රහස් හෙලි කිරීම මහින්ද අරඹයි.. ශ‍්‍රීලනිපය පරදන්න මෛත‍්‍රී රහසින් කී දේ ප‍්‍රසිද්ධ කරයි..
Posted on August 22nd, 2016

පසුගිය මහ මැතිවරණයේදී ශ‍්‍රීලනිපය ජයගැනීම වැලැක්වීම සඳහා ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් කලේ යයි ඔහු විසින්ම කල ප‍්‍රකාශයක් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා ඊයේ කොළඹදී හෙලි කර සිටියේ මෙසේය.

2 Responses to “රහස් හෙලි කිරීම මහින්ද අරඹයි.. ශ‍්‍රීලනිපය පරදන්න මෛත‍්‍රී රහසින් කී දේ ප‍්‍රසිද්ධ කරයි..”

 1. plumblossom Says:

  It is high time that a new political party is created. The symbol can be the ‘mal pohottuwa’ as just prior to the general election, a new political party was registered under this symbol. All those SLFPers who are totally fed up with this treacherous yahapalayana government can then join this new political party.

  It is best to do this as soon as possible in order to get ready for the local government elections, to counter the treacherous OMP Act, to counter VAT increases, to counter the low prices offered to rice farmers, tea growers, rubber growers, to counter any attempt to provide any more powers to provincial councils than they have at present especially police, land or fiscal powers and to prevent the illegal merger of the North and the East and any attempt to change the unitary status of the country via unwanted constitutional changes, to counter the signing of ETCA, to counter the building of the Hanuman Bridge, to ensure that no Sri Lankan Forces member is harassed by setting up of hybrid courts or even domestic courts and to safeguard Sri Lankan armed forces from bogus war crimes charges to be produced via the OMP.

  Also to counter the wide ranging privatization of state assets programme of the UNP which envisages privatising even healthcare, water, electricity etc., to ensure that the rice farmer is empowered and not destroyed as this yahapalanaya government is doing and to ensure that 2600 years of rice farming is not destroyed, to ensure that other crop growers get a fair deal for their produce, to encourage local industries and companies by taxing imports, to create and empower and rehabilitate local industries like the Valachchanai paper plant, Puttlam, and KKS cement factories, Kanthale and Pelawatta sugar factories, to build new tyre producing factories, to build new fruit juice, jam producing factories, to create a more efficient food storage and transport to market system including proper storage and refrigeration of vegetables, fruits etc., to encourage local companies by taxing imports, to encourage school leavers to take up vocational training programmes and to create a vocational training to youth employment creation programme where youth are helped to start up their own SMEs, to change our diet from a wheat based diet to a rice based diet, to encourage farmers to produce our own milk by encouraging the dairy industry and to build factories to produce our own powdered milk etc.

  Unless a new party is formed now, all those people opposed to this treacherous yahapalanaya government will have nowhere to turn and nowhere to go and if the disaffected SLFPers do not take up this opportunity to form a new party, others definitely will. Also once the yahapalanaya commits all treacherous acts possible and betrays the country , it will be too late to form new political parties since there will not be a country left to govern after all the treacherous acts are completed by this yahapalanaya government.

 2. plumblossom Says:

  Sri Lanka’s future will depend on whether a new party is formed now or not by the disaffected SLFPers. It is now or never. There is no point forming new parties once this treacherous yahapalanaya government has finished committing all the treacherous deeds they are committing at present like more powers given to provincial councils inclusive of land, police and fiscal powers and illegally merging the North and the East, charging our brave Sri Lankan Forces with bogus war crimes using hybrid or even domestic courts, privatizing everything, destroying 2600 years of rice farming, signing ETCA, building the Hanuman bridge etc.

  Once all this is done there will not be a Sri Lanka left to govern. Therefore it is imperative that a new political party is formed now before it is too late for Sri Lanka when it will be of no point complaining once all the treacherous acts are committed and completed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress