කෘෂිරසායනික වකුගඩු රෝගය සඳහා ප්‍රතිකාර
Posted on January 28th, 2016

අමුණා ඇති දැන්වීම ඔබේ දැනගැනීම සඳහා ය.

kidneytreatment

2 Responses to “කෘෂිරසායනික වකුගඩු රෝගය සඳහා ප්‍රතිකාර”

  1. Senevirath Says:

    පොල්වටෙන හැටි වැරදියට දැනගත්තා ම වකුගඩු රෝගයට සිංහල බෙහෙත් නැහැ කියලය් හිතන්නේ චින්තනය වෙනස් කිරීමය් නලින් ලිපිවලින් කරන්නේ සමහර යට ඕනේ කන්න බොන්න විතරය්

  2. Kumari Says:

    In the eastern system you find the cause and treat the cause (same as how Gautama Buddha taught to end samsara). In the western system, first you create the illness (Small Pox, Cancer, Ibola) and then spend money (which becomes income to the multi-national pharmaceutical companies) to treat the symptoms. They will never cure the illness.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress