Archive for June 18th, 2022

කර්මාන්ත අමාත්‍ය (රමේෂ් පතිරන) සහ ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය…..

Saturday, June 18th, 2022

තුශාර ගමගේ මුහුණ පොතින් 1987 වසරේ එවකට මම හත වසර ශිෂ්‍යයකු ලෙස මහමෝදර කරාපිටිය පාරේ ගල්වඩුගොඩ හන්දියේ jayalath අයියාගේ රේස්බුකියට සහ ලොකු අම්මාගේ සිල්ලර කඩයට පාසල ඇරී හවස් ජාමෙට යන්නේ ලොකු අම්මාට සුලු සුලු උදව් කිරීම සඳහාය. හවසට කඩේ වසා ලොකු අම්මා සමග ගෙදර ඒම මගේ සාමාන්‍ය පුරුද්දයි. ගාල්ලේ මහින්දයට මා පාසල් යන්නේ ලොකු අම්මලාගේ […]

More >

What or who caused the economic collapse of Sri Lanka

Saturday, June 18th, 2022

BY SHENALI WADUGE  Sri Lanka’s economic debacle is a collective result of embracing capitalist consumerism, importing more than exporting, spending more than earning, taking loans to continue artificial lifestyle & taking more loans to pay the loans & not utilizing loans for viable alternative return-on-investments. Alongside this reality was another more important & ignorant fact. Elected […]

More >

IMF & SL’s Economic Collapse

Saturday, June 18th, 2022

Shenali Waduge IMF cannot wash its hands off taking blame for Sri Lanka’s economic crisis When PM Ranil was controversially made PM in 2015, he brought the Central Bank under him and the Governor had to report to him. The Governor was his school buddy & his successor was another buddy All of them were […]

More >

WHY WAS RAJAPAKSA GROUP SILENT WHEN MASSIVE ACCUSATIONS WERE DIRECT AGAINST THEM BY PEOPLE

Saturday, June 18th, 2022

BY EDWARD THEOPHILUS Tremendous accusations against the Rajapaksa family were directed by various people and no member of the Rajapaksa family came out and express a few words against the accusations. This silent situation supports people to believe that the Rajapaksa family has done tremendous bamboozling against the country and the obvious situation is they […]

More >

POHOTTU AS USA’ S PROXY Part 5A

Saturday, June 18th, 2022

KAMALIKA PIERIS revised 23.6.22 Mahinda Rajapaksa resigned from the post of Prime Minister on 9th May 2022. He was replaced by Ranil Wickremesinghe, a national list” MP soon after, on 12th May. This brought to a sudden end the noisy protests that had dominated Colombo. The purpose of these protests, it is now clear, was […]

More >

You crazy and unpatriotic politicians, declare Poson Poya Day as our Annual National Day, to awaken the grown up and inspire the younger generation to prepare them for nation building at least now.

Saturday, June 18th, 2022

Dr Sudath Gunasekara Mahanuwara Every nation, some founded only a few decades ago, have a national day in their calendar, celebrated with pomp and glory to mark their nationhood and inspire their people, particularly the younger generation for nation building, even if they don’t have any longstanding heritage to commemorate. But isn’t it a pity […]

More >

It is high time for action in Development

Saturday, June 18th, 2022

by Garvin Karunaratne The sad news of a mother in Badulla who commited suicide unable to bear the sight of her three children who have not had a meal for three days is indicative of the future of our beloved motherland. Two weeks ago my writing that starvation and death to around half a million […]

More >

SOLVING ECONOMIC CRISIS

Saturday, June 18th, 2022

By Dr. Tilak S. Fernando A queue for LP Gas For weeks, motorists in Sri Lanka continuously lined up in long queues to obtain diesel and petrol. It has turned out to be a daily routine at present. Many women line up in rows to receive LP Gas or kerosene while their husbands spend long […]

More >

Sri Lanka’s Army To Cultivate On Barren Land To Supplement Country’s Food Security Amid Crisis

Saturday, June 18th, 2022

Courtesy Outlook Sri Lanka’s army established its Green Agriculture Steering Committee (GASC) to supplement and promote the food security programme in the country facing worst economic crisis. The Sri Lanka Army will take part in a farming drive aimed at cultivating over 1,500 acres of barren or abandoned state land to multiply food production and […]

More >

Sri Lanka: The Politics Of Adani’s Power Project – Analysis

Saturday, June 18th, 2022

By P. K. Balachandran Courtesy EurasiaReview The controversy reveals the intersection of factors like Sri Lanka’s dire needs, its indebtedness to India, New Delhi’s geopolitical agenda, and pressure from anti-Indian Sri Lankan nationalists. The controversy over Adani’s US$ 500 million renewable energy project in North Sri Lanka, which is now threatening to disturb the recently-forged good […]

More >

Indian FDI: Galle Face protesters move against Modi-backed Adani project in SL

Saturday, June 18th, 2022

by Shamindra Ferdinando  Courtesy The Island Galle Face activists protest outside the Indian High Commission in Colombo A group of protesters on Thursday (16) demonstrated outside the entrance to the Indian High Commission, demanding cancellation of the proposed Adani Green Energy investment in the 500 MW wind and solar power generation in Mannar and Pooneryn.The […]

More >

CBSL governor indicates his desire to serve a full term of six years

Saturday, June 18th, 2022

Courtesy Hiru News Sri Lanka could have avoided its current economic turmoil if it had gone to the International Monetary Fund (IMF) for a bailout sooner, the country’s central bank governor says. Central bank governor Nandalal Weerasinghe told BBC Newsnight that the delay in seeking outside help was a mistake. The country has said it needs […]

More >

COPA proposes to set up a new Cabinet Sub Committee for Food Security

Saturday, June 18th, 2022

Courtesy Hiru News COPA proposes to set up a new Cabinet Sub Committee for Food Security to address the country’s food crisis The requirement for rice to be imported in the future is 800,000 metric tons Discussions to obtain support from SAARC Food Bank and the World Food Program The Committee on Public Accounts (COPA) recommended […]

More >

Policy is to ensure no one is left hungry in the face of the food crisis – PM

Saturday, June 18th, 2022

Courtesy Hiru News Prime Minister Ranil Wickremesinghe has stated that it is his policy not to leave anyone hungry in the face of the food crisis. Speaking at a meeting of the Committee on Food Security at the Prime Minister’s Office this morning (17), the Prime Minister said that although the food crisis could directly […]

More >

University of Peradeniya closed

Saturday, June 18th, 2022

Courtesy Hiru News It has been decided to close the University of Peradeniya due to the current difficulties in the country. Accordingly, steps have been taken to suspend all academic programs and examinations at the university. Hostels will also be closed. Due to this the Vice Chancellor of the University Prof. M D Lamawansa has […]

More >

All Government & Government approved private schools within Colombo city limits closed next week

Saturday, June 18th, 2022

Courtesy Adaderana All Government & Government approved private schools within Colombo city limits will be closed next week and permission granted to conduct school activities online according to the Secretary to the Ministry of Education. Chairman of the PUCSL has agreed NOT to impose power cuts for a period of 2 weeks from 8am to […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress