ජාතික උප්පැන්න සහතිකයේ ජාතිය ඉවත් කිරීම සහ ජාතිකත්වය ඇතුළත් කිරීමට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ක්‍රියාකිරීම , දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 289 සහ 490 වගන්ති අනුව වරදක්….!
Posted on July 30th, 2020

නීතිඥවරයෙක් පොලිස්පතිට පැමිණිලි කරයි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ (19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණ උල්ලංඝනය කරමින් ක්‍රියාත්මක කළද ) 12.2 සහ 12.3 ව්‍යවස්ථාවල ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයේ race යන්න දක්වා ඇති අතර වර්තමානයේ නිකුත් කරන උප්පැන්න සහතිකයේ ‘ජාතිය’ / ‘race’ ලෙස දක්වා ඇත.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දැක්වෙන විධිවිධාන අනුව ‘ජාතිය’ / ‘race’ යන්න පිළිගත් තත්ත්වයක් වන අතර එසේ වුවත් ජාතිය / race අනුව කිසිම තැනැත්තෙක් වෙනස්කමකට හෝ විශේෂයකට භාජනය නොවිය යුතු බව දක්වා තිබුණද ජාතීය/ race තිබීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින්ද පිළිගෙන තිබියදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා විධිවිධාන වලට පටහැනිව යෝජිත ජාතික උප්පැන්න සහතික ආකෘතියෙන් ජාතිය / race යන්න ඉවත් කර ඇති අතර ජාතිකත්වය / Nationality සහ ජනවර්ග / Ethnic Group ඇතුලත් කර ඇත.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12.2 සහ 12.3 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට ලක් නොකර ‘ජාතිය’ / ‘race’ යන්න උප්පැන්න සහතිකයෙන් ඉවත් කිරීමත් , 12.2 සහ 12.3 ව්‍යවස්ථාවල ඇතුළත් කර නොමැති ජනවර්ගය / Ethnic Group උප්පැන්න සහතිකයේ ඇතුළත් කිරීමත් 2019 මාර්තු දිනැති සහ අංක 2114/27දරන අති විශෙෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් 2006 අංක 19 දරන ඉලෙක්ට්‍රොනික ගණුදෙනු පනතේ 8(2) වගන්තිය සමග කියවිය යුතු 24 වගන්තිය මගින් සාදන ලද නියෝගයේ දක්වා ඇති ජාතික උප්පැන්න සහතිකයේ ආකෘතිය මගින් සිදුකර ඇත.

යෝජිත ජාතික උප්පැන්න සහතිකයේ ආකෘතිය නීතියක් ලෙස බලාත්මක කර උප්පැන්න සහතික නිකුත් කිරීමට පෙර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12.2 සහ 12.3 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කිරීම පාර්ලිමේන්තුවේ නොපැමිණි මන්ත්‍රීවරුන් ද ඇතුලුව මුලු මන්ත්‍රීවරුන් 2/3 ක බහුතර ඡන්දයෙන් සම්මත කළ යුතු වන බවත් එසේ නොකර ජාතික උප්පැන්න සහතිකයේ ආකෘතිය අනුව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් උප්පැන්න සහතික නිකුත් කිරීම, දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 289 වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව වරදක් වන බවත්, ඒ සඳහා තැත්කිරීම දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 490 වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව වරදක් වන බවත් පෙන්වා දෙමින් ඒ පිළිබද විමර්ශන කර අදාල වැරදි සිදුකර ඇති සහ සිදුකරන අයට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත් එකී පැමිණිල්ලෙන් ඉල්ලා ඇත.

එම පැමිණිල්ල පහත දැක්වේ.

One Response to “ජාතික උප්පැන්න සහතිකයේ ජාතිය ඉවත් කිරීම සහ ජාතිකත්වය ඇතුළත් කිරීමට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ක්‍රියාකිරීම , දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 289 සහ 490 වගන්ති අනුව වරදක්….!”

  1. Susantha Wijesinghe Says:

    Dispencing away the ETHNICITY of an individual from the Birth Certificate, will greatly hamper the census of the population in future years. Whose IDEA is this coming from ? No one will know whether one is a Sinhalese or a Tamil or a Muslim, particularly if an individual changes his or her name. Registration of a birth should positively be reflected with the ethnicity, as there is no privilege class in names of individuals. NOT REFLECTING THE ETHNICITY IN THE BIRTH CERTIFICATE IS FRAUDULENT.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress