Author Archive for Bodhi Dhanapala

දිවයින ට ආවේශ වී අති  සොලොමන් ලා  ගේ පුහු චින්තන හොල්මන්- II ගොවියාට අවශ්‍ය ග්ලයිඵොසේට් සහ වකුගඩු රෝගය ගැන මිථ්‍යා මත එපා.

Tuesday, September 19th, 2017

තාක්ෂණික  විද්‍යා ගුරු  බොධි ධනපාල  විසිනි. ජනාධිපති කාර්යාලයට රිංගාගෙන ඉන්නා ගොවිතැන හෝ පරිසරය හෝ අප ජනයාගේ දුක හෝ නොදන්නා මැක්කන් ගේ  රට  වනසන වැරදි ප්‍රචාරය ගැන මීට ඉහත ලිපියකින් ( http://www.lankaweb.com/news/items/2017/09/14/දිවයින-ට-ආවේශ-වී-අති-සොලොම/)  දක්වීමු. එහිදී “චින්තකයෙක්” ලෙස තමන් විසින් ම නාමාරූඪ කරගත්,  SEMA හෙවත් “වසවිස නැති රටක්‌ ජාතික වැඩසටහන උපායමාර්ගික   ව්‍යසන  කළමනාකරණ ආයතනය”  යන ජාවාරමේ කටයුතු කරන […]

More >

දිවයින ට ආවේශ වී අති  සොලොමන් ලා  ගේ පුහු චින්තන හොල්මන්- I

Thursday, September 14th, 2017

බෝධි ධනපාල, කිබෙක්, කැනඩාව දිවයින පත්තරයේ පාඨකයෝ පසු ගිය මෑත අවුරුදු දෙක තුන දී එහි පලවෙන, ජනාධිපති කාර්යාලයට ඇබ්බහි වී ඉන්නා සමහර මැක්කන් ගේ නිතොර ලියවෙන බොරු හෑල්ල අනිවාර්යයෙන්ම දකින්නට ඇත. නලින් ද සිල්වා මහතා නැමැති පුහු “චින්තකයා (see lanka web:  http://www.lankaweb.com/news/items/2017/09/07/නලින්-ද-සිල්ව-නැමති-පුහු-ච/ ) ද ඉහලට ඇද ගත්තේ,  මහ තැනක් දුන්නේ දිවයින  පත්‍රය ඔහුගේ හිස් “විද්‍යා” […]

More >

නලින් ද සිල්ව නැමති පුහු චින්තකයා.

Thursday, September 7th, 2017

බෝධි ධනපාල, කිබෙක්,  කැනඩාව නලින් ද සිල්වා මයා ගැන ලංකාවෙබ් ප්ත්‍රයෙහි පලවෙන ලිපි බලා ඔහු පිලිබඳව මගේ අත් දැකීම් ද  සටහන් කිරීමට සිතුනි. සිල්වා මහතා කොලඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ගණිතය සඳහා බී එස් සී උපාධියක් ලබා ගත්තේය. එය ගැන ලියමින් සිල්වා මහතා කිව්වේ ඔහු සිංහල බෞධ ආචාර්ය වරුන්ගෙන් කිසිවක් උගත්තේ නැති බවය. එදාත්, (අදත්) ඔහුට සිංහල […]

More >

The Tea Industry of Sri Lanka and Dr. Sudath Gunasekera’s Patriotic lament.

Monday, September 4th, 2017

Bodhi Dhanapala, Quebec, Canada. Dr. Sudath Gunasekera has used the up-coming 150th anniversary of Tea plantations to present a patriotic lament which we should resonate with. But we  should remember that when Sri Wickrama R  was captured in Kandy, the situation was qualitatively no different to what we have today., with a bunch of traitors […]

More >

Carlo wows to topple the government over SAITM and jump the sinking ship?.

Monday, September 4th, 2017

Bodhi Dhanapala, Quebec , Canada Dr. Carlo Fonseka, a leftist with the credentials needed to survive any regime has now stated that he will  work to topple the government on the SAITM issue. Ostensibly, he is fighting to save free education”.  Why did he not do anything to stop the granting of degrees in Chemistry, […]

More >

SAITM and its solution  in the face of the GMOA and the JVP.

Thursday, July 20th, 2017

Bodhi Danapala , Quebec, Canada. I was a young student at Vidyodaya university in the hay day of the rise of the JVP, and I know how its activities polarized and ultimately pulverized many of the young lives of  our  times. It was my strong Buddhist upbringing that made me reject the culture of violence […]

More >

Uva-Wellassa Sugar and MOLNAR.

Wednesday, July 5th, 2017

by Bodhi Dhanapala. Quebec, Canada I usually read the articles on “environment and society” written By Dr. Prasana Cooray (Dr. PC) for the Island and usually find that they are reasonably well researched and informative. However, I found Dr. PC’s write up (July 3rd 2017) in the Island regarding the “Bibile sugarcane cultivation project” quite […]

More >

Homeopathy, “Cerberus” and others true believers.

Tuesday, July 4th, 2017

by Bodhi Dhanapala, Quebec, Canada. In my article on homeopathy I have given details of experiments conducted by reputed scientists and the results that were published in the prestigious journal Lancet”. But instead a person who hides under the name Cerberus” seems to think that the way to determine if some medical method works  or not […]

More >

Homeopathic Pseudo-science is being peddled during the Dengue epidemic.

Friday, June 30th, 2017

Bodhi Dhanapala, Quebec, Canada Whenever adversity strikes, people look for  desperate solutions, and hurl their good senses to the winds. It is always public fear, or the fear of the unknown, that drives people to astrologers, occult sciences, offering to gods and spirits, deva-pooja and bali thovil”.  The Buddha had condemned these as thirashcheen vidya”. Another reason […]

More >

Dengue and Homeopathy

Monday, June 19th, 2017

Bodhi Dhanapala, Quebec, Canada. Tilak S. Fernando  has written to the Lankaweb (18/06/17) claiming that Dengue fever can be cured using homeopathic medicine. Not so long ago we had people who were also writing letters claiming that drinking the juice of Papaw leaves (Gaslabu” leaves) will cure those who are suffering from Dengaue, a dangerous  […]

More >

Gladiators of glyphosate thriving in a mire of email scandals!

Saturday, March 25th, 2017

Bodhi Dhanapala Quebec, Canada March 24, 2017, 8:07 pm Kamal Wickremasinghe (KW), writing to The Island Newspaper, March 22nd begins by the claim that “Glyphosate of course is the active ingredient of the world’s most widely used herbicide Roundup, known to cause cancer and kidney disease in humans”. This presumptuous statement about cancer and kidney […]

More >

An understanding of the aetiology of a mysterious disease.

Thursday, February 9th, 2017

Bodhi Dhanapala Finally, an understanding of the aetiology of the mysterious disease that had been plaguing children  in poor agricultural areas in Northern India (Bihar etc), Bangladesh, Vietnam  etc., has been cracked, after 20  years of research. Young children used to develop fever, convulsions etc., usually during the season when harvests and fruits are gathered, […]

More >

Two types of Champions coming forward to save our farmers.

Friday, December 30th, 2016

By Bodhi Dhanapala, Quebec, Canada  [A shorter version of this article appeared in the Island Newspaper, 29-Dec-2016] I read the exchange between Dr. U. Waidyanatha (UW) and Dr. Kamal Wickremasinghe in the Island newspaper (7. Dec to 28th Dec, Island) regarding the so-called plight of our farmers. What is the plight of farmers” that is […]

More >

Copyright © 2017 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress