ප්‍රසිද්ධියේ අපහසුතාවයට පත් කිරීම ගැන වහා පරික්ෂණයක් පවත්වා චන්දන සූරියබණ්ඩාර මාධ්‍ය වෘත්තීයෙන් නෙරපනු !-සිරා

2 Responses to “ආප්පයගේ දෙමල සුන්දරී ට කට උත්තර නැති වී කොඳුරයි”

  1. S.Gonsal Says:

    This one is SA Kumar’s Sakodari. Can’t you see that the Tamils as born to lie , SK KUmar ?
    God has created Tamil race for others to see how bad is lying.
    Genocide !

  2. Kumari Says:

    These Tamil politicians are the most ungrateful, untrustworthy human beings under the sun. This women’s own husband was assassinated by the LTTE. She and Vigneswaran must be thankful with their lives to our armed forces and Rajapakse. These Tamils lived among the Sinhalese in colombo during LTTE time.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress