Public Demonstration and Protest on 16th Feb at 5 pm re Sri Lankan PM
Posted on February 15th, 2017

Dear All,

Please join us to show your solidarity and determination to protect our motherland from the most dangerous path down which the LTTE and the international community” is guiding Ranil W. The venue for the protest is about 3 mins walking distance from the Flinders Street station.

ඒකීය රට අනතුරේ හෙලන නව ව්‍යවස්ථාව හකුලා ගන්නා ලෙස බල කරමින් පෙබරවාරි 16 හවස 5ට Federation Square මෙල්බර්න්හි දී සිදු කරනා උද්ඝෝෂණයට ඔබ සැමට ආරාධනා

Posted by SPUR Victoria on 8. febrúar 2017

Hope to see you all at the venue.

Jayawewaa,

12 Responses to “Public Demonstration and Protest on 16th Feb at 5 pm re Sri Lankan PM”

 1. Christie Says:

  Behind Ranil’s visit is an Indian vermin who is Professor of Law at Deakin I think. He was an Indian vermin Manchester, United Kingdom.

 2. Charles Says:

  Thank you . In Sri Lanka they have still failed to organise a manifestation against this Man. We hope atleast in Australia he will get the message and quit disgracing Sri Lanka by being its most unwanted Prime Minister.

  http://pereracharles.blogspot.fr/

 3. Charles Says:

  අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසින්හයි ඔහුගේ නඩයයි හොරු තක්කඩි. මුන් බොරුවට රාජපක්ස හොරු කීවට සාමාන්‍ය මිනිස්සු දන්නවා කවුද හොරුකියලා. රවී කරුණානායකට උසාවියේ හොර සල්ලී සුදුකිරීම පිලිබඳ නඩුවක් තියෙද්දී රනිල් ඔහු මුදල් අමාත්‍යයා කලේ. මහා බැංකුවේ මහා හොරකම මුන්ගේ වැඩක්. තවත් මොන හොරුද අල්ලන්න තියෙන්නේ. වීරවංස කරපු හොරකමක් නැ. මේවා උන්ගේ හොරකම් වහගන්න කරන මගඩි. එව්වට රැවටෙන්න එපා.

 4. Christie Says:

  Guess who is the leading character behind the move? An Indian vermin from Manchester, United Kingdom.

  Australia the next Fiji in the Indian and Pacific Oceans.

  http://unpaustralia.com.au/index.php/portfolio_post/portfolio44/

 5. Christie Says:

  මේ මෙල්බර්න් ජල්බරියට රනිල් ගෙන්වන මූලිකයා එන්ගලන්තයේ මැන්චෙස්ට්ටර් වලින් ආපු ඉන්දියානු පරපෝසිතයෙක්. වැඩිකල් යන්න ඉස්සෙල්ල ඔස්ට්‍රේලියාව ඉන්දියානු පැසිෆික් සාගරවල ෆීජි වෙනව

  http://unpaustralia.com.au/index.php/portfolio_post/portfolio44/

 6. Ancient Sinhalaya Says:

  Traitor chief die hard catholic token Buddhist Batalande Wadakaya pol pot r@nil wickramaSinhalakiller is still going
  round fooling people. Wadakaya knows Sinhalese are modayas. At least show the traitor Wadakaya we have seen
  the true colours of the Cancer in Mother Lanka. Wadakaya thota hena hathakma gahapiya for the crimes you committing against Sinhalese, Sri Lanka and Buddhism.

  ‘Star studed’ Colourful ‘CV’ of Batalande Wadakaya
  *******************************
  Batalande torture and killing Sinhalese on the pretext of putting down an insurgency with his catholic buddy police
  top brass. Victims’ eyes were gorged out while alive (Batalande report). His catholic buddy hitler mala paharan’s
  catholic tigers of tamil drealam? They were given half the country by the traitor chief in 2005.
  **********************************************

  Dragged the BHEESHANA SAMAYA with alugosu (to Sinhalese only) thambi mudiyanselage jr@ for 6 years and killed
  60,000+ Buddhists
  *********************************************
  Dragged the war by catholic tigers of tamil drealam for over 30 years and got rid of 100,000+ Buddhists inc tri
  forces personnel, police, men, women and children. Same time got rid of Buddhism and temples in the north and
  the east.
  **********************************************
  Broke into the CB with his catholic buddy maha horandran and robbed 5585 billion. Still nobody wants to take
  action against the Wadakaya. Talks only. Surely nobody dares to upset catholic west’s darling Wadakaya.
  ************************************************
  Sent millennium city intelligent officers to catholic tigers of tamil drealam bullet to expedite the creation of a catholic
  country in Sri Lanka.
  ********************************************
  Abolish state pension soon after Pathala Man got the PM job through the back door. No criticism of course since it
  was done by the Pathala Man PM.
  *********************************************

  Sinhalaya famous for being modayas still revere the monster. Wadakaya has managed to fool even the monks
  like thibbotte bathgotte devidaththara. So many traitor Sinhalese deshapaluwan praise the Wadakaya since they
  all fear him. Arjunaya durjanaya, kirixxlla, cham pakaya, harak gonseka, parajithaya, somersaulting banda, etc.
  etc. Sinhalese living in Australia should hit the Cancer in Mother Lanka with rotten eggs. There hasn’t been a traitor
  of his calibre even in Sri Lanka.

  Catholic run UNPatriotic party’s mantra is:
  Buddhism maranam gachchami
  Sinhalese maranam gachchami
  Sri Lanka maranam gachchami!
  Why?
  When they do these all traitor tamils, mussies, catholics and the catholic west support the UNPatriotics 100%. With
  the support of a few Sinhala modayas they are in a win win situation.

 7. Nimal Says:

  Referring to other religions with hate will not make you a Buddhist.
  Can’t allow street demonstrations without proper scrutiny where politicians will be tempted to come back through the back door. Must give the elected government a chance and wait till the next elections to give ones opinions and decision which is the right way.
  I will not be happy with the country being de stabled as we all have to make a honest living there.

 8. Fran Diaz Says:

  RW’s Grand Plan appears to be “Crash & Sell” Lanka !

  The Grand Plan appears to include the earlier ‘divide & rule’ of Colonists.

  – New Constitution – now clearer to the people of Lanka what that may be – de facto Federal area for Tamils only.
  – ETCA
  – Sea tunnel to Tamil Nadu (over 15 Million Tamil Dailts in TN)
  – 5,000 acre lots on 99 yr leases to foreigners
  – Sri Lanka PORTS : possibly on sale/long lease
  – Already Removed : rice production subsidies. Now rice is being imported from Burma.

  Unless RW resigns or retires, we do not have much Hope for Lanka. He does not appear to be able to inspire the people and give that necessary Push, Hope & Thrust that is required to build the Economy and other areas.

 9. Lionel Says:

  Well done SPUR in Melbourne. Wish you all the success for the protest on 16th. This is an eye opener for the SPUR organisations in other states in Australia.

 10. Christie Says:

  Christie Says:
  February 15th, 2017 at 7:03 am
  Deakin iin Australia has been under Indian influence since it started, One of the Senior lecturers in humanities was an Indian colonial parasite from Fiji. He used to have pictures of Indian leaders like Mohandas, Nehru and Indira stuck around his room. He supported Indian terrorists of the island nation and was a close friend of god father of Indian terrorists who himself was a professor and an Indian colonial parasite from Ceylon.
  The law faculty that honored Ranil for his reconciliation work between the victims of the Indian Empire and Indian colonial parasites is himself is an Indian vermin from UK.
  Ranil and Malcom has appeared together and Ranil said Tamil Refugees and asylum seekers can return to the island and are welcome and will not be prosecuted. He further said there is a missing persons office in Sri Lanka.
  Tamils and Refugee industry is up in arms against him.
  Christie Says: Your comment is awaiting moderation.
  February 15th, 2017 at 7:05 am
  http://www.sbs.com.au/news/article/2017/02/15/come-back-all-forgiven-sri-lankan-pm-tells-asylum-seekers
  see this

 11. Fran Diaz Says:

  Public Protests in the Mother country, Sri Lanka, have been effectively nullified due to spoiling of same through outside elements getting rough at Protest gatherings ?
  Example : the Navy Chief (probably told to do so by high authority !) roughing up a protestor at H’thota protests.

  Fascism/Sadism setting in through the Exec PM of Lanka ?? !!

  ——-

  We wish our Aussie counterparts all the best in their endeavors to save Lanka from RW’s machinations of ‘Crash & Sell’.

 12. Fran Diaz Says:

  Dear Charles & all Patriots,

  Live long & prosper !
  Let us never give up Hope for Justice for Lanka’s People.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress