අවසන් වාර්තාව 2020 ජූනි 23
Posted on June 28th, 2020

president.gov.lk/

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදමේ සහශ්‍රක අභිම ෝගතා සො තන සෙඟ අත්සන් කිරීෙට සකස් කරනු ලැබ තිමබන සංයුක්ත ගිවිසුම් මකටුම්පත, ම ෝජිත ව්‍යාපිති හා ාව්‍ා ‍රි ාත්ෙක කිරීෙට සකසනු ලැබ ිති ‍රෙමදද සොමලෝචන කිරීමම් කමිටුව්‍

https://www.president.gov.lk/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80.pdf

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress