Author Archive for Dr M D P DISSANAYAKE

දුෂ්ඨ චික‍්‍රමසින්හ නරුමයා

Friday, March 24th, 2017

ඇම්  ඩී පී  දිසානායක සිරිලක් දේශපාලන භූමිකාවේ සැරිසරන දුෂ්ඨයන් දෙදෙනෙක් වෙති. එකියක් බද‍්‍රකාලී චන්ද‍රිකාය  අනිකා මේආත්මයේදි දරුසැපක් නැති රනිල්‍  ය . සිංහල නායකයින් එක එකා නැතිකරදැමීම මුන්ගේ අරමුණය. කිසියම් හේතුවකින් උපවාසය නිසා වීරවංශ මහතා ගේ ජීවිතයට හානියක් සිදුවුවහොත් රනිල් චන්ද‍රිකාවන් කොක්භඬළා සතුටු වෙනු ඇත . ඔබ තුමා අවශ‍්‍ය අපටය. ඔබතුමා නිභඬ වීම සිංහලයාගේ මළගමේ ආරම්භයය. […]

More >

BLACK LION OF AMPARE SARATH WEERASEKERA – BORALUGODA MAHA KALU SINAHAYA REBORN!

Thursday, March 23rd, 2017

BY  M D P DISSANAYAKE I was in the process of writing about Mr Sarath Weerasekera.  I thank Dr Sudath Gunasekera  for doing it.  I have previously written about SW in my article of ” POLITICAL STRATEGY OF JOINT OPPOSITION IN DISARRAY- MR WITH SLPP, GR WITH WIYATH MAGA”, SARATH WEERASEKERA IN ATHARA-MAGA”.Posted on November […]

More >

DUSIT TANI HOTEL PROJECT Vs HILTON, SHERATON, MANDARIN

Tuesday, March 7th, 2017

By M D P DISSANAYAKE The virtually bankrupt government of Maithreepala, Ranil and Chandrika trio’s new project negotiations include the establishment of  a 5 Star Hotel  and Luxury Apartments  of famous Dusit Tani (famous for what?) in Balapitiya. Dusit Tani  Hotel Group is well known for providing Thai Full Body Massages for all ages of […]

More >

BONDS SCAM – CROOKS PLANS MISFIRED

Monday, February 27th, 2017

BY M D P DISSANAYAKE We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of Life is when men are afraid of the light.” – ― Plato– The smartest fish are still in the sea.” -― Matshona Dhliwayo You become a Prisoner if you are caught and found guilty of breaking […]

More >

WITHDRAWAL OF JOINT OPPOSITION FROM SUB COMMITTEE ON DRAFT CONSTITUTION

Sunday, February 19th, 2017

By M D P DISSANAYAKE We welcome the decision of the JO for withdrawing from the participation of the drafting process of the new constitution in Sri Lanka.  In the first place, the JO should not have taken part at all from the inception as the Government is planning to stich a draft that is […]

More >

BRING BACK HERATH  AS TEST CAPTAIN AND THARANGA TO LEAD ODI AND T20

Tuesday, January 17th, 2017

By M D P DISSANAYAKE Sri Lankan Cricket has reached its low ebb and in the process virtually destroyed some of the young talents.  Angelow Mathews was never a visionary leader, he was fortunate to be the skipper with the right contacts, rather than right skills needed by a skipper.  With the departure of Mahela, […]

More >

JAYALALITHA – GONE WITH THE WIND

Wednesday, December 7th, 2016

By M D P DISSANAYAKE JAYALALITHA – GONE WITH THE WIND – “In a country well governed, poverty is something to be ashamed of. In a country badly governed, wealth is something to be ashamed of.”    — Confucius, Chinese teacher and philosopher When she became the chief minister of Tamil Nadu, Jayalalithaa famously declared that […]

More >

(a) Donald Trump has promised to pull the US out of Trans-Pacific Partnership trade deal on his very first day in office. -(b) Singapore’s prime minister on Trans-Pacific Partnership: ‘How can anybody believe in US anymore?

Saturday, November 26th, 2016

By M D P DISSANAYAKE President Mahinda Rajapakse has established his name as a visionary leader. Whilst fighting war against Tamil Terrorists, he laid the ground work for the economic development. In 2009 The Sri Lanka Institute of Textile and Apparel was formed, empowering the Institute to train work force needed by the sector. The […]

More >

POLITICAL STRATEGY OF JOINT OPPOSITION IN DISARRAY- MR WITH SLPP, GR WITH “WIYATH MAGA”, SARATH WEERASEKERA IN “ATHARA-MAGA”

Monday, November 21st, 2016

By M D P DISSANAYAKE The opponents consisting the nationalists are sending confusing signals to the average voter.  Prof. G L Peiris is a dry politician, never contested in an election, but is heading the SRI LANKA PODUJANA PERAMUNA.  Dinesh Gunawardene is the Leader of the Joint Opposition, an extremely honest politician, just like his […]

More >

SWRD Vs MAHINDA RAJAPAKSE- A reply to Mr Charles S Perera

Sunday, November 13th, 2016

By M D P DISSANAYAKE My Dear Charles In many ways parallels can be drawn between SWRD and MR. As we see now, SWRD’s job was far more easier in 1956 than for MR now. SWRD changed the religion, which gave an instant vote winning qualification. MR remained as Buddhist as before. SWRD had great […]

More >

PRESIDENT ELECT TO RE-DIRECT US FUNDING FROM UNITED NATIONS AND OTHER AGENCIES FOR JOB CREATION AND CAPITAL INVESTMENTS – END OF MAJIC SHOW OF LTTE PROXY HILARY

Saturday, November 12th, 2016

By M D P DISSANAYAKE During past 30 years or so, the US lead Alliances have channelled their resources to areas that did not create wealth, employment and investment. Though they had enough resources during that period, they concentrated on non-economic growth areas. Whilst pretending to be saviours of human rights, they conspired with the […]

More >

RANGANA HERATH DESERVE TO CONTINUE AS TEST CAPTAIN

Friday, November 11th, 2016

By M D P DISSANAYAKE Rangana has retired from ODI   and T20. but willingly accepted the role of skipper for the Zimbabwe series, winning the series for the country 2-0 and adding further 19 wickets in just 2 test matches. It must be noted that his team had only two seniors, Upul Tharanga and […]

More >

DONALD TRUMP  VICTORY FOR WORKING CLASS,  SECURES SAFETY FOR SINHALESE-HILLARY’S TAMILS REPRESENTED RICH AND DIVIDERS

Wednesday, November 9th, 2016

BY M D P DISSANAYAKE The shocking victory of Donald Trump brings peace of mind to Sri Lankan majority Sinhalese.  The introduction of new constitution with unitary status, introduction of foreign judges for War Tribunal, devolution of greater autonomy for Tamils in Sri Lanka, would have been far more easier with Hillary Clinton, who has […]

More >

“Politicians who complain about the press are like sailors complaining about the sea” ENOCH POWELL Former Secretary of State for Health in England

Friday, October 28th, 2016

By M D P DISSANAYAKE  President Maithreepala Sirisena is continuing to have short memories.  When he was the Minister for Health, the President Mahinda Rajapakse had reprimanded him on several occasions for criticising the media for exposing shortcomings in the health sector.  In 2013 when Daily Mirror exposed the Ministry of Health for issuing blood […]

More >

MYSTERIOUS METHODS OF COLLECTING  “ UNDERWORLD DEBTS”

Monday, October 17th, 2016

By M D P DISSANAYAKE World renowned debt collection agency Dun and Bradstreet has established several avenues for ensuring that your debts are collected without causing massive damage for your cash flow and profitability. Personal or business  debts  are now referred as last resort to D&B and other reputable Agencies,  well within the taxation regiments […]

More >

PRESIDENT SIRISENA  CREATING A BOGUS RIFT WITH  UNP TO  PROVIDE A PLATFORM FOR SLFP – CLEAR INDICATION THAT LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS ARE COMING SOON-TRYING TO DECEIVE VOTERS  TO BELIEVE THAT HE IS ANTI-UNP!!

Thursday, October 13th, 2016

By M D P DISSANAYAKE President Sirisena’s  latest mystery game plans  are being made public again, piece by piece.   He  has proved to be a person capable of making false statements for his political survival and to keep UNP in power.   President Sirisena is now portraying  that he is anti-UNP,  a well planned strategy worked […]

More >

ඡනාධිපති සිරිසේනගේ නවතම කෝළම හා රඟපෑම

Thursday, October 13th, 2016

ඇම්.ඩී.පී. දිසානායක විසිනි ජනාධිපතිතුමා ඔහුගේ නවතම රංගන කෞශල‍ය කොටස් වශයෙන් රඟදැක්වීම නැචත පටන් ගෙන ඇත.  ඔභු දේශපාලන වාසිය සහ යූඇන්පිය බලයේ තබාගැනීම සඳහා චේතීයරජු වුවද පරදවනු ඇත. ඔහු දැන් මවා පෑමට උත්සාහ දරන්නේ යූඇන්පී විරෝධියෙකු ලෙසය. මෙය  රනිල් චන්ද‍රිකා සමග කුමන්ත‍රනය කර ඇටවූ මර උගුලකි. ජන්ද දායකයින් ජනාධිපතිට නැවත රැවටුනහොත්, ඒකාබද්ධ විපක්‍ශයේ ජන්ද පදනම දෙදරා […]

More >

FIRST EVER REVENGEFUL GOVERNMENT OF SRI LANKA-CORRUPT, INEFFICIENT TEAM WITH A SHORT POLITICAL LIFE- INTERNATIONAL CORPORATE THIEVES AT THE HELM  HURTING SINHALESE

Friday, September 2nd, 2016

By M D P DISSANAYAKE There is massive political crisis in Sri Lanka. (a) Its Executive President is likely to face  Australian Federal Police investigation on bribery and corruption charges.  The Australian Broadcasting Corporation “Four Corners” programs  ignited the First Part of the  Episode.  This is only the tip of the iceberg. (b) Tamil political […]

More >

NEW IGP PUJITHA JAYASUNDERA-A GREAT LEADER OR A SCAPEGOAT?- WILL PJ FORM A POLICE STATE AND SUPRESS MEDIA FREEDOM WITH USA BACKING?

Saturday, April 23rd, 2016

By M D P DISSANAYAKE The newly appointed Inspector General of Police  Mr Pujitha Jayasundera  must receive the greatest accolade now  that  he holds the sword to bring back the glory of Police force in Sri Lanka. PJ  has gone through the Mill.  He is well known as a robust speaker and a honest, hardworking, […]

More >

HOW TO DO BUSINESS WITH CHINESE?  CHINESE WILL TWIST RANIL’S  ARMS CARRING A BEGGING BOWL

Saturday, April 2nd, 2016

By M D P DISSANAYAKE Since grabbing power through unconstitutional methods,  Mr Ranil Wickremasinghe  government tried to find out corrupt deals between Chinese Government and the former government of President Mahinda Rajapakse.  Headlines after headlines were given front page banner lines attacking Chinese Projects in Sri Lanka.  Since coming into power Ranil and his government […]

More >

YES MR PRIME MINISTER, YES  MR PRESIDENT-  FEW TIPS HOW TO DESTROY PRESIDENT MAHINDA RAJAPAKSE’S POLITICAL FORTUNES

Monday, March 21st, 2016

By M D P DISSANAYAKE It is not only Ranil, Chandrika and Maithree, but the Westerners and Indians  are now planning their next strategy to destroy  the image of President Mahinda Rajapakse.   The Tamils and Westerns are increasingly becoming worried that the following dreams might not be achieved by them in Sri Lanka: Formation of […]

More >

RANIL, MAITHREE, CHANDRIKA RUNNING AND RUINING SRI LANKAN CRICKET-  SRI LANKAN TEAM SPIRIT IS SAME AS SRI LANKAN NATIONAL ELECTRICITY SUPPLY!

Tuesday, March 15th, 2016

By M D P DISSANAYAKE Afghanistan has  won all three matches in the qualifying round, beating Scotland, Hongkong and Zimbabwe.  The wicket keeper and opener  Mohammad Shahzad scored  142 runs in 99 balls in the  three matches.  Mohammad Nabi, the  low order batsman and bower scored 59 runs and taken 6 wickets. In contrast Sri […]

More >

WORLD CUP T2O – PROPOSED SRI LANKAN  SQUAD

Saturday, March 5th, 2016

BY M D P DISSANAYAKE During the recently concluded Asia Cup T20, Sri Lanka won only one match  and that was against the UAE.   Victory was not convincing, winning by a meagre 14 runs. Bangladsh beat UAE by 51 runs, Pakistan beat UAE by 7 wickets and mighty India beat UAE by 9 wickets.  It […]

More >

“PRESIDENT MAHINDA RAJAPAKSE IS THE FATHER OF WAR VICTORY”- SARATH FONSEKA ON 14 DEC 2009 (VIDEO RE-PRODUCED)

Sunday, February 21st, 2016

By M D P DISSANAYAKE https://www.youtube.com/watch?v=NXz2UdUwu9c       ( By Courtesy YouTube) FM’s FM: FOUL MOUTH OF FIELD MARSHAL: The Government of Good Governance is making ground work to use Foul Mouthed Sarath Fonseka to bring maximum political damage to the President Mahinda Rajapakse through various malicious allegations.     The stage is set to unravel these stories within […]

More >

HIRUNIKA, GALABODA  ATHTHE THERO, SARATH FONSEKA- YOSHITHA RAJAPAKSE- RANIL/MAITHREE/CHANDRIKA SHARPENING KNIVES AGAINST SINHALA BUDDHISTS!

Monday, February 1st, 2016

  By M D P DISSANAYAKE HIRUNIKA: Hirunika came to limelight of politics on the bandwagon of her late father’s death.  The former Presidential Advisor Late Mr Bharata Lakshman Premachandra was not a baby in the company of drug barons, just as much as Mr Duminda de Silva. After her father’s tragic death, it was […]

More >

රත්තරන් පිහිනුම් තටාකයේ ඉන්නා රත්තරන් මෝඩයෝ!

Sunday, January 31st, 2016

ඇම්  ඩී  පී  දිසානායක එක්තරා ගමක සිටි ගොවියකුගේ පුතෙකු නීතියේ රැහැනට අසුවී සිරයට ගියේය. ඊට පෙර ඔචුනට අයිති විශාල කුඹුරක  ඔහුවැඩ කල අතර, සිරගතවීම නිසා කුඹුර වල්වැදී ගියේය. දිනක් තාත්තා ලිපියක් ලියා කියා සිටියේ “අනේ පුතේ, දැන් උඹ නැතුව කුඹුර වල්වැදීලා, පනම් හතරක් හොයාගන්න බැරුව, අම්මත් මමත් හරි අමාරුවේන් තමයි ජීවත්වන්නේ” යනුවෙනි. පුතා වහාම පිළිතුරක් […]

More >

GOLDEN  FOOLS IN GOLDEN SWIMMING POOLS

Sunday, January 31st, 2016

By M D P DISSANAYAKE Once upon a time,  a son of a village farmer was found guilty of committing an offence  and prisoned for several years.   As his father was old and feeble, the son was the breadwinner for the family.   Though they owned  a large paddy field where  son was in charge of […]

More >

THERAVADA BUDDHIST KATHIKAWATHA – PART 3 MANO GANESHAN, SAMBANDAN, HIZBULLA,  HAKEEM, KODESWARAN, THONDAMAN,  RUBBING HANDS WITH GLEE   TO VOTE TO PUNISH BUDDHIST MONKS- “අනේ කූඹියනේ තොපට රජෙක්  ඇත – අපට රජෙක් නැත”!

Saturday, January 23rd, 2016

By M D P DISSANAYAKE RACISTS: VIGNESWARAN, HAKEEM  OR GALABODA ATHTHE GNASARA THERO?: The Chief Minister of Northern Province has announced in the presence of a British leader that North is a Tamil Land ( Nijabima), the Sri Lankan soldiers are aggressors who captured our land and must be removed.  His utterances  not only violates […]

More >

THERAVADA BUDDHIST KATHIKAWATHA – PART 2 BRITISH LEADERS DETERMINED TO TAKE REVENGE BY DESTROYING  BUDDHISM AND SINHALA NATION- “අනේ කූඹියනේ තොපට රජෙක්  ඇත – අපට රජෙක් නැත”!

Thursday, January 21st, 2016

By M D P DISSANAYAKE BUDDHIST MONKS HATED BY BRITISH LEADERS. WHY? In the first part of the article on the Theravada Buddhist Kathikawatha, we have narrated the 227 vinaya pitaka discipline. MR Ranil Wickremasinghe’s desire to gradually deplete the value of practice of buddhism in Sri Lanka is no secret.  The desire of British […]

More >

JOINT OPPOSITION ALLIANCE –  NOW OR NEVER

Monday, January 18th, 2016

By M D P DISSANAYAKE The   members of SLFP are concerned about losing their seats in the Parliament if they shift to a new political alliance of the opposition.  This fear is clearly the main reason for the delay in the  formation of a new Alliance. The President Mahinda Rajapakse was intentionally mislead   again by […]

More >

Copyright © 2017 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress