කෘෂිකර්මාන්තයට දෙන සහන රැසක් ගැන සජිත්ගෙන් පොරොන්දුවක්…
Posted on October 17th, 2019

Courtesy Adaderana

One Response to “කෘෂිකර්මාන්තයට දෙන සහන රැසක් ගැන සජිත්ගෙන් පොරොන්දුවක්…”

  1. Dilrook Says:

    Very good to increase direct subsidies for agriculture but how are you going to fund it? Sri Lanka is in a debt trap. Easy to give desperate promises but they can ruin the economy.

    e.g. Sirisena’s promise to give all public sector workers a 10,000 rupee salary increase a month costed $1 billion without any gain for the economy.

    If Sajith wants to do same it is utterly foolish.

    On the other hand if he can find savings elsewhere, agriculture deserves better than public sector workers.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress