Archive for January, 2015

අරාබි වසන්තය ඇවිදින් හේමන්තය ඉදිරියට

Monday, January 26th, 2015

නලින් ද සිල්වා පසුගිය 8 වැනි දා මෙරටට අරාබි වසන්තය උදාවිය. එය වසන්තයක් වන්නේ රටට නොව බටහිරයන්ට, ඔවුන්ගේ අනුගාමිකය ඊනියා උගතුන්ට හා දෙමළ ජාතිවාදීන්ට ය. අප වැනි නූගතුන්ට, සාමාන්‍ය ජනයාට දැඩි ශීත කාලයකට ඉදිරියේ දී මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත. ජාතිය පාවාදුන්නෝ දෙමළ ජාතිවාදීන් සමග පෙම් කෙළියේ පසුවෙති. ඔවුන්ගේ මධුසමය ගෙවෙනු ඇත්තේ සිංහලයන්ගේ මළකඳන් පාවෙන ලේ […]

More >

Response to the New York Times Article of January 19, 2015

Sunday, January 25th, 2015

Helping Sri Lanka’s New Democracy In this piece of high handed journalism you have desecrated the sacred flag of Sri Lanka by altering it with figures riding the lion with an American Flag.  No Sri Lankan will accept your idea of graphic alternation to their national flag.  You need to apologize profusely to Sri Lanka […]

More >

Cricket: Sri Lanka and the world cup 2015

Sunday, January 25th, 2015

By Mario Perera, Kadawata What we are witnessing in New Zealand is a sad spectacle of Sri Lankan cricket. To put it succinctly, the national team is in shambles. If we look at the classification table, it is Australia and South Africa that head the list. Then come New Zealand, India. After them comes Pakistan. Then […]

More >

Thomas Piketty’s CAPITAL: Adding the Third World dimension

Sunday, January 25th, 2015

By Garvin Karunaratne, Ph.D. Michigan State University Thomas Piketty’s  Capital, a volume of 700 pages has been hailed as ” a very important book”. Paul Krugman has  stated that the book is a “landmark”.  Economist Branco Milanovic of the World Bank has  dubbed it as “a watershed book in economic thinking.” Capital is a treatise  […]

More >

Open letter to the President Maitripala Sirisena

Saturday, January 24th, 2015

Charles.S.Perera Your Excellency the President, My felicitations for your election as the President of Sri Lanka,   Some voted for you and some against you.  That is understandable as it is how democracy works.  Therefore when you became the President some people were happy, while those whose candidate  lost at the election were  sad and […]

More >

NEW POLITICAL ALLIANCE BY FORMER PRESIDENT MAHINDA RAJAPAKSE – 5.7 MILLION VOTE BANK- PARTNERSHIP WITH JVP VITAL

Saturday, January 24th, 2015

By M D P DISSANAYAKE The country is in urgent need of a strong political grouping headed by the Father of Modern Sri Lanka, former President Mr Mahinda Rajapakse.  The general public is realizing that they have  exchanged Ginger and bought Chillie. The country require a new visionary political culture recognizing the rightful place for […]

More >

Open Appeal To Compassionate Rulers

Saturday, January 24th, 2015

By Kusal Perera Presidential poll concluded over a fortnight ago, witnessed the opposition campaign especially in the South focusing heavily on corruption and fraud allegedly committed by the Rajapaksa regime. Media is now reporting on massive corruption that had gone extensively viral than even the opposition campaigners ever imagined. What would come of them will only […]

More >

Changing adversity to opportunity

Saturday, January 24th, 2015

By Rohana R. Wasala   The embryonic beginning of representative government in Sri Lanka occurred in 1833, just eighteen years into the British occupation of the whole of the country, with the establishment of the Legislative Council of Ceylon along with the Executive Council of Ceylon on the recommendations of the Colebrooke-Cameron Commission. At the beginning, […]

More >

TEN COMMANDMENTS OF TAMILS

Saturday, January 24th, 2015

By M D P DISSANAYAKE “Appam  (Hoppers) you made for us very tasty, we like it–நீங்கள் எங்களுக்கு மிகவும் சுவையாக செய்யப்பட்ட அப்பம், நாம் அதை விரும்பவில்லைNīṅkaḷ eṅkaḷukku mikavum cuvaiyāka ceyyappaṭṭa appam, nām atai virumpavillai” The overwhelming majority Tamils in all parts of the country have demonstrated their feelings towards  Sinhalese, through their voting patterns.   These are some […]

More >

In Retrospect,The Rajapaksa Defeat Is A Reminder That Democracy And Autocracy Never Mix!

Wednesday, January 21st, 2015

LankaWeb Weekly Editorial Jan.21st 2015 “ You Can Fool some of the people all the time and all of the people some of the time but never  all the people all the time” Abraham Lincoln….. ..Perhaps is an apt summation of what happened  to former President Mahinda Rajapaksa at the Presidential election concluded recently. He is undoubtedly […]

More >

AFTERMATH OF AN ELECTION

Wednesday, January 21st, 2015

By Gomin Dayasri 100 – day government is off to an astonishing start. President Sirisena appoints Cabinet Ministers and the Leader of the Opposition to display bi- partisanship to an embarrassing maximum. Party leaders enter into a marriage of convenience between the fractions of the SLFP to hold a shotgun wedding solely for their own benefit. […]

More >

Who is a Sri Lankan?

Tuesday, January 20th, 2015

Prof. Hudson McLean Most of the writers in LankaWeb keep on stressing the “Importance of a United Undivided Sri Lanka”, whilst a few promote rather jaundiced racist lines of Sri Lanka on Divisive by Race – Creed – Ethnicity. A Broad Question to Readers of LankaWeb & Beyond! Should the division of Sri Lankan or […]

More >

“Corruption” was the pillar on which President Maithripala Sirisena’s government was built with the collaboration of UNP.

Tuesday, January 20th, 2015

By Charles.S.Perera The keyword on which President Maithripala Sirisena’s government came in to being is “corruption”, therefore  that has to be kept on going for the Government to exist.  There is however no lack of it as the UNP Ministers of SLFP President Maitripala Siriesena’s government  keep on finding new instances of “corruption” on hearsay, […]

More >

Mud Governance?

Tuesday, January 20th, 2015

By Dilrook Kannangara Voters are already in for a great disappointment. Instead of promised good governance and “Maithri Palanaya” before the election what is delivered after the election is mud governance and “Vairi Palanaya”. Is it the natural response to the inability to deliver on the promises made during the election campaign? Where is the salary […]

More >

Dhumb Sirisena & the Peanut Episode – Absolute Power Corrupts Most Humans!

Tuesday, January 20th, 2015

Prof. Hudson McLean When the Korean Airlines executive Ms Cho Hyun-ah, abused her power over a packet of peanuts, as the daughter of Cho Yang-ho the Executive Chairman of Korean Airlines, she was publicly “Grounded” from all her powerful positions in the company. http://tinyurl.com/k892e2f http://www.nytimes.com/2014/12/13/world/asia/korean-airs-chairman-removes-daughter-from-executive-posts-after-nut-incident.html?_r=0 Similar incidents are now racing around Colombo by Dhumb Sirisena, […]

More >

Did Rajapaksa family Alleged Corruption Cook the Presidency?

Monday, January 19th, 2015

Prof. Hudson McLean Was Mahinda Rajapaksa aware of the alleged corrupt dealings of his own brother Basil Rajapaksa Secretary of Economic Affairs under ex-President Mahinda Rajapaksa? With another brother Gothabaya Rajapaksa as Secretary of Defense, with Security under his domain, GR must have been aware of goings-on? And then, did the arrogant son, Namal Rajapaksa […]

More >

End of an epoch towards fear and uncertainty.

Monday, January 19th, 2015

Charles.S.Perera   A period smitten by an unfathomable human savagery by a group of Tamil terrorists ended with the emergence of a National Sinhala Buddhist leader without an equal in the past before 2005  nor at least for a few decades to come  in the future.   That great national leader of great significance to […]

More >

Sirisena stuck with his political partners, pals and progeny

Monday, January 19th, 2015

H. L. D. Mahindapala Offering changes to the status quo always has a charm that appeals to people at all levels. Changes are also inevitable. That is the eternal law. But change for what? And how far can changes go to make a real difference? These are nagging questions that make people believe that the […]

More >

LET US BUILD NATIONAL UNITY WITHOUT BETRAYING THE UNITARY CHARACTER OF THE COUNTRY

Monday, January 19th, 2015

Chandrasiri Atukorale Under the Rajapaksha Regime the war we fought was not against Tamil race, but Tamil separatism appeared in the guise of Nationalism. It is this fact that many of our Sinhala politicians have lost sight of despite those heavy casualties. Today many of our elected representatives are using such terms like Nation, Race […]

More >

Interim government is sleep-walking back to colonial era

Monday, January 19th, 2015

Ajit Randeniya The apparent fascination of the new interim government of Sri Lanka with colonialism is beginning to surface in key areas. All the promises to introduce good governance appear to have fallen victim to the colonial traps designed to fool the former colonies through brain-washing them to think and operate only within  the parameters […]

More >

Did Sirisena Win by Election Fraud? A Possible Challenge at the Supreme Court

Monday, January 19th, 2015

Dilrook Kannangara There is no doubt Mahinda lost the election. It w as a mathematical certainty as he invested far too much on the minority which turned against him by 2012 and the majority was deprived of meaningful economic benefits. As per strict interpretation of the law, a candidate wins the election by winning over […]

More >

Damage done by invisible molecules in volatile cooking aroma.

Monday, January 19th, 2015

Dr Hector Perera, London I wanted to let some people know about this energy saving cooking idea then before that I wanted to see how these so called Sri Lanka ladies cook. What they add to make curries such as chicken or fish is up to each individual. Most of the local cooking was done […]

More >

POLITICAL SYMBOLISM AND INFECTIONS OF THE MIND – PARALLELS BETWEEN PRESIDENT OBAMA AND PRESIDENT MAHINDA RAJAPAKSA

Sunday, January 18th, 2015

R. Chandrasoma The negative things that were done to President Mahinda Rajapaksa, similar things were done to President Obama by those who opposed him. President Mahinda Rajapaksa inherited a mess of a country in 2005 from CBK/RW. He took the demoralized army and with Col. Gotabaya Rajapaksa refurbished it and defeated the LTTE in 2009. He […]

More >

THE  PRICE TO PAY TO KEEP MR RANIL WICKREMASINGHE AS THE PRIME MINISTER! AT END WHO WON THE ELECTION?

Sunday, January 18th, 2015

By M D P DISSANAYAKE The new government is already being pushed to the corner, whilst President Mathreepala Sirisena is safe in his role constitutionally, Mr Ranil Wickremasinghe is not safe as the Prime Minister.  Firstly, he has obtain the majority confidence on the floor of the House to comply with the constitution.  Secondly he […]

More >

Wish list of the common man (and the woman)

Saturday, January 17th, 2015

Dr. Mareena Thaha Reffai Now that a new era has dawned in our country may we wish that all our wishes come true? May we form a list of the wishes and keep adding to it so that one day all of them will come to pass? After all what is life without dreams? This […]

More >

Minority Controls Victory – Recipé for Impending Disaster with no Jockey.

Friday, January 16th, 2015

Prof. Hudson McLean The article published The minority supremacy Nalin de Silva, with the map of Sri Lanka clearly proves that, if not for the Minority Vote, MR would have swept through into the Presidential Throne. In a way this is a good lesson to all Sinhela community realize their mistake(?) and in the future […]

More >

කළුසුද්දන් නමැති භූමිකාව හා මෛත්‍රීපාලනය (3)

Friday, January 16th, 2015

චන්ද්‍රසිරි විජයවික්‍රම හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා අමාරුවේ වැටුනේ වැඩිපුරම ඔහු වටා සිටි කළුසුද්දන් නිසාය. වත්මන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාත් මෙසේ කළුසුද්දන්ගේ ග්‍රහනයට වැටීමෙන් වැලකිය හැක්කේ ආපසු රජයේ නිලතලවලට එන 2005 ට පෙර යුගයේ කළුසුද්දන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වීමෙනි. මෙම ලිපිය මහින්ද මහතා අමාරුවේ වැටුන අවස්ථා කීපයක් හා මෛත්‍රීපාල මහතාට ඔහුට සමහර විට නොපෙනෙන එහෙත් පිටසිට බලන […]

More >

The minority supremacy

Friday, January 16th, 2015

Nalin de Silva  (Article not published by the Island) It was in 1833 the Legislative Assembly was established by the English colonialists, which comprised 10 official members and six unofficial members. All the unofficial members and four of the official members were appointed by the English governor while six of the official members were members […]

More >

Limits of realpolitik and the cost of maithri misdirected

Thursday, January 15th, 2015

By Rohana R. Wasala Courtesy The Island I hail the final result of the free and fair election so efficiently conducted under the outgoing administration as confirmation of the fact that democracy remains still safe and untouched in this country. The coming together of many diverse, formerly well-nigh irreconcilable factions, but which were eventually  bound by […]

More >

Two news items on Karunanayake with a few questions

Thursday, January 15th, 2015

H. L. D. Mahindapala Sri Lankans are now living in the very early days of the promised ideal country” which, according to the Manifesto of Maithripala Sirisena – Ranil Wickremesinghe – Champika Ranawake government, will be created within six years. The attention of the readers is drawn to the following two edited news items to […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress