රටට මර බිය දන්වන 13වන විවස්ථා සංශෝධනය සහ ලංකාවේ දේශපාලනය
Posted on February 16th, 2023

Sanka Chandima

13 සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන කිසිවෙකුට මේ රට පාලනය කිරීමේ කිසිදු අයිතියක් කිසිසේත්ම නොමැත. #Decolonise our constitution & abolish the provincial councils. Build a new constitution for us based on who we are, not on what imperialists want us to be: slaves. We haven’t forgotten how the Indian Army invaded #SriLanka to the tune of 150,000 soldiers.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress