වටේ උන් මොනව කියුවත් අහන මිනිහ සිහිබුද්ධියෙන් අහන්න ඕනනේ. හිටපු කෘෂිකර්ම ලේකම් Truth with Chamuditha
Posted on January 1st, 2022

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress