හොරුත් දැක්ක රවී වගේ කම්බ හොරෙක් දක්කලම නෑ!!!
Posted on June 15th, 2017

SL VLOG

2 Responses to “හොරුත් දැක්ක රවී වගේ කම්බ හොරෙක් දක්කලම නෑ!!!”

 1. Nihal Perera Says:

  Well said..!

  The present regime is full of thieves starting from Sirisena/Ranil to private secretaries of these MPs. They all blame Rajapaksas for corruptions, now the same people are bankrupting the country with corruptions of mega scale.

  I blame the Sinhalese for their stupidity and inability to see what’s happening to the country. The Yamapalanaya regime is ruining the country, and our people are sleeping at the wheel, as usual.

  It takes courageous people like you to expose these mega-thieves such as Ravi K who is milking the treasury with all kind of underhand tactics, and sadly getting away with it thanks to two other corrupted leaders – Ranil and Sirisena.

 2. Senerath Says:

  Money Ravi ? Sounds similar.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress