13 ට එරෙහිව හැට දහසක් දිවි පිදුවේ 20 න් බෙදුම් වාදීන් ශක්තිමත් කිරීමටද ?
Posted on May 30th, 2018

One Response to “13 ට එරෙහිව හැට දහසක් දිවි පිදුවේ 20 න් බෙදුම් වාදීන් ශක්තිමත් කිරීමටද ?”

 1. Hiranthe Says:

  Your mission accomplished Anura malli.

  Now go and enjoy the life with the millions of dollars received.

  Let Mother Lanka go to dogs!

  Please give a couple of more bones to Lal Kantha. He was behind you defending the 20A. I thought at least Sunil Handunhetti will think a little about Mother Lanka. Looks like he has come to put his face to the photo to show that he is also a part of it and has the right to a share.

  Good on you Sahodarayas!!!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress