යහපාලන ආණ්ඩුවේ ජාතික ආරක්ෂා යෝජනා කුණු කූඩයටද?
Posted on December 7th, 2020

කෝණය – Konaya

අලුත් කෝණයකින් සමාජය, දේශපාලනය සහ සංස්ක්ෘතිය දෙස බලමු.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress