Author Archive for Dr M D P DISSANAYAKE

මහින්ද පාර්ශවයේ යෝධයෝ

Friday, May 18th, 2018

ඇම්  ඩී පී දිසානායක විසිනි රජයෙන් ඉවත්වු   16 දෙනා තවමත් තෙපරබාමින් කල් මරති.  මේ   16 දෙනා රතුපළස විල්ළුද දමා ඉමහත් සතුටින්, දුර දිග නොබලා, කලබලවී,  මහින්ද බලකොටුවට ඇතුලත් කර නොගැනීම ගැන අපේ ඉමහත් සතුට පළකරමු මෛත‍්‍රී ළඟ වැදවැටී සිටින මේ සරණාගතයන් නැවත ඇමති කම් ලබා පව්සමා  කරගනු  ඇත.     මොවුන් සුර සැප විඳිද්දී විමල් සිරබත් […]

More >

HOW NOT TO SEND  DR GOTABAYA RAJAPAKSE INTO J..?

Friday, May 11th, 2018

By M D P DISSANAYAKE It  is now realized  that most of us have created difficult situations to Dr Gotabaya.  We loved him, but we did not protect him.  We only thought of ourselves of what further we can extract from the Great. We did the same to Prez. MR and continue to do so. Consequently, we have made […]

More >

MAHA SANGA MUST SUMMON  RANIL WICKREMASINGHE AND ANURA KUMARA

Saturday, May 5th, 2018

By M D P DISSANAYAKE The Supreme Council of Maha Sanga of Sri Lanka has demanded that  Executive Presidency of Sri Lanka should not be abolished  and the proposed 20 Amendment must be withdrawn.  In previous occasions,  on key issues Malwatte Maha NayakeThero disagreed with the rest.  But on this issue of proposed 20th Amendment, […]

More >

SRI LANKAN RUPEE DEPRECIATION – WHY WORRY TOO MUCH? SHOULD WE PREPARE TO FACE  Rs 200 per USD?

Thursday, April 26th, 2018

By M D P DISSANAYAKE To win the election, wages have been increased by Rs10,000.  How these costs be absorbed, without increasing productivity.  The Central Bank robbery is directly impacting on Rupee depreciation.  Direct Foreign Investments are rapidly declining, export revenue deteriorating, to pay foreign debts Sri Lanka is faced to buy USD using its […]

More >

EXECUTIVE PRESIDENCY MUST REMAIN AND BE FURTHER STRENGTHENED – JVP A PROXY OF UNP AND LTTE

Sunday, April 22nd, 2018

By M D P DISSANAYAKE Having a President like Maithreepala Sirisena cannot be a sound argument to do away with the Presidency.   That selection  was a cardinal mistake. Sobhitha talked about the Constitution, like a Tyre with 17 patches.  Now he is no more.  Now we have the same Tyre with 19 patches. JVP want […]

More >

JO NEXT ACTION PLANS!-     I1)  NO CONFIDENCE MOTION AGAINST SAMBANDAN  (2)  DEMAND OPPOSITION LEADER’S ROLE FOR JO  OR (3)  DEMAND DISSOLUTION OF PARLIAMENT

Tuesday, April 17th, 2018

BY M D P DISSANAYAKE Unseating Sambandan: This ploy could backfire on JO itself.  This will further alienate JO from the Tamil community.  The TNA will use such a move to obtain the local  and international attention in their favour, blowing out of proportion a rapid protest campaign justifying TNA’s long held view that Prez […]

More >

CAN RANIL BE STILL PROSECUTED? YES  IT CAN! CLARIFICATION ON INTERPRETATION BY ARUNA LAKSIRI UNAWATUNA, ATTORNEY-AT-LAW ,

Friday, April 6th, 2018

By M D P DISSANAYAKE  Reading the Constitution in its totality and in conjunction with the fundamental rights of members of parliament, the Chapter III (6) on FUNDAMENTAL RIGHTS states: ” No person shall be held guilty of an offence on account of any act or omission which did not, at the time of such […]

More >

NO CONFIDENCE MOTION- THE WINNER IS  PREZ. MAITHREEPALA SIRISENA!

Thursday, April 5th, 2018

By M D P DISSANAYAKE Even before the vote was taken, those who listened to Mr Wimal Weerawansa’s speech  undoubtedly came to the conclusion that the Prime Minister will win the battle.  Anura Kumara’s speech was totally confusing, whilst supporting the motion, as a face saving strategy, he was reading JVP’s own list of complaints against Mr Nandasena […]

More >

JO SHOULD CHALLENGE 19A-NEW ERA AFTER 4 APRIL 2018???

Tuesday, April 3rd, 2018

By M D P DISSANAYAKE Within the ambit of the 1978 Constitution of Sri Lanka,  the entire thrust of the change over from previous Constitution was the centre piece of Executive Prime Minister vis-a-vis Executive President. PUBLIC MANDATE: Just prior to 1978 elections, the UNP sought mandate from the People for the transfer of power from […]

More >

WHO IS MOST UNPOPULAR IN SRI LANKA – PRIME MINISTER MR RANIL WICKREMASINGHE OR PRESIDENT MR MAITHREEPALA SIRISENA

Saturday, March 31st, 2018

By M D P DISSANAYAKE Currently all guns are directed at the Hon Prime Minister Mr Ranil Wickremasinghe.   President Maithreepala Sirisena is occupying the highest office of the land at the behest of Mr Ranil Wickremasinghe. In the most recently held local government elections, Mr Ranil Wickremasinghe’s  political wing was placed second, in spite of Bond Scam […]

More >

NO CONFIDENCE MOTION  VIS-A-VIS JOINT OPPOSITION STRATEGY

Thursday, March 29th, 2018

By M D P DISSANAYAKE The No Confidence Motion primarily has two purposes.  Firstly to unseat the Prime Minister.  Secondly to form the next government. UNSEATING THE PRIME MINISTER: RW is a fighter.  He became Prime Minister three times, but on two occasions, including the current tenure, he got into hot water.  First time he lost his job.  This time […]

More >

UNHRC, WESTERN ALLIES, INDIA AND TAMIL DIASPORA TO DECIDE NEXT PRIME MINISTER

Sunday, March 25th, 2018

By M D P DISSANAYAKE If the numbers fail to add up in his favour, the most likely scenario will be that Mr Ranil Wickremasinghe may step down as PM prior to voting.   Even if he survives the no confidence motion, it is seen as a short term relief for the ageing Prime Minister. Those power […]

More >

TIDE IS TURNING AGAINST BOTH PRESIDENT AND THE  PRIME MINISTER!

Sunday, March 18th, 2018

By M D P DISSANAYAKE The President Maithreepala Sirisena is personally indebted to the Prime Minister Ranil Wickremasinghe for elevating him to the rank of the President of the country.  Has he paid back his debt sufficiently? The UNP administrative machine is no more the power base of RW.  The grass root UNP support is no more […]

More >

STATE OF EMERGENCY IN SRI LANKA WITH CORRUPT PRESIDENT AND PRIME MINISTER!

Tuesday, March 6th, 2018

By M D P DISSANAYAKE The lives of average citizen is in danger. State of Emergency and National Wide  unrest  has been intensified by the government itself. Will there be US  military ships  arriving?   Will Mahinda be arrested? Will  Gotabaya be arrested? Less we write is better.  We appeal to all Sri Lankans to remain  calm and most importantly  remain CONFIDENT.

More >

SLPP CAN STAND ALONE.  DEMAND DISSOLUTION OF PARLIAMENT AND TAKE TO STREETS

Monday, February 19th, 2018

By M D P DISSANAYAKE Sri Lanka’s newest and modern political machine is at work.   It has reached the hearts and minds of average Sri Lankan.  There is no need to soft peddle. SLPP  is  not to be associated with corrupt UNP and SLFPers.  We need not talk about it any more. The SLPP is […]

More >

PRESIDENT MAHINDA RAJAPAKSE MUST BE APPOINTED IMMEDIATELY AS EXECUTIVE PRIME MINISTER,  IF NOT BOTH RW AND MS WILL BE DESTINED TO “BOTTOM OF THE HARBOR”.

Saturday, February 17th, 2018

By M D P DISSANAYAKE BASIL RAJAPASE’S  SKILLS  AND EFFECTIVENESS SUPREME! First of all we salute the Sri Lanka’s Best Electoral Organiser and Forecaster, none other than former Minister Mr Basil Rajapakse. Basil is an Effective Manager.  Basil is a Methodical Planner.  Basil’s public speaking skills with an eloquent vocabulary is unique. After Prez. Mahinda […]

More >

ON 10 FEBRUARY 2018 SRI LANKAN GENERAL PUBLIC SAID “SORRY “ AND APOLOGISED TO PRESIDENT MAHINDA RAJAPAKSE FOR CAUSING HIS DEFEAT ON 8 JANUARY 2015

Saturday, February 10th, 2018

By M D P DISSANAYAKE On 8 January 2015, Sinhalese in Sri Lanka dropped a bomb-shell on President Mahinda Rajapakse.  Deeply disappointed for the foolish behaviour of his own men and women   and the way they let him down, The Great President of Sri Lanka disappeared quietly. He loved Sri Lanka, he loved Sinhalese and […]

More >

‘Sinhala Only’ was the right policy”-Endorsing the views of Hugh Karunanayake.

Tuesday, January 2nd, 2018

By M D P DISSANAYAKE It is only Sri lanka that can protect and advance Sinhala language, its associated culture and heritage.  India can look after Tamil language.  Mr SWRD, though in power for relatively short period of time, made the change to place Sri Lanka at the highest place. Those who disagree with this […]

More >

CHRISTIAN CRUCIFIX CULTURE and LACK OF RESPECT FOR NATIONAL ANTHEM.   CAN GOD HELP SRI LANKAN CRICKET?-

Saturday, December 23rd, 2017

By M D P DISSANAYAKE Lack of physical fitness amongst the Sri Lankan cricketers is a major drawback.  In a Workshop held this week in Sydney for coaching under 15 cricketers several slides of Sri Lankan cricketers were shown ( with their eyes covered) to demonstrate the Sri Lankan  international players were  puffing and panting […]

More >

THISARA PERERA – FAILURES ARE THE PILLARS OF SUCCESS!

Friday, December 1st, 2017

By M D P DISSANAYAKE When we were chatting about newly appointed ODI captain of Sri Lanka, there was a general consensus that Thisara had more failures than successes.  Then a colleague of mine said failures are the Pillars of Success”.   Another friend promptly replied, Yes, he had more Pillars, but not a single building”. […]

More >

SLPP BLAST FIRST SALVO

Monday, November 27th, 2017

By M D P DISSANAYAKE During past several days and weeks, the Prez. Maithreepala made frantic efforts to stich a no-contest deal with the Sri Lanka Podujana Peramuna.  Instead of rejecting outright any discussions, Prez Mahinda Rajapakse appointed Committees to negotiate with the SLFP.  Unbeknown to political pundits, this time Prez Mahinda Rajapakse played the […]

More >

SHOULD JOINT OPPOSITION WORK TOGETHER AT THE ELECTIONS WITH SLFP? – PREZ. MAHINDA RAJAPAKSE MUST NOT SOFT PEDDLE!

Thursday, November 23rd, 2017

By M D P DISSANAYAKE Having learnt bitter lessons at the hands of Prez Maithreepala Sirisena at the last elections , the overwhelming majority voters rallied behind Prez Mahinda Rajapakse, with a clear understanding that the newly formed PoduJana Peramuna  will build a new force away from corrupt SLFP, UNP , JVP old guards. Mr […]

More >

“මහින්ද සමග එක්ව ඡන්දය ඉල්ලන්නේ නෑ.. සරමක් ඇදගෙන මට ඒක කරන්න පුළුවන්ද..’- ජනපති මෛත‍්‍රී කියයි…”

Tuesday, November 21st, 2017

ඇම්  ඩී  පී  දිසානායක විසිනි   තාප්ප කණුවෙ තනි කකුලෙන් හිටපු    මට කෝප්ප නැතුව පොල් කට්ටෙන් බීපු    මට ආප්ප කකා මහරජු ගොන් කරපු        මට හෙලුවෙන් වුනත් රජකම කලහැකිය    මට

More >

WHY RESTRICT TELEPHONE CALLS OF ALOYSIUS TO COPE MEMBERS ONLY? IF RAVI K HAD HUNDREDS OF CALLS, TO WHOM RAVI SPOKE IMMEDIATELY AFTER EACH CALL TO GET ORDERS?

Saturday, November 18th, 2017

By M D P DISSANAYAKE The biggest financial scandal in Sri Lanka now known as Bond Scandal” is continuing to expose politicians who were supposed to be guardians of the rule of law.  However, few names so far published are not enough?  What is the reason to restrict the relationships   between Aloysius and his partners […]

More >

LEGAL VALIDITY OF GAZETTE NOTIFICATION CALLING FOR LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS

Thursday, November 2nd, 2017

By M D P DISSANAYAKE There are news reports that the Gazette Notification regarding the arrangements for conducting the long awaited Local Government Elections is to be published very soon.   This is welcoming news, even though the number of members of the local governments have increased by an astronomical 3870 members.   This will allow the […]

More >

SRI LANKAN CRICKET TEAM SHOULD NOT TRAVEL TO PAKISTAN UNLESS RANIL AND MAITHREE TOO TRAVEL TO LAHORE IN THE SAME FLIGHT, TRAVEL IN THE SAME BUS AND STAY AT THE SAME HOTEL WITH THE SRI LANKAN TEAM.

Tuesday, October 17th, 2017

By M D P DISSANAYAKE The final decision of the Sri Lankan Cricket authorities to select an alternative team headed by Kusal Perera to travel to Pakistan to play a T20 match on 29 October, in Lahore  is deplorable. It was in a location  near Lahore the Sri Lankan cricketers were attacked on 3 March […]

More >

SRI LANKA QUALIFIED AS 8TH TEAM FOR ICC WORLD CUP 2019

Wednesday, September 20th, 2017

By M D P DISSANAYAKE It has been a nervous waiting for Sri Lankan cricketing fans to see the initial outcome of England v West Indies matches.   As a result of West Indies seven-wicket defeat against England in the first ODI at Old Trafford, Sri Lanka squeezed into the top 8 teams, viz. Australia, Bangladesh, […]

More >

“Sri Lanka is in danger of not meeting a spot in the top 8 Test Teams, to be able to automatically qualify for the 2019 ODI World Cup”.  Lankaweb on 30 March, 2017. Dayasiri Jayasekera and Sumathipala must get out or be kicked out!

Saturday, September 2nd, 2017

By M D P DISSANAYAKE The heading of this article represent the first sentence of the article ( with an error on my part of the word Test instead of ODI) published in Lankaweb under the heading TISSERA PERERA MUST BE TOSSED OUT OF THE ODI TEAM-NEED A POOL OF ALL ROUNDERS TO ENSURE PLACE […]

More >

UNITED NATIONAL PARTY: FINANCIALLY INSOLVENT FROM 2004 TO 2014. CAME TO POWER WITH LTTE POWER TO MAKE MONEY

Friday, August 11th, 2017

By M D P DISSANAYAKE Towards end of 2013, the United National Party was virtually bankrupt.  Technically speaking, the Party was unable to pay its debts”.   Dwindling membership eroded its coffers.  The Sirikotha  repairs and maintenance were not done, roof leakages, broken toilet facilities, damaged floor tiles, torn curtains, leaking taps, shabby garden, unpaid workers, […]

More >

POLITICAL MONKEYS JUMPING TO COCONUT TREES

Monday, July 31st, 2017

By  M D P DISSANAYAKE Finding coconut pluckers is extremely difficult in Sri Lanka.  Still there are few old folks willing to climb the trees  at a premium price.  These old folks normally start work around 8 am and take a tea break at 10 and start again in 30 minutes and stop working at […]

More >

Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress