Author Archive for Chandre Dharmawardana

ග්ලයිෆොසේට් තහනම: රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පර්යේෂණය අධ්‍යයනය කොට තිබේ ද?

Monday, April 23rd, 2018

චන්ද්‍ර ධර්මවර්ධන 2018 අපේ‍්‍රල්19 වැනි දා ‘ඬේලි නිව්ස්’ පුවත්පතේ පළවූ Glyphosate Ban: Has the GMOA studied the Research? නැමැති ලිපියේ සිංහල පරිවර්තනය ‘යහපාලනය ලංකා’ අනුග‍්‍රහයෙනි ග්ලයිෆොසේට් වැනි ‘හානිකර රසායනික’ හොරෙන් මෙරටට ගෙන්වන්නන්ට එරෙහිව ‘දැඩි පියවර’ ගැනීමට හැකි වන පරිද්දෙන් අලූත් නීති හඳුන්වා දිය යුතුව ඇති බව, අපේ‍්‍රල් 11 වැනි දා පැවති ප‍්‍රවෘත්ති සාකච්ඡුාවකදී, රජයේ වෛද්‍ය […]

More >

The GMOA guns glyphosate and misses a milestone study on 90,000 people?

Monday, April 23rd, 2018

By Chandre Dharmawardana, Canada [A shorter version of this article appeared in the Daily News:  http://www.dailynews.lk/2018/04/19/features/148615/glyphosate-ban-has-gmoa-studied-research] In a press conference held on 11th April,  the Government Medical Officers’ Association (GMOA) stated that fresh laws should be introduced to take stern action” against people involved in smuggling in such harmful chemicals” like glyphosate. The GMOA considers  […]

More >

Restore Fertilizers and lift the ban on the pesticides: Glyphosate and Paraquat.

Tuesday, March 27th, 2018

By Chandre Dharnawardana, Canada. Paraquate was an excellent  herbicide which was banned by a previous government mainly because farmers who went bankrupt due to  government rice policies used paraquat  to commit  suicide! Gyphosate was the other popular herbicide  banned in 2015, ensuring that the farmer and even the wealthy tea planter should commit suicide. Pethiyagoda, […]

More >

UK’s continued sanction of Tamil-Tiger fronts

Sunday, February 25th, 2018

CHANDRE DHARMAWARDANA Canada Courtesy The Island According to an Island newspaper report, “responding to the Global Tamil Forum’s (GTF) plea, the South Asia Department of the Foreign and Commonwealth Office (FCO) on Feb. 22 assured Surendiran that the UK took the incident ‘very seriously’ and Minister for South Asia personally got in touch with Sri Lankan […]

More >

Election forecasting in a land of chaos!

Tuesday, February 6th, 2018

By Chandre Dharnawardana, Canada Can you predict the outcome of a toss of a coin, given enough data and a sufficiently large computer? Can you predict the outcome of the next election if we are given enough opinions polls and a sufficiently large computer? These are of course the sort of questions that might interest […]

More >

Is Sri Lanka a “Killing field” full of toxins where people die of chronic disease?

Monday, January 15th, 2018

by Chandre Dharmawardana, Canada. (chandre.dharma@yahoo.ca) The claim that Sri Lankan soils and its agricultural produce are full of toxins, and that it is a “killing field”  is an attractive slogan for those foreign agents who compete with Sri Lanka’s  agricultural products. It is also a useful cry for those who want to destroy the rural […]

More >

Have the attacks on the tea industry and agriculture sectors a sinister political dimension?

Saturday, December 23rd, 2017

Chandre Dharmawardana. Please see:http://www.lankaweb.com/news/items/2017/12/20/the-khapra-beetle-and-using-that-russian-credit-line/ There are those who wish to kill the tea plantations arguing that it is an unprofitable, ecologically unsound, colonially imposed liability etc.  While  some aspects of those arguments are true, many observers have suggested  a hidden agenda  behind all this.  The tea industry is being channeled  to collapse by (i) banning […]

More >

The Khapra Beetle and using that Russian credit line!

Wednesday, December 20th, 2017

Chandre Dharmawardana, Canada. Sri Lanka’s tea industry had been hit hard in recent times from several quarters. The drought brought trouble for tea, and even more trouble for  the paddy farmer. The knee-jerk ban of the herbicide glyphosate falsely claiming it to cause kidney miles away from the tea plantations, in the Rajarata, was another […]

More >

Can Organic farming feed the world?

Friday, December 8th, 2017

By Chandre Dharmawardana, Canada. The blazing banner  of a media release (14-Nov-2017)  by the Swiss-based  Research Institute of Organic agriculture”  caught  headlines all over the world as it made the claim that organic farming can feed the world after all” (see also the scientific paper in Nature communications”).  In Strategies for feeding the world more […]

More >

The European Union approves the herbicide Glyphosate by another five years.

Tuesday, November 28th, 2017

Chandre Dharmawardana , Canada. After deliberations that lasted almost a month, and months of preliminary review at various levels, the European Union countries have votes over-overwhelmingly to extend the use of the controversial herbicide Glyphosate. Monsanto and many other agro-chemical companies sell the product since the original Monsanto patent expired decades ago . It has […]

More >

Toxicity of heavy-metal toxins to earthworms and cattle.

Monday, November 20th, 2017

By Chandre Dharmawardana My article entitled Why do ‘Vanniye-Attho’ and NCP Farmers get CKDu while their cows don’t?” produced several curious responses (Lanka Web, 17-11-2017) which fit in with the well-known way in which proponents of pseudoscience and conspiracy theories extend their claims when faced with the actual facts. Basically, they spin additional explanations that […]

More >

Why do `Vanniye-Attho’ and NCP Farmers get CKDu while their cows don’t?

Thursday, November 16th, 2017

Chandre Dharmawardana,  Canada. Regarding Kidney disease among the Vanniye-Aththo. Unfortunately, this author (Dr Amarasiri De Silva, an anthopologist)  has not checked his facts and instead simply followed what a young Swedish Research student who had come to write a social studies  thesis on Anthopology has said, ignoring the excellent work done by local scientists and […]

More >

An “Aiyoo See” (IOC) budget that pretends to be green.

Sunday, November 12th, 2017

Chandre Dharmawardana, Ottawa, Canada What caught my eye regarding the  Mangala” budget were the headiness claiming that it is an eco-green  budget. On reading more about it, one can only say in Colombo English, Aiyoo!  See”, i.e.,  Alas ! Look (at this scam)”. But the Aiyoo-see” can also be written as IOC, the Indian Oil […]

More >

Hidden agenda behind push for changing Constitution?

Sunday, October 22nd, 2017

By Chandre Dharmawardana,Canada When a pot of water heats up, small bubbles form, then bigger bubbles form, and convection currents begin to cause much agitation, increase of entropy and turbulence; the water is ready to undergo a dramatic “phase transition”. Water becomes steam. Social systems too, when highly stressed show increasing social turmoil, disruption and […]

More >

A “Tenth province” or Coastal authority to deal with climate change. A must for a 21st century constitution of Sri Lanka.  

Tuesday, October 3rd, 2017

By Chandre Dharmawardana, Ottawa, Canada The proposed constitution has provoked much debate, but mainly within the framework of traditional thinking with emphasis on the usual issues, i.e., Unitary and  Devolved power, the place of Buddhism, or the executive presidency.  Whether devolution should be district-based  or province-based has been debated for at least 50 years, with […]

More >

The ‘10th Province’, a must in the Constitution

Sunday, October 1st, 2017

CHANDRE DHARMAWARDANA Ottawa, Canada September 29, 2017, 10:04 pm The proposed constitution has provoked much debate, but mainly within the framework of traditional thinking with emphasis on a few issues like “Unitary and Devolved power, the place of Buddhism, or the executive presidency. In my view, these ignore the most urgent issues that Sri Lanka […]

More >

Unit of Devolution – look in cyberspace!

Monday, September 25th, 2017

CHANDRE DHARMAWARDANA Ottawa, Canada September 24, 2017, 9:12 pm It is interesting to read the debate about what the unit of devolution should be. Recent articles, by Dayan Jayatilleke (Island, Sep. 20, 2017) and Neville Ladduwahetty (Sep. 23, 2017) argue for the Province (DJ), and for the District (NL). Interestingly, both the TNA, and their […]

More >

Cerberus goes giddy on Glyphosate fake news.

Monday, September 4th, 2017

By Chandre Dharmawardana, Ottawa, Canada. Commenting on my article entitled The AluthParlimenthuwa” Debate on Glyphosate” that appeared in the Lankaweb ( http://www.lankaweb.com/news/items/2017/09/02/the-aluthparlimenthuwa-debate-on-glyphosate/),  a writer who uses the fake name Cerberus” has gone shopping for free  on the internet and comes back to tell us that glyhosate causes not only kidney disease, but also many other […]

More >

The “AluthParlimenthuwa” Debate on Glyphosate.

Saturday, September 2nd, 2017

By Professor Chandre Dharmawardana, Ottawa, Canada. The government banned  the popular herbicide  known as Glyphosate” in 2105 using the epidemic of Kidney Disease in the Rajarata as justification for its drastic action. It proposed to create a toxin free nation” eventually banning agrochemicals.  Ven. Ratana  is  Sri Lanka’s presidential adviser on agriculture, promising to rid […]

More >

The conundrum about organic and conventional  food, and how to make it  safe and affordable.

Friday, July 14th, 2017

Chandre  Dharmawardana, Ottawa, Canada. There are many toxic substances used in our food. Because every substance  is toxic when exceeded beyond certain limits, and these limits are quite low for many substances. It is not just tobacco which is now well known as being dangerous, but the CEOs of tobacco companies have not been hauled […]

More >

An open letter to the Sri Lanka High Commission in Canada  regarding Statements in Canadian media that are highly damaging to Sri Lanka’s interests.

Friday, May 19th, 2017

Chandre Dharmawardana, Ottawa, Canada. The following letter was sent to the Sri Lankan High Commission in Ottawa recently when a CBC broadcast  stated  the following about refugees sent back to Sri Lanka. This is about  Sri Lankan refugees in Hong Kong who had sheltered  the Wiki-Leaks journalist Snowden. There’s good reason to believe that they […]

More >

The Statue by the Parakrama Samudra and the place-name “Polonnaruwa”.

Friday, May 12th, 2017

by Chandre Dharmawardana, Ottawa, Canada. Dr. Sudath Gunasekera, writing to the Lanka Web (6th may 2017) has discussed the imposing statue by the Parakrama Samudra and raised questions about the grain going across the statue and its interpretation as a silver thread of the Brahaminic tradition given by some scholars. I have raised similar issues […]

More >

The Buddha you never knew – a response

Friday, April 21st, 2017

By Chandre Dharmawardana, Canada. April 21, 2017, 8:57 pm The Buddha you never knew, and parts of the Tripitaka that never survived. Bhante Dhammika of Australia, writing in the Island Newspaper (21st April 2017) presents a valuable and timely reminder that what is often believed to be “core facts”of Buddhism cannot in fact be confirmed […]

More >

How should we judge generically-modified food?

Sunday, April 2nd, 2017

Chandre Dharmawardana. All of us, even those living in remote parts of Sri Lanka or India have been eating Genetically Modified (GM) foods for decades. Most  US or Canadian flour  is from GM wheat.  The bread, buns, etc., consumed by everyone is made of GM flour. Similarly, most  Soya  products are from GM  soya. Many […]

More >

Alleged collusion between Monsanto and the Environmental Protection Agency.

Thursday, March 30th, 2017

Chandre Dhamwaradana. We should let the courts case against Monsanto and EPA officials take its course before jumping to conclusions. It is Monsanto and EPA officials, and not glyphosate, that is on trial. Litigation  is quite common in the US,  to sue companies for various grievances. Here is is a different case, where due process […]

More >

A little book summarizing “How the IMF sabotaged third world development”.

Tuesday, March 28th, 2017

Reviewed By Professor Chandre Dharmawardana, Ottawa, Canada. Dr. Gavin Karunaratne, a seasoned administrator and Economist trained at the University of Michigan. He has presented to the reading public a little book of 60 pages, where he takes up cudgels against the International Monetary Fund. The story is told using his newspaper articles and editorial comments […]

More >

Eliminating dengue menace – the DDT approach

Tuesday, March 28th, 2017

Professor Chandre Dharmawardana Canada. March 27, 2017, 8:46 pm Dr. K. Rajendra, writing to the Sunday Island, 26th March, makes some very important points on how to detect and deal with Dengue fever. I wish to engage on one of his comments and state how Dengue can in fact be completely eliminated rapidly, and in an […]

More >

Murunga (“Drumstick”) (Moringa oleifera) and its claimed potential for water purification.

Thursday, January 12th, 2017

Chandre Dharmawaradana [A shorter version appeared in the Island, 11-Jan-2016] Two writers,  Dr. Pethiyagoda  (9-01-2016, Island) and Dr. Weeraratne (11-01-2016 Island) have raised the question why Sri Lankan scientists and government authorities are not moving to Murunga seed (seeds of Moringa Oleifera, or drumsticks”) to exploit  its claimed efficiency for water purification- a green solution”.  […]

More >

Reverse-Osmosis water is claimed to be cheaper than rain water by a former NWSDM engineer!

Sunday, December 25th, 2016

by Chandre Dharmawardana, Ottawa, Canada. Engineer Harsa Kumara, a former Vice chairman of the NWSDB and General Manager of the water resources board has posted an article in the Lankaweb (Dec 14th, 2016) arguing his case in favour of Reverse Osmosis (RO) machines to provide clean water to the farmers in the dry zone who […]

More >

Is there a cadmium-toxicity health risk in eating Sri Lankan rice?

Saturday, December 24th, 2016

by Chandre Dharmawardana, Ottawa, Canada. A few years ago a newspaper report (Sunday Times, 2013) stated that Sri lankan rice took second place in a twelve-country list of rice containing high amounts of the toxic  metal known as cadmium. Many people even now claim that Sri Lankan rice has excess cadmium (Cd), and that this […]

More >

Copyright © 2018 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress