Archive for February 1st, 2015

New York Times article – Humiliating Sri Lanka’s National Flag

Sunday, February 1st, 2015

Shenali Waduge New York Times article ‘Helping Sri Lanka’s New Democracy’ by biased writer Ryan Goodman has humiliated Sri Lanka’s National Flag… placing a yankee carrying an American flag riding the lion (Sinhala race). If this is some sort of message the US is trying to convey… it is good for the Sri Lankan people […]

More >

Helping Sri Lanka’s New Democracy

Sunday, February 1st, 2015

Ira de Silva London, Canada The Editor New York Times New York,N.Y. U.S.A Dear Sir: I am writing to you regarding this disgusting exhibition of U.S. ignorance, arrogance and hypocrisy. To write of Sri Lanka’s “new democracy” shows how ignorant the writer and your paper is regarding Sri Lanka. It is a country that has had […]

More >

 දහතුන ධනත් එපා රීනත් එපා … කොහොමත් එපා

Sunday, February 1st, 2015

 ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න දෙමල කොටි  ත්‍රස්තවාදී බෙදුම්වාදීන්ටත්  ඉන්දියානු රාජ්‍ය ත්‍රස්තයන්ටත්  තමන් විසින්  ලංකාවට  ගෙන ආ  කුලී කාරයන්ට  යන එන මන් සැපයීම ට  අවශ්‍ය   වූ ඉංග්‍රීසින්   උන් තමන්ට බරක් නොවෙනසේ  එහෙත් සිංහලයන්ට බරක් වෙනසේ  පදිංචි කිරීමේකාර්යයට  කල උප්පර වට්ටියක් වුත්  75% ක සිංහලයන්ට  කිසිදා අවශ්‍ය නොවූත්  ඔවුන්ගේ අදහස් වලට පට හානි වුත් 13 රටට  අවශ්‍ය වන්නක් නොවේ  […]

More >

THE TERROR FORECAST

Sunday, February 1st, 2015

ALI SUKHANVER  The whole of the Indian society is under a cloud of fear and horror, every one forecasting some drastic terrorist activity during President Obama’s visit to India in the last week of this January. It is being apprehended that the terrorists would give a ‘warm welcome’ to President Obama on the Indian lands. […]

More >

Episode five of the conspiracy of unholy alliance (CBK,RW, UNP,JVP,JHU, RAW, CIA & LTTE)

Sunday, February 1st, 2015

By mahinda The hidden agenda of the Sirisena-Ranil govt. continues with endless mudslinging at former president, his brothers with the view to kill them politically for the obvious reason of fear that they will be a threat to the new stake holders who have accessed the govt. and the license to rob from left and […]

More >

Let (us) not to the marriage of true minds – Admit impediments….

Sunday, February 1st, 2015

By Rohana R. Wasala Courtesy The Island The embryonic beginning of representative government in Sri Lanka occurred in 1833, just eighteen years into the British occupation of the whole of the country, with the establishment of the Legislative Council of Ceylon along with the Executive Council of Ceylon on the recommendations of the Colebrooke-Cameron Commission. At […]

More >

Corruptions, Corruptions, Corruptions -People’s Bank defaulted by Mangala’s sister in 2001

Sunday, February 1st, 2015

By Frederica Jansz   28th October 2001, Volume 8, Issue 15 This is old news but shows what Mangala was doing in 2001 Following on the heels of The Sunday Leader expose on the dubious ‘deals’ of presidential confidante Ronnie Peiris and the Bank of Ceylon’s equally dubious role in writing off a sum of over […]

More >

Asian traditional secrets of health benefits of spices are revealed

Sunday, February 1st, 2015

Dr Hector Perera       London In cooking we just use certain spices without actually knowing the value of them. Nearly all Asian food are prepared by adding a few spices but most of the people are unaware of the benefits of them that is why I thought to mention some values as follows. One thing, you […]

More >

SRILANKA – CURRENT REGIME AND THEIR PERCEPTION ON THE 13TH AMENDMENT??

Sunday, February 1st, 2015

කන්තර් බාලනාතන්, ඔස්ට්‍රේලියා It has been a pleasure to read the 100 days implementation program by the new regime, 2015, in a country (SriLanka) that practices, bribery, corruption, thuggery, gang warfare, religious conflicts, racial and regional ethnicity conflicts. It be that citizens of SriLanka should appreciate and welcome the changes. The change has been change […]

More >

Abolish all press restrictions and codes in Buddhist Sri Lanka

Sunday, February 1st, 2015

By Professor Shelton A. Gunaratne The recent presidential elections showed that the majority of Sri Lankans are well versed in distinguishing between propaganda and unbiased news. They paid little attention to the Goebbelsian propaganda spewed out by the Lake House press and the state-owned broadcasting and television networks and toppled an arrogant regime that was […]

More >

Removing Chief Justice by the Cabinet Worse Than Removing Civic Rights of Sirima

Sunday, February 1st, 2015

Dilrook Kannangara Sri Lanka is in a dismal state of lawlessness under the Sirisena-Wickramasinghe interim government. The law has indeed gone to dogs! Chief Justice Mohan Pieris was properly appointed. There was absolutely no flaw in his appointment. If there was a flaw, why not the Supreme Court consulted in his removal? The decision to […]

More >

I’ve Not Retired, Resigned Or Vacated My Office: Full Text Of De Facto Chief Justice’s Statement

Sunday, February 1st, 2015

STATEMENT ISSUED BY MOHAN PEIRIS I have not retired, resigned or vacated my office of Chief Justice, but, due to exertions by external forces reinforced by an extra judicial chain of events, find myself displaced from office by an unconstitutional process having functioned continuously in my appointment for over two years. There are times when […]

More >

Let us be more independent

Sunday, February 1st, 2015

Nalin de Silva  The Presidential elections held on 8th January 2015 was on nidahasa of the country more than anything else. I prefer the word nidahasa to other concepts such as sovereignty, independence etc., and I associate  the nidahasa with eksesath rajya a form of unitary state. Thus it was nidahasa and eksesath rajya that decided on the […]

More >

වයඹ යහපාලනය

Sunday, February 1st, 2015

වයඹ යහපාලනය පියවර 02 හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය අතුල  විජ්සිංහ සහ ලක්ෂ්මන් ෙව්ඩරුව බලය අැල්ලීම සදහා ජනාධිපතිනියෙග් සහාය පැතීමට තීරණය කරයි. එ් අනුව ඔවුන් ෙදෙදනා චන්ද්‍රිකා මැතිණිය හමුවීමට කීප විටක්ම උත්සාහා කලා. එම උත්සාහය ව්‍යර්ථ වුනා. පසුව රාජිත අැමතිතුමාෙග් පුතා චතුර හමුවුනා. ඔහු සමග පළාත් සභාව ෙපරලන්න සැළසුම් කලා. ඉන් පසු අතුල තමාට ජනාධිපතිනිය මුණ ගස්සවන […]

More >

S L Gunasekara: Officer (Nationalist) and Gentleman (British)

Sunday, February 1st, 2015

By Susantha Goonatilake I cannot quite remember when I first met S L Gunasekara. As I recall,it was a few decades ago at an embassy cocktail party, at a time when heads like me of scientific associations were also invited. He recalled his correct stand at the Thimpu talks which I had dismissed as Indian […]

More >

Letter to the editor: Why fear the politicians?

Sunday, February 1st, 2015

Dr. Mareena Thaha Reffai, Dehiwela There are many many  postmortems on why MR lost and the mistakes he made. But there is another side to this coin. We also must dissect why all the politicians who crossed over and then told the world of his misdeeds did not open their mouths when they were with […]

More >

ASTRONOMICAL INCREASE IN NUMBER OF VOTERS 2010 VS 2015 IN TAMIL AREAS – HOW IS IT POSSIBLE?

Sunday, February 1st, 2015

Dilrook   January 15th, 2015 at 5:46 pm I’m not going to take sides here. Mahinda deserves his defeat as he disregarded the majority and served a proven ungrateful minority. But this coupled with other facts cast serious doubts on the validity of Sirisena’s election as president. The astronomical increase in the number of persons polled […]

More >

Fifty Years Away From Lanka & Counting: Part IV: ‘Sugunasiri helped shape the development of Buddhism in this country’ (Canada)

Sunday, February 1st, 2015

By Prof. Suwanda H J Sugunasiri, writing from Canada January 17, 2015, 4:07 pm Getting my PhD was first on the agenda upon return to Canada. Helping dig a canal in Lanka was inspirational enough. Why was there suffering in the world? So I chose to work on national development, organizing my thesis along the paradigm […]

More >

Why Mahinda Rajapakse lost the Presidential Elections

Sunday, February 1st, 2015

Percy Silva In 2005 Mahinda Rajapakse won the Presidential elections with a wafer thin margin. To date, controversy remains as to whether Prabakaran was bribed though that seems quite far fetched though it is pretty obvious that the tiger leader did not wish to deal with Ranil and his Western Christian agenda though LTTE is […]

More >

Are you a Buddhist Mr. Karu Jayasuriya?

Sunday, February 1st, 2015

percy silva – a disgusted Buddhist. Dear Hon. Mr. Jayasuriya I am writing this to you because of the dangerous predicament that has befallen our nation. The UNP stalwarts seem to only see green and power… they are deaf, dumb and blind to everything collapsing before their eyes. As a Buddhist with a family that […]

More >

මෛත්ත්රී යන මග  කටුකොහොල් ඉවත් කර ගන්නේ කෙසේද ?

Sunday, February 1st, 2015

ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න  මයිත්‍රී හොඳය කිව්වත් වැරදිය මහින්ද හොඳය කිව්වත් වැරදිය රනිල් හොඳය කිව්වොත්  පට්ටප ල්  බොරුය  . චන්ද්‍රිකා හොඳය කිව්වොත් ‘ ‘ පට්ටම පට්ටපල් බොරුවකි” . මයිත්ත්රී  මහින්දට විරුද්ධව සටන් කරන්නට  එකතු වුනේ  ලපය්  සිපය් හේවායන් සමගය  කොටි හා මුස්ලිම් අන්තවාදීන්  ගේ සහය  මයිත්ත්රී ට නොලැබුණේ නම්  මේ ලපය් සිපය් හමුදා   වලින් වැඩක් නැති වී […]

More >

True results of the 2015 Presidential elections have come out so quickly

Sunday, February 1st, 2015

Nimal R People in Sri Lanka (I mean a minority of the majority), voted for a Yaha Palanayak” (Just Rule). Of course within just a week after the results have been announced, today I saw the two news items appended. Who funded the change? One main person has already arrived in Sri Lanka as per […]

More >

Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress