රනිල්ගේ බටලන්දේ වැඩ කිඩ
Posted on March 28th, 2016

රනිල්ගේ බටලන්දේ වැඩ කිඩ

3 Responses to “රනිල්ගේ බටලන්දේ වැඩ කිඩ”

 1. Senevirath Says:

  ජවිපෙය් එජාපයය් කතුවෙලා තමන්ගේ පළපුරුදුකම් අනුව මුළු රටටම වැඩක් දෙන්නය් දැන් යන්නේ ඉඩිඅමින් හා පොල්පොට් එකතුවෙය් එජාපයින්ට ලජ්ජා නැද්ද තරුණ තරුනයිනේ මේවා අහපල්ලා
  මෙය රෙකෝඩ් කරගෙන උදේ හවා අහපල්ලා

 2. Kumari Says:

  When I watched this, it was difficult to believe that this happened in Sri Lanka. The best part is the main perpetrator who is a sick psychopath is now our Prime Minister with the help of an idiotic President.

  I wonder whether this is a systematic ethnic cleansing of Sinhalese, Buddhists by the Christian Church?

 3. Ancient Sinhalaya Says:

  http://ltte-christian-ties.blogspot.com/

  https://www.youtube.com/watch?v=cV6_o9txURc

  http://www.lankagrid.com/soma-thero/

  http://www.pinsiri.com/%E0%B7%83%E0%B7%9D%E0%B6%B8-%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A-%E0%B6%9C%E0%B7%9A-%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8/

  It is an insult to these Sinhalese Buddhists who died terrible deaths in the hands of catholic-run UNPatriotic
  party’s catholic police, now the jvp themselves going to bed with the muderous gang.

  Current jvpers are
  out and out traitors with no shame whatsoever. They sent, mostly village Sinhalese Buddhist youths, to
  horrible deaths. I hope readers here read the articles by Dharman about the BHEESHANA SAMAYA. During
  jvpers first uprising SLFP rehabilitated misled youth and released to the society again. But not UNPatriotics.
  They killed, killed and killed and got rid of 60,000+ Buddhists. Even when pol pot ponil was found guilty of
  mass murder nobody dared to punish him. That’s how powerful this PM aka pathala man in Sri Lanka. He knows
  he is untouchable. With the tamils, mussies, catholics and some traitor Sinhalese modayas will vote for them.

  He even has the audacity to call MR white van man when his hands are covered with Sinhalese Buddhist blood.
  Sinhalese really have no human rights in so called Buddhist Sri Lanka. It really is a token Buddhist Sri Lanka!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress